Article

NN

Dhoore brengt dossier Periodica (Standaardgroep) naar voor in Ministerraad - we vernemen dat de NMKN in juni 1975 een verslag had opgemaakt

ID: 197602270961

STREEKECONOMIE - Groep De Standaard - Periodica .
De h. DHOORE, Staatssecretari s voor Streekeconomie ,
herinner t eraa n dat op 15 december 1975 de Raad een beslissin g
had getroffe n om steu n t e verlene n aan deze groep. E r i s nu
discussi e ontstaa n i n verban d met de voorwaarde di e voorza g
d a t de "eige n middelen " met 100 miljoe n moesten worden ver -
hoogd. De groep heef t hierui t afgelei d dat het voldoend e was
een lenin g om t e zette n i n eige n kapitaal , dan wanneer het de
bedoelin g was de verplichtin g op t e legge n het kapitaa l t e
verhogen door inbren g van ver s geld .
Anderzijd s signaleer t hi j da t de Nationale Maatschappij voor krediet aan de nijverheid een uitvoerig verslag heeft
opgemaakt van de toestand eind juni 1975. Hi j heef t nu gevraag
d di t versla g t e actualisere n en hi j za l deze gegevens
maandag ontvangen. Hi j i s wel berei d eventuee l de enge inter -
pretati e t e aanvaarden op voorwaarde da t de Staa t geen a l t e
groo t risic o neemt bi j he t verlene n van de Staatswaarbor g voo r
de lenin g van 150 miljoen , maar hi j i s van oordee l da t hi j
daarom eers t kenni s moet hebben van bovenvermeld verslag .
Na gedachtenwisselin g beslis t de Raad het versla g
a f t e wachten.

Bron: verslag MR 19760227