Article

URV - Unie van de Religieuzen van Vlaanderen

Structuur religieuzen

ID: 201505100131

‘Netwerken’ van Religieuzen
Het is niet altijd eenvoudig voor ons, zusters, broeders en paters, laat staan voor
‘buitenstaanders’, om een duidelijk inzicht te krijgen in wat ons ‘van bovenaf’ zoal wordt
aangereikt aan leiding, begeleiding, vorming en ondersteuning. Een kort overzicht kan
hier meer duidelijkheid geven.
In elk bisdom is er een vicaraat voor de religieuzen, misschien wel het eerste
aanspreekpunt voor de meeste congregaties en dan vooral voor de diocesane
congregaties. De bisschop benoemt een vicaris of een gedelegeerde die samen met de
diocesane raad voor de religieuzen zorg draagt voor de congregaties en hun leden in het
bisdom.
In elke kerkprovincie (zo ook in België) is er conferentie voor de religieuzen. Dit is
voorzien in het kerkelijk recht en hier situeert zich het bestaan en de werking van de
URV-Nieuwsbrief 2015/1 –29 januari 2015 pagina 4 van 4
URV. Omdat wij officieel een tweetalig land zijn kennen wij ook nog COREB (Conférence
des Religieux/ Religieuses en Belgique) aan Franstalige kant. Nederland en Frankrijk
bijvoorbeeld, hebben een gelijkaardige conferentie, respectievelijk de KNR (Konferentie
Nederlandse Religieuzen) en CORREF (Conférence des Religieux/Religieuses en France).
Per continent of werelddeel zijn die landelijke conferenties verenigd in een ‘unie’. Als
URV horen wij samen met COREB, KNR, CORREF en alle andere Europese conferenties
tot de Europese Unie van Religieuzen: UCESM. Dit staat voor ‘Unio Conferentarium
Europae Superiorum Maiorum’ of ‘Unie van de Europese Conferenties van Hogere
Oversten’. De zetel is gevestigd in Brussel. In 2014 zou de tweejaarlijkse bijeenkomst
van voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de 27 Europese conferenties
doorgaan in Kiev, Oekraïne. Die werd evenwel afgelast vanwege de politieke crisis in het
land.
Wereldwijd zijn de religieuzen verenigd via USG en UISG, de verenigingen van
respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke hogere oversten, gevestigd in Rome. Het
Nederlandstalige bulletin van UISG is wellicht bij de meeste (vrouwelijke) congregaties
bekend. Zr. Noëlla Ghijs (Bernardinnen, Oudenaarde) zal namens de nederlandstalige
algemeen oversten van 4-11 februari een bijeenkomst van UISG in Rome bijwonen. Een
verslag daarover ontvangt u later.
Universeel Kerkelijk is er tot slot de ‘Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en
de Sociëteiten van Apostolisch Leven’. Dat is het departement binnen de Vaticaanse
Curie dat via de de bisschoppen en de bovengenoemde instellingen leiding geeft aan de
religieuze instituten en haar leden. De ontmoeting met Mgr. José Rodriguez Carballo op 5
november in Gent moet in dat kader gezien worden (zie vorige nieuwsbrief).
LINK NAAR URV

Land: BEL