Article

TESSENS Lucas

C.V. Lucas TESSENS

ID: 199802151111

Lucas TESSENS (Antwerpen, 20 september 1953) studeerde in 1978 met onder¬schei-ding af aan de K.U. Leuven als licentiaat Communi¬catieweten¬schap¬pen. In 1979 mocht hij voor zijn eerder economisch gerichte thesis over het faillisse¬ment van de Stan¬daard-groep de 'Persprijs Frans Theelen' (Concentra) ontvangen.


Van 1980 tot 1987 was hij secretaris-generaal van de Nationale Fede¬ratie der Informa¬tie Weekbla¬den (NFIW-FNHI). Hij bouwde de NFIW in korte tijd om tot een professionele beroepsorganisatie van de weekbladuit¬gevers. Zo vatte hij de moeilijke taak aan om de weekbladen door de politieke wereld te doen erkennen als een volwaar-dige tak van de pers. In 1983 organiseerde hij, samen met de Neder¬landse NOTU, het FIPP-congres te Brussel (een kassucces met 394 deel¬nemers uit 19 landen). Verder for¬maliseerde hij de procedure voor de erkenning van reklame¬bureaus en koppelde daaraan een Centrale Debi¬teuren Bewaking (CDB), waar¬door de achterstallige betalingen van bureaus onmiddellijk fors terugliepen. Ook zetelde hij in de Commissie Post-Pers (een orgaan dat adviezen verleent over de postale distributie in België) en in de Bedrijfs¬raad Papier (adviezen aan de Federale regering over de papiersec¬tor).


Hij initieerde het lobby- en studiewerk dat leidde tot VTM. Hij adviseerde wijlen Jan Merckx, de latere Voorzitter van VTM, betreffende de te nemen strategische en tactische stappen in het ingewikkelde media-dossier. In 1984 schreef hij in opdracht van de Vlaamse Media Maatschap¬pij (VMM) de blauwdruk voor het commerciële tv-station en in 1986 het financieel plan.
Hij onderzocht een aantal mathematische modellen om tot een gefundeerde verdeling van het aandelenkapitaal te komen. Om de tred van de staatshervorming te volgen, splitste de NFIW/FNHI zich onder zijn impuls intern op in een nederlandstalige en een franstalige vleugel. Tegelijk werden de weekbladuitgevers aangemaand hun nederlandstalige en franstalige 'dubbel-titels' onder te brengen in afzonderlijke SA/NV's (RdV/Femmes, IUM/SIE, TVV/EFB).
In die periode adviseerde hij de beleidsverantwoordelijken over de uit te werken mediawetgeving ('must carry'-principe op de kabel, meerderheidsdeelname van de uitgevers, geleidelijkheid, begeleidende maatregelen, bijkomende rentesubsidies in het kader van de expansiewetgeving, exclusiviteit, ...) teneinde commer¬ciële TV niet het débâcle van de geschre¬ven en de schrij¬vende pers te laten zijn. Dit leidde uiteindelijk tot het Decreet van 28 januari 1987, dat VTM mogelijk maakte, en de Wet van 6 februari 1987, die de TV-reclame in België regelt.
Tegelijk pleitte hij echter ook voor een versterking van de openbare omroep omdat die een onver¬vangbare rol te vervullen heeft. Voorwaarde was echter dat een groter deel van het kijk- en luistergeld aan de Vlaamse gemeen¬schap zou geristorneerd worden, zo luidde het pleidooi.


In 1988 stapte hij in de sector van de pers¬dis¬tributie en in 1991 werd hij research director in een communi¬ca¬tiebu¬reau en ontwikkel¬de aldaar het Media Expert Research System (MERS), een databank over massamedia gekoppeld aan een uitgebreid archief.


In februari 1993 belastte de Vlaamse regering het MERS met de opdracht de Vlaamse media¬sector (pers, radio, tv, kabel) door te lichten. Dit resulteerde in een rapport "De Vlaamse Media" (eerste versie in maart 1993) dat periodiek geactuali¬seerd werd (de laatst beschikbare versie telt 400 blz.).


Vanaf 1 oktober 1993 vormt het MERS een zelfstandi¬ge divisie van het communica-tiebureau NV Advies & Produktie. Begin 1995 volgt dan de benoeming van Lucas Tessens tot bestuurder van deze vennoot¬schap.


In januari 1994 liet Lucas Tessens in het weekblad Trends een vrije tribune verschijnen onder de titel “Koop de kabel”. In diezelfde maand schreef het MERS, voor het Kabinet Van den Brande, de draft-opdracht voor het Studiesyndicaat "Nieuwe diensten op kabel en/of telefoonlijnen" en trad in juni 1994 toe tot dit syndicaat (GIMV + Vlaamse regering). Dit leidde tot het project 'Telenet Vlaanderen' (spraaktelefonie en multimedia op het breedband-kabelnetwerk) dat op 26 oktober 1994 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.


In de maanden mei en juni 1994 organiseert A&P/MERS vijf grote evenementen met culturele inslag ter gelegenheid van 75 jaar Krediet aan de Nijverheid (Kunstnocturne Octave Landuyt te Antwerpen, wereldpremière Ocean door 'Merce Cunningham Dance Company' te Brussel, Manufacture de Cristaux du Val Saint-Lambert te Seraing, Boottocht met retrospec¬tieve v/h Humorfestival te Knokke-Heist, Openings-feest Adolphe Sax te Dinant).


In december 1994 schrijft het MERS voor Creyf's Interim, en later ook voor UPEDI, een strategie uit die het gebruik van 'dedicated teletext' aankaart voor de verspreiding van jobadvertenties.

In 1995 verdiept het MERS zich in de relaties tussen de intercommunales voor teledistributie, commer¬ciële tv-stations, betaal¬televisie en Telenet. Ook de com-municatiestrategie van de Provincie Vlaams-Brabant m.b.t. de Brusselse rand wordt onder de loupe genomen. Voor de Bond van Grote en Jonge Gezinnen houdt hij in november 1995 een opgemerkt, ditmaal maatschappelijk getint, referaat met als titel "De Vlaamse media en het kantelen van de zekerheden".


In januari 1996 produceert het MERS voor MultiChoice een databank betreffende bios¬coop, box office en audimetrie. Aansluitend hierbij wordt de Vlaamse videomarkt en de versplin¬tering op de tv-markt onderzocht. In dezelfde maand adviseert het MERS een internationale mediagroep bij de strategische herpositionering van een tv-program¬mablad; de repercussies van het advies zijn voelbaar tot op corporate-niveau.


In februari 1996 wordt A&P/MERS aangezocht om de lancering van 'Central Station', de electroni¬sche knipsel¬dienst van de Belgische dag- en weekbladen, te verzorgen (8 mei 1996). Aansluitend organiseert A&P/MERS de demonstratiesessies.


Vanaf juni 1996 levert het MERS samen met EVH management consultancy voor VTM inzake de uitbouw van teletekst (VTM en Kanaal2).

In juni/juli 1996 actualiseert het MERS zijn rapport over de teledistributiesector: "De kwintessens van de Vlaamse kabel" (structuur, abonnees, jaarrekeningen-analyse, upgrade bandbreedte, terugweg).


In augustus 1996 onderzoeken het MERS en EVH samen (en in eigen beheer) de mogelijkheden van digitale cartografie voor de visualisering van marketinggegevens en de aanmaak van gebruiksvriendelijke management-boordtabel¬len. Dit onderzoek wordt verder gezet.


Vanaf september 1996 treedt A&P/MERS op als strategisch consultant voor IBM en het COI in het dossier van de outsourcing van de heffing en inning van het Vlaamse kijk- en luistergeld. Dit tax collecting dossier gaat over een bedrag van ca. 16 miljard BEF. Tevens behelst het de begeleide transfert van meer dan 170 Belgacom-per¬soneelsleden naar een andere bedrijfscultuur.


In januari 1997 licht het MERS de mediamarkt door in opdracht van MultiChoice Benelux. Hiervoor werd een origineel positionerings-tool (codenaam 'Yalta') op basis van de recentste CIM-studie ontwikkeld. Aanbevelingen voor een herziening van de marketingstrategie volgden hieruit.


Vanaf januari 1997 onderzoekt het MERS de mogelijkheid om een systeem van media-indicatoren op te zetten. Hierbij worden een groot aantal markt- en media-data (van demografie over papierprijzen tot audimetrie) in een experimenteel en multi-disciplinair model samen¬gebracht. De media bewegen zich immers in een bedding van steeds sneller fluc¬tuerende socio-economische variabelen. Een boordtabel voor media-mana¬gers moet de resultante zijn van het praktijkgerichte onderzoek.


Begin 1997 start het MERS een onderzoek in eigen beheer: "Justitia". Het onderzoek spitst zich toe op de information flow binnen het justitie- en opsporingsapparaat.


In maart 1997 tekent A&P/MERS een contract (1997-2002) met de intercommunale CIPAL voor de levering van management consultancy inzake de due diligence en de organisatie van de inning van het kijk- en luistergeld, in outsourcing gegeven door de Vlaamse regering (zie ook hoger). Zo treedt het MERS o.m. op als liaison officer met de kabelmaatschappijen en coördinator van de interne (o.m. Intranet) en externe com-municatie.


Tussen 1 mei en 31 december 1997 treedt Lucas Tessens deeltijds op als verantwoordelijke voor de (interne en externe) communicatie van de Handelshogeschool Antwerpen.


Daarnaast verleende het MERS strategisch advies aan een aantal groepen uit de mediawe¬reld, aan een belangrijke holding en aan het Kabinet van de Minister-President (o.m. voor 'Medialab'). Daarbij gaat de aandacht meer en meer uit naar de digitalisering van media-inhouden, de marketing-aspecten van digitale distributie en de verhouding tussen klassieke (print-)media en nieuwe (massa-)media.