JAURES Jean

Geschiedenis der Fransche Revolutie. Geautoriseerde vertaling van Dr W. Van Ravesteijn. (4 volumes, compleet)

Hardcover, gegraveerd linnen, 315+320+352+240 pp. Met portretten-gravures, in merendeel van Levachez. Noot LT: De oorspronkelijke titel van het werk van JJ (3/9/1859-31/7/1914) was "Histoire Socialiste de la ...". De hier gepresenteerde uitgave uit 1930 is ongewijzigd ten opzichte van de vertaling van 1905. JJ legt de nadruk op de economisch-financiële oorzaken van de Franse revolutie: "Zoo komt het, dat zelfs bij oproerige bewegingen de gezeten burgers onder de menigte waren. In ieder geval was de burgerij, met dat verbazende crediet aan de schatkist, noodwendig bestemd om de eerste politieke macht in de Staat te worden. En daar de natie haar die schuld niet kan terugbetalen of de betaling der rente verzekeren, dan door zich meester te maken van de goederen van de geestelijkheid, is er een onverzoenlijke economische tegenstelling tusschen het financieele belang der schuldeischende bourgeoisie en het grondbezit der Kerk. Dit zou een van de krachtigste drijfveeren der Revolutie worden." (p. 16)

JAURES Jean@ wikipedia

€ 100.0