Article

TESSENS Lucas / MERS

6 april 2005: nota aan Jos Franken

ID: 200504062095

Beste Jos,

Hierbij de Executive Summary van het jaarverslag Onroerende Voorheffing 2004.

Het artikel dat Eddy en ikzelf hebben geschreven over “De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw” is eveneens toegevoegd. Dit werkstuk is het resultaat van zo’n 6 maanden opzoekwerk en toont slechts een klein deel van de verzamelde informatie. Dit artikel is tot stand gekomen dank zij de vrijheid die jij ons hebt gegeven om creatief met de materies grond, kadaster en belastingen om te gaan.

Toen Eddy en ik vorige week in Wallonië enkele abdijen bezochten, hadden we de kans om nog eens uitvoerig terug te blikken op onze samenwerking met jou binnen het kader van Cipal. We zijn tot de conclusie gekomen dat een stuk van de Vlaamse fiscale autonomie - dat via de eigen inning van de OV toch werd veroverd – voor een groot deel aan jou te danken is. De gerealiseerde betaalratio over de laatste 6 jaar, te weten 97,30 procent, is spectaculair!

Natuurlijk zijn dat maar cijfers.
Waar het ons om te doen is: een woord van dank richten aan jou voor de manier waarop we konden samenwerken. In een open sfeer, zeggen waar het om gaat, zonder een blad voor de mond ... als vrienden.

En vrienden verliezen elkaar niet uit het oog!

Steeds welkom in Antwerpen en in Aalst.


Mede namens Eddy groet ik zeer vriendelijk ,
Lucas Tessens
2005-04-06