SCHAYES Antoon Willem Bernard

Dagboek der Gentsche Collatie bevattende een nauwkeurig verhaal Van de Gebeurtenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen, Van de jaren 1446 tot 1515.

Hardcover haffleder, goudopdruk op de rug, 557 pp. Met in de voetnoten verklaringen van oudnederlandse woorden. Teksten vooral in het oudnederlands, ook Frans. Zeldzaam! Noot over de auteur: Schayes (Antoon Willem Bernard), op 11/1/1808 geboren te Leuven, waar hij aan het stadscollege zijn studies begon en die voortzette aan de Hoogeschool. In Juli 1830 benoemd tot beambte aan de koninklijke bibliotheek van Den Haag; diende ontslag in op 31/12/1832 en keert naar Leuven terug. Voor zijn Franse werken herhaalde malen bekroond, werd hij, op 11/1/1847, lid der Academie van België, en op 25/3/1847 bewaarder van het Museum van Oudheden te Brussel. Overleed er op 8/1/1859. Dit is het enige werk in de Nederlandse taal door hem geschreven en uitgegeven. (Bron: Bibliotheek der Nederlandse Letteren.) Het handschrift waarop dit boek gebaseerd is, bevond zich tot ca. 1840 in de Rekenkamer te Rijsel, alvorens naar het Rijksarchief te Brussel terug te keren. Het handschrift was te Rijsel gestockeerd, samen met de archieven van het Stadsbestuur van Gent, op bevel van Keizer Karel in 1540. Het geschrift verhaalt vooral over de geschillen tussen de Gentenaars en Filips de Goede. Collatie = stedelijke vertegenwoordiging.

SCHAYES Antoon Willem Bernard@ wikipedia

€ 500.0