Article

NN

14 juni 1976: ministerraad bespreekt krediet aan Standaardgroep

ID: 197606141165

De Standaard .
De h. TINDEMANS signaleer t da t vandaag het gerech t
definitie f uitspraa k za l doen i n verband met het faillisse -
ment van de N.V. "De Standaard " nadat het reed s verlede n week
h e t verze t verworpen had tegen he t vonni s waarbi j "Periodica "
i n faillie t werd verklaard .
Op di t ogenbli k wordt gezoch t naa r een oplossin g om
althan s de kran t t e redden en hi j vraa g o f de Raad akkoor d
z ou gaan, wanneer hiervoo r een nieuwe maatschappi j zou opgerich
t worden, dat de arbeider s van de than s bestaande maatschappije
n eventuee l de bijzonder e vergoedin g kunnen ont -
vangen bi j sluitin g van ondernemingen, en anderzijd s o f
Staatswaarbor g mag gegeven worden aan een lenin g van de
N.M.K.N. i n de verhoudin g van 1,5 lenin g tege n 1 eige n ver s
kapitaal .
Na gedachtenwisselin g betuig t de Raad zij n instemming .

Bron: verslagen ministerraad