Article

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

3 SEPTEMBER 1998. - Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 (BSB 19981003)

ID: 199809030918

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

3 SEPTEMBER 1998. - Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 (BSB 19981003)

De Minister van Economie en Telecommunicatie,
Gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (1) inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4, 6, 7 en 11;
Gelet op de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk tussen de maanden juni 1997 (2) en juni 1998 (3);
Gelet op de dringende noodzakelijkheid de voor 1999 verschuldigde bedragen vast te stellen, ten einde de betrokken dienst de mogelijkheid te bieden de inning ervan tijdig voor te bereiden,
Besluit :
Artikel 1. Bij toepassing van de artikelen 2, 3, 6 en 7 van de wet van 13 juli 1987 wordt het bedrag van kijk- en luistergeld dat wordt geïnd in 1999 gebracht op :
1° 1 104 F voor een autoradiotoestel;
2° 5 304 F voor een zwart-wit-televisietoestel;
3° 7 608 F voor een kleurentelevisietoestel.
Art. 2. De houders die gebruik maken van de mogelijkheid, die bij artikel 14 van de wet van 13 juli 1987 wordt geboden, om te betalen in twee delen gelijk aan de helft van het jaarlijks kijkgeld bedoeld in artikel 1 van dit besluit, dienen de volgende bedragen te betalen :
1° 2 652 F voor een zwart-wit-televisietoestel;
2° 3 804 F voor een kleurentelevisietoestel.
Art. 3. Wanneer de houder van een zwart-wittelevisietoestel zich een kleurentelevisietoestel aanschaft is hij verplicht zoveel maal 192 F te betalen als er nog maanden moeten verlopen tot het einde van de periode waartoe hij behoort naargelang van de eerste letter van zijn naam of zijn benaming.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Brussel, 3 september 1998.
E. DI RUPO
_______
Nota's
(1) Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1987.
(2) Belgisch Staatsblad van 28 juni 1997.
(3) Belgisch Staatsblad van 30 juni 1998.