Book of the Day
BOUMANS René Dr
Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de Zuidelijke Nederlanden
Softcover, gebrocheerd, in-8, xxxiv + 728 pp., tabellen, bibliografische noten, bibliografie en register. Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte. Afl. 135. Genummerd exemplaar 266/550. Dit is de doctoraatsthesis (grootste onderscheiding) van RB (°Antwerpen, 19/10/1924), adjunct-conservator van het Rijksarchief te Antwerpen. Hij overleed tijdens het drukken van het werk op 26/2/1965. Noot Lucas Tessens: Het werk geeft een uitstekend zicht (gebaseerd op tijdrovend archiefonderzoek) op de revolutie binnen de belastingstelsels, de centralisatie en de verpachting van de belastinginning, de plundering door de Franse legerkas, de quasi vernietiging van de gemeentelijke autonomie (fiscale drooglegging), de predominantie van de grondbelasting (en als afgeleide de invoering van beperkte opcentiemen), de administratieve reorganisaties, de kwaliteit van het ambtenarenapparaat, de van bovenaf opgelegde verkoop van gemeentelijke eigendommen in 1813 en de rol van de Amortisatiekas, smeergeld, fraude en omkoperij, enzovoort. Tegen het einde van de Franse periode neemt de gegoede burgerij deel aan het stadsbestuur, wat ook niet verwonderlijk is aangezien de bestuursleden gekozen werden uit de groep van de hoogst aangeslagenen (directe belastingen). Opvallend is wel het ontbreken van het standaardwerk van Georges Bigwood (1900) in de bibliografie. Voor de toetsing van de aanwezigheid van opkopers van nationale goederen in de bestuursorganen van de stad, gebruikt RB meermaals de licentiaatsthesis van Van Loon (1941). Zeldzaam!
BOUMANS René Dr@ wikipedia
€ 145.0
New Arrivals
ILUNGA WATUIL Claude
Exploitation Minière et Défis Environnementaux en République Démocratique du Congo - Volum 2: Perception de la pratique minière dans l'arc cuprifère Katanguien à travers le prisme des cadres théoriques et normatifs du droit congolais de l'environnement et balbutiement
Broché, in-8, 462 pp., cartes, notes bibliographiques, bibliographie, index.
ILUNGA WATUIL Claude@ wikipedia
€ 30.0
ZINZEN Walter
Kisangani, verloren stad [Stanleyville/Stanleystad]
Wrappers, 232 pp., foto's in kleur, stadsplan (gemaakt door de MONUC), chronologie, bibliografische noten, bibliografie. Deze verhalen van Congolezen en die van Belgische oud-kolonialen worden geplaatst tegen de achtergrond van de geschiedenis van een stad (tot in 1966 Stanleyville/Stanleystad genoemd) die als geen ander in de geschiedenis van Congo voortrekker en martelaar is geweest, vanaf de stichting door Stanley en vanaf Tippo Tip tot de plundering en destructie door bezetters uit Rwanda en Oeganda.
ZINZEN Walter@ wikipedia
€ 25.0
DE PILLECIJN Filip
Blauwbaard - roman
5de druk. Gebrocheerd, in-8, 141 pp.
De eerste druk verscheen in 1931.
DE PILLECIJN Filip@ wikipedia
€ 12.5
BOON Louis Paul
PIETER DAENS of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
Paperback 661 pp. 9de druk. Geïllustreerd met 32 reprodukties naar tekeningen, foto's en documenten. Lijst der geraadpleegde werken.

BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 12.3
STENGERS Jean, HELMREICH J.E.
Le Congo belge durant la seconde guerre mondiale - Bijdragen over Belgisch-Congo tijdens de tweede wereldoorlog
Recueil d'etudes. In-8 carre, 623 pp., reliure de l'editeur, photos en NB, index. Collaborateurs: Jean Stengers (1922-2002), Symoens, Stengers, de Saint-Moulin, Cornelis, Cahen, Lederer, Willame, Helmreich (sur l'uranium de Shinkolobwe), Norton, Henry, Bontinck (overleden op 20/4/2005), Feltz, Verhaegen, Vellut, Vanderlinden, Rubbens, Hulstaert. Ouvrage à ne pas manquer.
STENGERS Jean, HELMREICH J.E.@ wikipedia
€ 50.0
DE GRAEVE Peter
Staat van ontbinding. Essay over de ontsporing van de democratie in België.
Paperback, in-8, 152 pp., geen illustraties, bibliografie, chronologie (Frankrijk: 1789-1871 en België: 1713-1831), index/register.
DE GRAEVE Peter@ wikipedia
€ 11.5
DARWIN Charles
Het ontstaan van soorten (vertaling van On The Origin of Species - 1859)
Pb, in-8, 544 pp. Vertaling: Ruud Rook.
Deze mijlpaal in het wetenschappelijk denken veroorzaakte opschudding omdat het kinderlijke scheppingsverhaal uit de Bijbel in het gedrang komt (creationisme). In het onderwijs is de studie van Darwin onderbelicht gebleven omdat het de grondvesten van de orde, gebaseerd op godsdienst, wegsloeg.
Nog steeds woedt er een strijd tussen de aanhangers van de koran (de islam gebiedt te geloven in het creationisme) en het wetenschappelijke werk van Charles Darwin, alsof de mensheid zich niet met belangrijker dingen moet inlaten. Armoede en onrechtvaardiheid, om maar iets te noemen. Het ontkennen van de evolutietheorie is een domme en zinloze bezigheid. Zoiets als beweren dat de aarde plat is. De ontkenning is een kaakslag voor het menselijk vernuft en een belediging voor de mensheid zelve. Daarom is Darwin (1809-1882) een 'MUST READ'.
Zie de bespreking van dit thema door An Bogaerts (2006)
Voor een goede biografie van Darwin, rijkelijk geïllustreerd, verwijzen wij naar het werk van Chancellor (in het Engels).
DARWIN Charles@ wikipedia
€ 12.5
ASSOULINE Pierre
Jean Jardin (1904-1976). Une éminence grise
Broché, grand in-8, 375 pp., notes bibliographiques, index.
Pendant l'occupation il fut le directeur de cabinet de Pierre Laval.
Après la libération, il entreprend une double carrière d'homme d'affaires et de conseiller politique.

ASSOULINE Pierre@ wikipedia
€ 20.0
KUPFERMAN Fred
Laval 1883-1945 [Pierre Laval]
Broché, grand in-8, 570 pp., photos en NB, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Le 22 juin 1942, Laval prononce à la radio un retentissant discours dont se détache la phrase devenue fameuse: « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que, sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. »
KUPFERMAN Fred@ wikipedia
€ 20.0
HEYSE T. (Prof à l'Univ. Coloniale de Belgique)
Le régime des concessions et cessions des terres agricoles et forestières au Congo Belge.Scanned from the original 19300038:
Softcover, in-8, 28 pp.
Importante mise au point.
Avec les références du Bulletin Officiel du Congo (B.O.C.).

Il y a 4 régimes à distinquer:
1) le domaine de la Colonie;
2) les terres gérées par le C.S.K.;
3) les terres de la région confiée à la gestion du Comité National du Kivu (C.N.Ki);
4) les territoires à mandat: le Ruanda-Urundi.


HEYSE T. (Prof à l'Univ. Coloniale de Belgique)@ wikipedia
€ 7.5
WILSCHUT Arie, VAN STRAATEN Dick, VAN RIESSEN Marcel
Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent.
Paperback, grote in-8, 384 pp., illustraties, schema's, tijdlijnen, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
WILSCHUT Arie, VAN STRAATEN Dick, VAN RIESSEN Marcel@ wikipedia
€ 20.0
DE WITTE Ludo
Wie is bang voor moslims? Aantekeningen over Abou Jahjah, etnocentrisme en islamofobie
Paperback, in-8, pp., geen illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
DE WITTE Ludo@ wikipedia
€ 15.0
VAN ROMPAEY Hugo
De onderdrukking van de Koerden in Turkije, een misdaad?
Paperback, in-8, 191 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
VAN ROMPAEY Hugo@ wikipedia
€ 15.0
BOON Louis Paul
Het pornografische werk: Mieke Maaike's obscene jeugd (1972), Zomerdagdroom (1973), Eens op een mooie avond (1992)
Paperback, grote in-8, 274 pp., enkele illustraties.
Noot LT: Het boek 'Mieke Maaike' is aanvankelijk verboden geweest in België. Aan dat boek is overigens een anecdote verbonden. Na de publicatie van Boon's documentaire roman 'Daens' (1971) zocht de Christelijke Volks Partij (CVP) toenadering tot de auteur. Als publiek antwoord zou Boon 'Mieke Maaike' in een zucht hebben geschreven om duidelijk te maken dat hij bleef wie hij was: een tedere anarchist.

Hieronder de cover van een eerste druk:

Zie ook:
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 25.0
COCLE Jan (algemeen directeur van de Congregatie)
300 grauwzusters-franciscanessen te Roeselare
Pb met flappen, in-8, 176 pp., foto's in ZW, grafieken, lijst voorintekenaars, lijst van oversten, lijst van geestelijke directeurs, lijst van zusters (1669-1968), bibliografie en vermelding van geraadpleegde archieven.
Noot LT: Uitdrijving van 18 Grauwzusters tijdens de Franse Revolutie op 8 mei 1798. Kloostergebouwen verkocht op 13 oktober 1798, aan wie wordt niet duidelijk gemaakt.
Een hoofdstuk is gewijd aan de Tau-meisjes. (p. 59 e.v.)
COCLE Jan (algemeen directeur van de Congregatie)@ wikipedia
€ 20.0
BUELENS Frans
Congo 1885-1960 - Een financieel-economische geschiedenis
Pb, 671 pp., 17x24cm. Kaartjes. Bibliografie en registers. isbn: 9789064454387. De klemtoon van deze omvattende economisch-financiële geschiedenis van koloniaal Congo ligt op de toen in Congo gevestigde Belgische bedrijven. Het is een netwerkanalyse van in elkaar hakende bedrijven, met als stuwende factor de grote Belgische financiële groepen, holdings en trusts. Namen als klokken: Union Minière (UMHK), Kilo-Moto, Société Générale, Cotonco, Société d’Anvers... De ontrafeling van deze netwerkstructuren mondt uit in een globale berekening van de winstvoet van de Belgisch-Congolese bedrijven, zowel gemeten met boekhoudkundige data als met behulp van beursdata. Het resultaat is verbluffend. Deze bedrijven haalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld moet gerekend worden. De rendementen op de beurs bleven niet achter. Het koloniale imperium maakte België tot één van de machtigste grondstoffenleveranciers van de wereld. Daarmee vult het boek een belangrijke lacune van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Congo. Het werk van Pierre Joye en Rosine Lewin, Les trust au Congo (1961) en dat van Jean Stengers krijgt hiermee een uitdieping. De auteur analyseert ook de globale institutionele omkadering van de kolonisatie. Tegelijk zoomt hij in op de belangrijke koloniale figuren met politieke en economische topverantwoordelijkheden. Hij schildert hoe nauw deze hoofdrolspelers met elkaar verbonden waren: Allard, Nagelmackers, Jadot, de Goffinets, Empain, Lippens, Van Thillo... Het is een high society waarin zonder schroom verkondigd werd dat de koloniale exploitatie moest dienen voor de eer en glorie van het 'moederland'.

Van pagina 99: 'Maar men zat wel degelijk met een Leopoldistische erfenis. Zo was anno 1908 liefst 231 miljoen hectare op de 234 miljoen hectare van Congo belast met allerlei mijnrechten voor exploratie en (mogelijke) exploitatie. Liefst 60 miljoen hectare was aan diverse maatschappijen toebedeeld (Cornevin 1975, 446).' LT: we moeten dan de vraag stellen: van wie was Congo dan in werkelijkheid? Niet van België en ook niet (meer) van het Congolese volk !

Buelens bouwt verder op het standaardwerk van Delmotte (1946), De Belgische koloniale holdings en in mindere mate op dat van Gaston Vandewalle (1966), De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958.

BUELENS Frans@ wikipedia
€ 40.0
Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Documents Parlementaires de Belgique. Session législative ordinaire de 1907-1908. Parlementaire Documenten van België. Gewone zitting van 1907-1908. - Annexatie van Congo. Annexion du Congo.

Sleutel-document (in feite een due diligence) inzake de overname van Kongo-Vrijstaat/Etat Indépendant du Congo van Leopold II door de Belgische staat.
Door een extreme privatisering van het grondgebied - en dan vooral in 'le Congo Utile' (Katanga, Kassaï) - zorgden Leopold en de 'trusts' ervoor dat België een 'uitgeklede kolonie' in handen kreeg. De overgang van despotisme naar een quasi-democratie (toen immers nog zonder algemeen stemrecht in België, laat staan dat de vrouwen zouden mogen stemmen) vertaalde zich NIET in een zeggenschap van het parlement over de kolonie. Het Belgische parlement had toen de volledige bevoegdheid over de kolonie naar zich toe kunnen trekken maar dat zou gebotst hebben met de economische machten op het terrein. De uitvoerende macht werd dus op het politieke vlak heer en meester in Belgisch Congo: de minister van koloniën met voogdij over de Gouverneur-Generaal. De trusts trokken het financieel-economische laken naar zich toe.
Het blijft een enigma in de Belgische politieke besluitvorming, maar zo zijn er wel meer. Meer over de verdeeldheid binnen de BWP over de annexatie van de E.I.C. vindt u in de biografie die Robert Abs in 1973 aan Emile Vandervelde wijdde:

Ook het werkje van William Nortron (1958/1965) is verhelderend.


Het parlementaire document dat wij aanbieden is naar onze mening te beschouwen als een CRUCIALE schakel tussen 'Bulletin Officiel de l'Etat Indépendant du Congo' (BOEIC) (BOEIC, die wij in samenwerking met het IFA in zijn totaliteit als E-Book aanbieden) en 'Bulletin Officiel du Congo belge'/'Ambtelijk Blad Belgisch-Congo', door ons afgekort als 'BOC'.

Scanned from the original:
Big 4to, 891 pp. Textes bilingues F/N. Ce volume reprend tous les documents sur l'annexion du Congo par la Belgique: projets de lois, concessions des terres, actes, discussions, budgets, alliénations, etcetera. Il s'agit des pp. 313-664, soit 352 pages.
>>>Concessions:
Compagnie du Kassaï,
Compagnie du Katanga,
Société congolaise Abir (voorheen Anglo-Belgian India Rubber and Exploitation Company),
Société anverseoise du Commerce au Congo,
de gebroeders Fichefet,
Société d’Agriculture et de Plantations au Congo (Baron de Stein),
Comptoir commercial congolais,
Compagnie bruxelloise pour le Commerce du Haut-Congo,
Société équatoriale congolaise,
de heer A. Jacques,
de heer W. Langheld,
American Congo Company,
Société internationale forestière et minière du Congo,
Belgika.
>>>Concessions minières/Mijnconcessies:
Union Minière du Haut-Katanga (UMHK),
Compagnie du chemin de fer des Grands Lacs,
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga,
Société des chemins de fer vicinaux du Mayumbe,
American Congo Company (bis),
Société internationale forestière et minière du Congo (bis),
de heer J.G. Whiteley,
Doctor Forkel.

Noot LT: in het rapport wordt de aanleg van de Benguela-spoorlijn naar Lobito (in de Portugese kolonie Angola) even als een randfenomeen vernoemd, iets dat in de periferie van Katanga meespeelt; blijkbaar ging men ervan uit dat de spoorlijn Katanga nodig had en niet omgekeerd; met het geografische feit van de nabijheid van de Atlantische Oceaan hield de politiek blijkbaar geen rekening.
Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers.@ wikipedia
€ 25.0
PAOLI Dominique
Clémentine princesse Napoléon 1872-1955
Broché, in-8, 253 pp., photos, notes bibliographiques, bibliographie, index.
La princesse Clémentine fur la fille cadette du roi des Belges Léopold II.
• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) kinderen: Louise (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stefanie (1864-1945), Clémentine (1872-1955) xbis 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) xbis 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)

Dit boek is eveneens beschikbaar in Nederlandse vertaling:
PAOLI Dominique@ wikipedia
€ 15.0
LESSAY Jean
Thomas Paine, l'Américain de la Convention. Professeur de révolutions, député du Pas-de-Calais
Broché, in-8, 262 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Paine (1737-1809).
LESSAY Jean@ wikipedia
€ 12.5
GEVAERT Marc
De beslissers. 2 x 25 figuren die de wereld veranderden
Hardcover, grote in-8, 365 pp., geen bibliografische noten, bibliografie.
Noot LT: het boek kon ons niet overtuigen; Gevaert vermeldt ook niet waar hij zijn informatie haalt want we moeten het stellen zonder bibliografische noten; wellicht komt u meer te weten als u de Wikipedia-pagina's over de 'beslissers' raadpleegt en misschien vond Gevaert zelf dat ook.
GEVAERT Marc@ wikipedia
€ 7.5
METCALFE Philip
1933
Paperback, pocket, 480 pp., bibliografie, index/register.
Over leven in Duitsland tijdens het eerste anderhalf jaar van het Hitler-regime.

Zie ook het dagboek van Bella Fromm:
METCALFE Philip@ wikipedia
€ 7.5
POLONY Natacha
Ce pays qu'on abat. Chroniques 2009-2014.
Broché, in-8, 368 pp.


La tyrannie des imbéciles
"Il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils veulent, mais dont ils ont besoin. Je précise: sans un peuple éduqué la démocratie c'est la tyrannie des imbéciles." (dans un interview avec Thinkerview, le 19/2/2016)
Voir aussi son livre de 2017:

Natacha Polony, née le 15 avril 1975 à Paris, est une journaliste et essayiste française. Une femme intelligente qui parle franc.
POLONY Natacha@ wikipedia
€ 15.0
VANNEROM Johan (ed.)
Vastgoedrecht en de Kerk. Alternatieven voor de verkoop van religieuze gebouwen.
Paperback, in-8, 372 pp., bibliografische noten, bibliografie.
In de bijlage: statistieken en grafieken uit Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen - Parochiekerkenbevraging (2014).
Een thema dat zelden wordt besproken.
Van de backcover:
De problematiek van de herbestemming van kerk- en religieuze gebouwen staat volop in de actualiteit. Dit boek analyseert in drie complementaire delen welke alternatieven er mogelijk zijn voor de verkoop van kerk- en religieuze gebouwen opdat het kerkelijke onroerende patrimonium bewaard zou kunnen blijven.

Na een korte inleiding schetsen de auteurs in het eerste deel het institutionele kader waarbinnen de voorgestelde transacties dienen plaats te vinden. Zij besteden aandacht aan het eigendomsrecht, het administratief recht, de reglementering inzake overheidsopdrachten en het canoniek recht.
In het volgende deel worden de mogelijke alternatieven behandeld en onderzoeken de auteurs zowel de privaatrechtelijke mechanismen, zoals huur, erfpacht, vruchtgebruik en opstal, als een institutionele reorganisatie, met name de fusies van kerkfabrieken. In het laatste deel komen de financiering (zowel de overheidsfinanciering en -subsidiëring als de vastgoedfinanciering) en de fiscale implicaties aan bod.

Als bijlage bij dit boek worden een aantal grafieken gevoegd die op een duidelijke en overzichtelijke wijze het huidige landschap van het religieus onroerend erfgoed in kaart brengen. Zij tonen aan dat het kerkelijk vastgoedrecht geen onbeduidend fenomeen is in de marge van onze samenleving, maar integendeel het pad kruist van elke vastgoedprofessional, advocaat, notaris, bedrijfsjurist, vastgoedpromotor en van gemeentebesturen.

Met bijdragen van Frédéric Amez, Sophie Bleux, Dominique Blommaert, Korneel Decroix, Willem Demonie, Elien Dewitte, Jan Ghysels, Johan Vannerom, Ann-Sophie Vanwinsen, Tom Villé, Peter Vlietinck en Kris Wauters. Met een voorwoord van Jos Wouters en een epiloog van Rik Torfs.
VANNEROM Johan (ed.)@ wikipedia
€ 45.0
LACOUTURE Jean
Jésuites. Tome 1: Les conquérants
Broché, in-8, 572 pp., illustré, bibl., chronologie (1492-1773: Dominus ac Redemptor), index.
LACOUTURE Jean@ wikipedia
€ 11.3
HUGON Anne
Naar de bronnen van de Nijl (vert. van L'Afrique des explorateurs, vers les sources du Nil - 1991)
Pocket, 160 pp., illustraties, kaartjes, chronologie (1769-1914), bibliografie, index. Fraai uitgegeven.
Hugon is verbonden aan de univ van Lyon.
HUGON Anne@ wikipedia
€ 13.8
Scoop
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
Boeken, bibliografische referenties en feiten over opgeheven/afgeschafte abdijen en kloosters in België - MONASTERIES BELGIUM @ mers.be
ID: 202106310000
Klik op de kaart hieronder en u krijgt ze uitvergroot én dynamisch te zien. Zoom in op het gebied dat u interesseert. Klik dan op een icoontje in de kaart: U krijgt het boeknummer en de titel te zien, maar ook historische gebeurtenissen zijn in de kaart te vinden.
De ligging van de abdijen, kloosters en priorijen is gegeorefereerd tot op straatniveau, c.q. huidig perceelsniveau (decimale breedte lengtegraad). Vaak gaat het om de ligging van ruïnes (bvb. Villers-la-Ville, Aulne), restanten van complexen die een heel andere bestemming kregen (omgebouwd tot een fabriek, een kasteel, een school of een hoeve), gebouwen die geheel verdwenen zijn (bvb. de grote Sint-Michielsabdij aan de Scheldekaai te Antwerpen).
De kaart bevat VIER zogenaamde 'lagen' die naar believen samen of afzonderlijk kunnen getoond worden (klik op het icoontje links bovenaan in de grijze balk).
DE EERSTE LAAG is die met boeken over de abdijen en kloosters. (marker = groen-wit boek-icoontje); bij een 'click' op de marker opent zich links een venster met de essentialia over het boek; de toegevoegde link voert u naar de volledige beschrijving van het boek.
DE TWEEDE LAAG is die met feiten over de ligging van kloosters, uitdrijvingen van de kloosterlingen, de boedelbeschrijving, de verkopen als 'nationale goederen', etcetera. (marker = witte ster op groen cirkeltje) Alle vernoemde feiten hebben in onze database een of meerdere bibliografische referenties tot op pagina-niveau.
DE DERDE LAAG bevat de bibliografische referenties van boeken die we niet (meer) aanbieden. (marker = rood-wit boek-icoontje). Voor de constructie van deze laag konden wij ook rekenen op de gewaardeerde medewerking van onze collega Pieter Judo van Antiquariaat De Lezenaar te Hasselt. Hij bouwde in de loop der jaren een grote expertise en collectie op rond religie, theologie, kloosters en abdijen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor het aanleveren van bijkomende bibliografische referenties. Die zijn nog volop in verwerking.
DE VIERDE LAAG toont u waar de twaalf Statenabdijen van Brabant lagen. (marker = kruis) Zij waren de dominante grootgrondbezitters (hun domeinen omvatten duizenden hectaren) en hadden daardoor veel politieke macht én zeggenschap op het terrein en over hun pachters. Je kon de abdij maar beter te vriend houden!

Om alle icoontjes (ook wel 'markers' genoemd) bij een bepaalde plaats te zien, dient u zo diep mogelijk op de Google map in te zoomen.

Bouwwerf: methodiek, updates en bijsturing
Let wel, deze kaart is nog steeds in opbouw. Met name de kloosters en abdijen, gelegen in het huidige Waalse Gewest (waar de Maas een levensader is), zullen we in de volgende weken verwerken in de achterliggende database. Daarna volgt dan een update over Brussel-Hoofdstad. Vervolgens zullen we nog dieper graven en een dubbele controle uitvoeren op de ligging van abdijen en kloosters in de 'grote' steden: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen, Brussel/Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi, Mons. De coördinaten zijn moeilijker vast te leggen omdat in een verstedelijkt milieu de mutaties (gehele of gedeeltelijke afbraak, herbestemming, verandering van straatnamen, etc.) groter zijn dan op het platteland. Een mooi voorbeeld daarvan is 'Het verloren klooster van Hoboken', inmiddels een deelgemeente van Antwerpen, waar de industrialisatie zorgde voor veel afbraak en een grondige wijziging van het landschap.
Op 27 maart 2021 kreeg de kaart een forse update en steeg het aantal getoonde items van 245 naar 514, meer dan een verdubbeling dus van de gevisualiseerde informatie. Vooral het aantal bibliografische referenties kende een uitbreiding: van 42 naar 242 titels. In de aansturende database zijn een aantal correcties doorgevoerd. Tenslotte werd door MERS een programma geschreven waardoor de 'markers' elkaar niet meer kunnen bedekken wanneer GPS-coördinaten identiek zijn. ALLE 'markers' zijn nu zichtbaar en aanklikbaar. Voorwaarde is dat u voldoende inzoomt op de plaats die u interesseert.


Superrijken
Het zal duidelijk zijn dat we ons vooral richten op de materiële en economische belangen van abdijen en kloosters en dat we spirituele aspecten niet belichten. Die laatste waren o.i. een scherm waarachter met enorme opgepotte vermogens en toenemende machtsconcentraties werd gespeeld. Zowel keizerin Maria Theresia als haar zoon Jozef II wilden die macht inperken (het woord 'breken' gaat te ver) en rekenden daarvoor op hun regeringen te Brussel. Het is dan ook ironisch dat Jozef II mee een beweging op gang bracht, die 'in fine' zijn eigen zus, Marie-Antoinette ('l'autrichienne'), en zijn schoonbroer, Louis XVI, letterlijk de kop zou kosten.

Twee kaarten uit 2005
Onze interesse voor dit thema gaat terug op onze research, uitgevoerd tussen september 2004 en maart 2005. Die kreeg zijn neerslag in het artikel 'De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw'zie boeknummer 20050077 , verschenen in het jaarverslag 2004 Onroerende Voorheffing (Belastingdienst voor Vlaanderen). Daarin belichtten wij toen o.m. de afschaffing van kloosters onder het bewind van keizer Jozef II en de nationalisatie van abdijen en kloosters tijdens de Franse Revolutie en de Franse bezetting en annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.
Die beide ingrepen hebben we toen in kaart gebracht mits een projectie op de fusiegemeenten van het Vlaamse Gewest met daarbij de nominatieve opsomming van de afgeschafte kloosters. Dat gebeurde met software van Arcview. De inkleuring van de kaarten kon weliswaar vanuit een frequentietabel worden aangestuurd, maar voor het prepareren van een persklare kaart in A3-formaat moesten die toch nog langs een tekenprogramma (Photoshop) passeren. Gelukkig konden we daarvoor een beroep doen op de dienst AEGIS van de intercommunale CIPAL. Beide kaarten kunt u zichtbaar maken door hier te klikken. Dit terzijde.

De bronnen, geconsulteerd in 2004-2005
Oriënterende gesprekken met archivarissen van Grimbergen, Affligem en Postel. Oriënterende bezoeken aan enkele Waalse abdijen. Aankoop, consultatie en verwerking van de 23 delen van het befaamde 'Monasticon belge', met focus op de data over afschaffing (voor een aanzienlijk aantal abdijen stelden we merkwaardige lacunes vast). Aankoop bij het Rijksarchief van een microfilm van het rapport de Kulberg (1785), dat 110 abdijen en kloosters auditeert. Overzichtswerken over religieuze orden. Overzichten per gewest, provincie, streek. Lokale geschiedenis. Bibliografische werken. Overzichten van (al dan niet beschermd) onroerend erfgoed: bijvoorbeeld de reeksen 'Inventaris van het Cultuurbezit' en 'Le patrimoine monumental de la Belgique'. Monografieën over welbepaalde abdijen en kloosters; die zijn niet altijd accuraat in de datering van gebeurtenissen of mijden gewild of ongewild de 'moeilijke periode' van de verkopen van 'zwartgoed'. Encyclopedische werken. Studies over de regeerperiode van Jozef II (en in mindere mate die van Maria-Theresia). Studies over de Franse Revolutie, het Frans Bewind in onze 'départements' en over de niet te omzeilen figuur van Napoléon Bonaparte (met nadruk op zijn juridische en administratieve hervormingen). Enkele specifieke en diepgravende studies over de verkoop van nationale goederen (op één hand te tellen). Inventarissen van het Algemeen Rijksarchief aangaande afgeschafte kloosters en abdijen, hun bewaarde archieven/bibliotheken en de affiches van de verkopen.


Zwartgoed
De kloostergebouwen en gronden, 'nationale goederen' geworden, werden openbaar verkocht, pakweg in de periode 1787-1800. In het katholieke Vlaanderen fluisterden de mensen toen over 'zwartgoed', een woord om aan te duiden dat de onroerende goederen onrechtmatig geconfisceerd en verworven waren. Het bleef overigens een heet hangijzer en een taboe-onderwerp in de Belgische historiografie. Want, was de aankoop van zulk 'zwartgoed' geen vorm van collaboratie met de anti-kerkelijke Franse bezetter geweest? Was de religie, ja zelfs het geloof in God, niet onherstelbaar beschadigd? Was het allemaal geen uiting van de botsing tussen Kerk en Staat, uitgelokt door de wat naïeve Jean-Jacques Rousseau en de perfide Voltaire, en vorm gegeven door een verrader uit eigen katholieke rangen, met name Talleyrand? En was het Concordaat van 1801 tussen Napoleon en het Vatikaan geen valse 'entente', het aanvaarden van smeergeld door de gezalfde Paus hemzelve? Was een pastoor, die betaald werd uit de staatskas, wel een echte zieleherder of eerder een ambtenaar die zich plooide naar de hand waaruit hij een aalmoes ontving? En wat was een bisschop anders dan een gekostumeerde vazal van de nieuwe rijken, zij die spuwden op het volk?

Een kort essay
Waar kwam die gekke Hollander, die Willem, plots vandaan? Opnieuw een koning ergens in een verre stad? Wat kon die keeskop voor ons landeke anders betekenen dan nieuwe belastingen en nog meer combines tussen Brussel, Londen, Parijs en Amsterdam? Hoe kon dat nu, ne protestant, waarvan niemand wist dat hij bestond?
En wie zou er voor de armen zorgen die vroeger al eens een penning of een brood kregen aan de halfgeopende zware deuren van kloosters en abdijen? Kon een burgerlijke liberale staat, gedomineerd door de grootgrondbezitters en de adel, met een nieuwe koning op de koop toe, misschien een antwoord verzinnen op de vraag naar brood en bier? Hoe moest het nu verder met het onderwijs, die uitvinding om jongeren net dom genoeg te houden om de lastige vragen over de verdeling van macht en rijkdom niet te laten opborrelen in hun hersenmassa? En ja, van massa gesproken, hoe hield je die in bedwang, verstoken van licht en 'Verlichting', nauwelijks in staat te overleven, als beesten, altijd bereid om rel te schoppen in dienst van de hoogstbiedende of de meest belovende agitator, buigend voor de baron en even later, laveloos aan de toog, scheldend op de patrons en de huisbazen en op de baron en zijn stoefende 'madam', vergetend dat enkele straten verderop tien kinderen en een veel te vlug oud geworden wijf op zijn loonzakje zitten wachten in een krocht, kijkend in de grote holle ogen van het meisje achter de tapkast, zij die alles begrijpt zelfs als je stevig in haar billen knijpt, zij die na zijn negentiende jenever de godin Diana wordt, die de jacht voor open verklaart, ware het niet dat noch zij, noch hij een geweer bezat, anders zou het hoge volk eens wat meemaken ... ?Land: BEL
News Items & Facts
DS
Tegen eind dit jaar moeten alle eigenaars van een woning in het buitenland de waarde van hun (vakantie)verblijf melden bij de Belgische fiscus. De eerste 170.000 invulformulieren zijn al verstuurd.
ID: 202107310325
Land: BEL
LT
een apotheek in Binche - une pharmacie à Binche
ID: 202107290234
Land: BEL
nws
Dinant zwaar getroffen door overstromingen
ID: 202107242240
La Libre Afrique - nws
Le Burundi suspend les opérations de sociétés minières internationales
ID: 202107241355
Land: BUR
nws
De politieke toekomstdroom van N-VA-voorzitter Bart De Wever is de hereniging van Vlaanderen en Nederland in een nieuwe, confederale staat. Dat zegt hij in Trends Talk op Kanaal Z.
ID: 202107202061
Noot Lucas Tessens: Van de ene onderdrukking naar de andere, zeg ik dan. Ken uw geschiedenis.
LT
La Meuse près de Marche-les-Dames: paisible avant de devenir meurtrière
ID: 202107201801

LT
Soms duikt de liefde op, onhandig in wit, op rood, vluchtig
ID: 202107201605
op een muur in Mons
LT
Heffen (bij Mechelen) revisited
ID: 202107190230
Land: BEL
nws
15 juli 2021: journalist Peter R. De Vries bezwijkt aan gevolgen moordaanslag. R.I.P.
ID: 202107161132
Land: NLD
nws
Where Poverty Risk is on the Rise
ID: 202107160222
New initial estimates by Eurostat have revealed the potential effect the pandemic year 2020 had on the most economically at-risk in the European Union. As our infographic shows, increases in working age adults at-risk-of-poverty were measured in Ireland, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Bulgaria and Sweden. Elsewhere, the situation remained more or less static, while Estonia record a decrease.

nws
België: wateroverlast verovert het land
ID: 202107151241
Land: BEL
LT
10 juli 2021: Robert Collin (1946-2021) overleden te Diest. R.I.P.
ID: 202107101469


Robert begeleidde en controleerde jarenlang vanuit de Vlaamse administratie de outsourcing van de inning van het Kijk- en Luistergeld en van de Onroerende Voorheffing.
Beide contracten waren toegewezen aan de intercommunale CIPAL uit Geel.

U kunt condoleren op www.huisjannes.be

Land: BEL
TESSENS Manu
Books over modern technology
ID: 202107100706
But by the looks of it, it seems like Kuczynski is pointing towards the fact that one day (not too long from now), books will become the real treasures of the world. With television, computers, social media, and screens taking over, books are becoming rarer and rarer.

nws
Ihsane Haouach zal voortaan publiek moeten zwijgen, zo beslist de regering De Croo
ID: 202107091220
COLLINS Chuck, a.o.
SILVER SPOON OLIGARCHS: HOW AMERICA’S 50 LARGEST INHERITED-WEALTH DYNASTIES ACCELERATE INEQUALITY
ID: 202107080208
nws
Nederlandse misdaadjournalist Peter R. De Vries neergeschoten in centrum van Amsterdam
ID: 202107071448
Land: NLD
La Libre Afrique
RDC: expiration des contrats pétroliers du milliardaire israélien Dan Gertler
ID: 202107031204
Dans République démocratique du Congo24 juin 2021AFP1574 Vues
RDC: expiration des contrats pétroliers d’un milliardaire israélien

Des organisations anti-corruption congolaises et internationales ont salué mercredi l’expiration des permis de recherche accordés au milliardaire israélien Dan Gertler en 2010 sur deux blocs pétroliers de l’est de la République démocratique du Congo. Le collectif anti-corruption « Le Congo n’est pas à vendre (CNPAV) » note avec « satisfaction l’expiration des permis de recherche pour les blocs 1 et 2 du Graben Albertine, qui avaient été octroyés en 2011 de manière opaque à des sociétés affiliées à Dan Gertler ».

Dans une lettre du 16 juin dont l’AFP a pu vérifier l’authenticité, le ministère des Hydrocarbures a informé l’empire Dan Gertler de sa décision mettant fin au contrat de partage de production entre la RDC et l’association Caprilcat Ltd ainsi que Foxwhelp Ltd sur les deux blocs pétroliers.

De droit congolais, ces deux sociétés sont affiliées à Dan Gertler.

Le ministère a également enjoint aux deux entreprises de transmettre au gouvernement tous les résultats d’exploration réalisée sur les deux blocs pétroliers.

En réponse, l’avocat de M. Gertler a mis en cause cette décision, évoquant une décision de la justice (Conseil d’état) l’autorisant à poursuivre ses activités.

Me Guillaume Muyembe a estimé dans une lettre du 18 juin, consultée par l’AFP, que la décision du ministre « porte un grave et grand préjudice » à M. Gertler, se réservant « toute la latitude de saisir le juge arbitral pour que justice lui soit rendue ».

Ce contrat de partage de production entre la RDC et le milliardaire remonte à mai 2010, sous le régime de l’ex-président Joseph Kabila, proche l’homme d’affaires israélien.

En cas d’éventuelle redistribution desdits blocs pétroliers, « Le Congo n’est pas à vendre » a invité le gouvernement au strict respect de la loi qui exige un appel d’offre transparent « en vue d’éviter de commettre les mêmes erreurs que le régime précédent ».

Le collectif accuse M. Gertler de bénéficier d’autres actifs importants, notamment dans le secteur minier de la RDC.

Dans un rapport publié le 13 mai, le CNPAV avait estimé à près de 4 milliards de dollars de perte enregistrée par la RDC, à cause des contrats miniers et pétroliers douteux conclus avec M. Gertler.
Land: COD
TESSENS Lucas, Media Expert Research System
3 juli 2021: Chat met De Standaard: geen verantwoorlijke bereikbaar bij bezorgproblemen abonnement. E-mail-adres verantwoordelijke krijgen is onmogelijk - Hervorming klantendienst De Standaard aan de orde
ID: 202107031134
Hallo, welkom bij de automatische chat van De Standaard. Ik ken niet al de antwoorden op uw vragen maar probeer u graag op weg te helpen. Wat is uw vraag?
Mijn abb. nr is 2351105
Ik begrijp u niet helemaal. Kunt u uw vraag anders verwoorden?
Mijn abonnementsnummer is 2351105
Ik begrijp u nog niet helemaal. Wilt u contact opnemen met mijn collega's?
ja
Om u te kunnen verder helpen, heb ik eerst wat aanvullende gegevens nodig. Bent u nu ingelogd onder deze naam: Lucas Tessens?
ja
Kunnen wij u contacteren op het e-mailadres lucas.tessens@mers.be?
ja
Ik schakel u even door met een medewerker.
U chat nu met Sang.
2351105 is mijn abonnementsnummer
Goeiedag. Ik haal er eerst even uw gegevens bij en kijk het zo dadelijk voor u na. Een klein ogenblikje a.u.b.
Wat kan ik voor u doen?
Al jaren ontvangen wij op zaterdag onze krant veel te laat, onvolledig of helemaal niet
Bent u daar nog ?
Wat bedoelt u met laat?
Vaak tegen 12 uur
Is er vandaag een probleem met de bezorging?
Ja zoals altijd op zaterdag
Het is 11.20 uur en nu levert men
Kan ik u mailen ?
Bedankt om ons dit te laten weten. Ik neem onmiddellijk contact op met uw bezorger, om ervoor te zorgen dat u de krant zo snel mogelijk opnieuw correct ontvangt.
Bent u daar nog?
Mocht dit binnen enkele dagen nog niet in orde zijn, wil ik u vragen ons zeker opnieuw te contacteren. Dit kan op verschillende manieren: - U kan uw melding zelf registreren via de functie 'Bezorging' op onze servicepagina via klantenservice.standaard.be. - Via het gratis nummer 0800/500.91 kan u tussen 8u en 20u meldingen 'Geen ontvangst', 'Geen bijlage ontvangen' en 'Late ontvangst' van de dag zelf automatisch registreren. - U kan ons bellen op het nummer 02/790.21.10.
Ik vroeg naar een e-mail-adres
Als dit echt vaker voorvalt, dan zou ik er zeker op willen wijzen om ons dit steeds te melden zodat wij dit kunnen opvolgen voor u naar uw bezoring toe.
Ik vroeg naar een e-mail adres van een verantwoordelijke
Bezorgklachten meld u beter via de beschikbare kanalen die speciaal hiervoor zijn opgesteld. Zijn er uitgebreidere vragen of bemerkingen, dan neemt u best telefonisch contact met ons op.Is er nog iets wat ik voor u kan doen?
Ja, mij een e-mail-adres van een verantwoordelijke bezorgen
Daar hebben wij geen emailadres voor.Is er nog iets wat ik voor u kan doen?
Uw klantendienst hervormen en zorgen dat u er bent voor de klant, mèt een aanspreekbare verantwoordelijke
Wij helpen u hiermee verder op voorwaarde dat u uiteraard de bezorgklachten correct meld naar ons toe.Maar dat spreekt uiteraard voor zich.Is er nog iets wat ik voor u kan doen?
Zoals reeds gezegd: mij in contact brengen met een verantwoordelijke
Dat is niet mogelijk.
Dus er niemand verantwoordelijk, zoals vaak als het fout loopt
Zoals reeds gezegd, wij helpen u hiermee verder op voorwaarde dat u ons de bezorgklachten steeds correct meld. Op die manier kunnen wij de bezorging opvolgen naar uw bezorger toe.
Wij melden al jaren deze bezorgproblemen maar er gebeurt niets van UW kant
De Standaard moet ingrijpen in onze bezorgsector Kunt u dit doorgeven aan een verantwoordelijke?
Uiteraard.
Bedankt en close
Dan wens ik u nog een heel fijne dag! Sang heeft de chat afgesloten.
Tot slot wil ik nog graag de volgende vraag stellen. We willen graag weten wat u van deze chat vond. Bent u heel tevreden, tevreden, ontevreden of heel ontevreden?
Ontevreden over het feit dat ik geen e-mail-adres kan krijgen terwijl u wel het mijne hebt
Bedankt voor deze feedback. Beantwoord deze laatste vraag met ja of nee. Hebben wij uw vraag volledig beantwoord?
Neen
Dat is vervelend om te horen. We hopen dat we u de volgende keer beter kunnen helpen. Prettige dag verder!

------------
Hier ben ik weer. Kan ik nog iets anders voor u doen?
Dit is om te melden dat u het verloop van onze chat kunt nalezen op www.mers.be
Wilt u contact opnemen met één van mijn collega's?
ja
Ik verbind u door met een medewerker.
U chat nu met Sang.
Dit is om te melden dat u het verloop van onze chat kunt nalezen op www.mers.be
Goeiedag. Ik haal er eerst even uw gegevens bij en kijk het zo dadelijk voor u na. Een klein ogenblikje a.u.b.
Ok bedankt. Is er nog iets dat ik voor u kan doen?
Neen
Dan wens ik u nog een heel fijne dag! Sang heeft de chat afgesloten. Prettige dag verder!
Land: BEL
GYSELS Monique
Born in captivity
ID: 202106281436
mixed technique
Perhaps Gysels (°Antwerp, 1953) reflects on the fate of animals and how this affects our own lives. Are we unfree before being born?

Land: BEL
Knack
Bijzondere Kamercommissie Congo/Koloniaal Verleden mist de deadline & Directeur Guido Gryseels neemt (stilaan) afscheid van het Afrikamuseum
ID: 202106231567
artikels dd. 20210623 en 200210714.

De Bijzondere Kamercommissie Congo/Koloniaal Verleden wil de historische waarheid achterhalen en verzoening brengen met de voormalige kolonies en de Afro-Belgische diaspora. Maar het proces loopt vertraging op. Voorzitter Wouter De Vriendt (Groen) legt uit waarom.
Land: COD