DUJARDIN Carine

MISSIONERING EN MODERNITEIT. DE BELGISCHE MINDERBROEDERS IN CHINA, 1872-1940

Hardcover, in-8, 447 pp., foto's, illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
Het vicariaat van de Belgische minderbroeders in China fungeert als model voor de studie van de missionering vanuit een totaalconcept. Dit boeiend en kritisch relaas beperkt zich niet tot de voor de hand liggende religieuze vraagstelling, maar laat ook de sociaal-economische, politieke en culturele aspecten van het missiegebeuren ruim aan bod komen. Zo komt de auteur tot nieuwe inzichten in de betekenis van de missies in de Belgisch-Chinese diplomatieke relaties en de rol van Leopold II. Het individu zowel als de algemene historische context, de westerse zowel als de oosterse invalshoek, de opgelegde norm zowel als de beleefde realiteit: dit alles wordt met zin voor detail en nuance onder de loep genomen. Vandaar ook de centrale plaats van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis in het boek. De etnografische benadering van de materiële cultuur, de beeldvorming en de sociale relaties laat toe om de wederzijdse cultuurbeïnvloeding te schetsen die in de Chinamissie tot stand kwam. Tot op zekere hoogte fungeerde de lokale Chinese Kerk immers als een soort "multiculturele samenleving" avant la lettre. Deze doctoraatsverhandeling is niet alleen vernieuwend in haar vraagstelling, ook in haar methode. Bronnen van diverse aard en origine worden met elkaar geconfronteerd, zowel egodocumenten als beleidsdocumenten, diplomatieke en kerkelijke bronnen, iconografie, interviews en statistieken. Recente inzichten in de internationale sinologische en kerkhistorische literatuur zijn geïntegreerd. De vergelijking met het protestantisme loopt als een rode draad door het verhaal. Het werk werd in 1995 bekroond met de driejaarlijkse Etienne Sabbeprijs voor Geschiedenis.

DUJARDIN Carine@ wikipedia

€ 22.0