BROUWERS L. s.j.

Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis 1920-1973, 1925-1973 [2 delen]

Hardcover,gebonden, in-8, 517 + xv + 648pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Met voorwoord van Senaatsvoorzitter Pierre Harmel. Eerste Deel: De Christelijke Werkgeversbeweging voor en tijdens de tweede wereldoorlog 1920 (1925) - 1944; Tweede Deel: De Christelijke Werkgeversbeweging na de oorlog 1945-1972. Noot Lucas Tessens: Wij citeren van p. 225: "Wij hebben hierboven gezien dat van de eerst aangesloten groepering (bij het ACVW, LT) enkel die der Sigarenfabrikanten was overgebleven. Nu zullen er enige nieuwe bijkomen: de afdeling Bouwnijverheid, op 10 februari 1928, vooral bloeiend te Turnhout, met als voorzitter ingenieur Desideer Tessens, en daarnaast, als onderafdeling hiervan, de afdeling Steenbakkerijen, met als secretaris de heer J. Van de Looverbosch (Rijkevorsel)." Het gaat hier om mijn grootvader Désiré (als sociaal bewogen Vlaming zou hij zich als student te Leuven 'Desideer' of 'Dis' laten noemen) Tessens (1884-1935), mijningenieur KU Leuven, en toen werkzaam als arrondissementeel ingenieur te Turnhout; in 1930 zou hij benoemd worden tot Hoofdingenieur van de Provincie Antwerpen. Maar keren wij terug tot het werk: op p. 227 lezen wij "Het lag voor de hand dat vele aannemers van Turnhout niet bereid waren aan dergelijke dwingelandij [het intiatief tot oprichting van de Syndikale Kamer van Bouwnijverheid, een neutrale vereniging van meestal katholieke patroons, die aanleunde bij het Antwerpse Patronaal Verbond, en dat op 4 januari 1927 aan al de niet-aangesloten aannemers van Turnhout volgend bericht had gestuurd: 'Wij hebben de eer u te laten weten dat de leden der Syndikale Kamer wensen dat alle werken in Turnhout uitsluitend onder de leden der Syndikale Kamer zouden uitgegeven worden. De heren architekten worden hierover ingelicht. Het ligt in de bedoeling van de aannemers alle vakgenoten te verenigen, en dus hopen zij dat u, de zaak begrijpend, niet langer buiten de Syndikale Kamer zult blijven, waarvan de werking een groot voordeel voor de aannemers beoogt en bewerkt. Nieuwe inschrijvingen worden tot 10 januari (1927) aanvaard.' en "De reactie van de katholieken bleef niet uit. 'Het is immers op zijn minst al zeer eigenaardig dat zij, die nauwelijks dulden dat hun werklieden gesyndikeerd zijn, en die alles doen om de bestaande syndikaten tegen te werken, nu de werkgevers willen dwingen niet alleen zich te syndikeren, maar nog wel aan te sluiten bij een neutraal organisme, dat tegenstrijdig is met de levensopvatting der christelijke werkgevers en rechtstreeks indruist tegen het woord van paus en bisschop, die de neutraliteit en het laïscisme als de moderne ketterij hebben veroordeeld. Daarbij, sinds wanneer hebben de socialistische praktijken van "Rood of geen brood" nu ook ingang gevonden in de patroonswereld? Alle werken in Turnhout zouden uitgegeven worden uitsluitend onder de leden der Syndikale Kamer, en de anderen zouden gebroodroofd worden!

En de heren architecten worden hierover ingelicht en aangezocht om aan dergelijke inbreuk van werkvrijheid een handje toe te steken!"]

BROUWERS L. s.j.@ wikipedia

€ 50.0