Our category ANTVERPIANA


ABELOOS Victor (s.d.) - Beesten in den Dierentuin te Antwerpen geschetst door Victor Abeloos.

ADRY Eg., VAN DEN BOSCH Romain (Préface), OST Alfred (1925) - Un siècle d'éclairage 1824-1924. Couverture et illustrations de A. Ost.

ANDRIES Pool & AERTS Willem Edits (1993) - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.

Antwerpen Koekenstad (2014) - Antwerpse week van de pateekes en Antwerpse week van de chocolade

ASAERT G. (1973) - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.

BAETENS R., DE VOS A. (1990) - Antwerpens maritiem verleden. Beelden over mens en haven.

Beetemé G. (1894) - Antwerpen Moederstad van Handel en Kunsten, versierd met plannen en platen. Eerste deel. Nieuwe vermeerderde uitgave

Beetemé G. (1887-1888) - Anvers Métropole du Commerce et des Arts. Ouvrage orné de Plans et des Gravures. Seconde édition corrigée et considérablement augmentée. (2 tomes en 3 volumes = complet!)

BERGEN André, HUYGHEBAERT Jan, LOMBAERDE Piet (2006) - Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.

BESSEMS M. Docteur (1851) - Quelques données statistiques sur l'Epidémie de Choléra qui a regné à Anvers pendant les années 1848 et 1849

BLOCKMANS Frans (1952) - De bevolkingscijfers te Antwerpen in de XVIIIde eeuw (overdruk uit Antwerpen in de XVIIIde eeuw)

BORRE Jos, VAN HOOF Guy (1985) - Literaire Gids voor provincie en stad Antwerpen

BREDAEL Lutgart (1984) - Antwerpen, tussen polder en haven

BROUCKE Koen (editor) (2007) - O dierbaar Antwerpen. Over olifanten, mensen en andere stadse dieren.

BROUWERS L. s.j. (1976) - Het Hof van Liere van patriciërshuis tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975

BUNGENEERS Joke, e.a. (2013) - De vallei van het Schijn. Een groene levensader voor de stad

BUYST Erik (1982) - Bijdrage tot de Antwerpse urbanisatiegeschiedenis. Het verstedelijkingsproces in Deurne tussen de beide wereldoorlogen

CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS R., HERMAN D. (1980) - Antwerpen 1830 - 1980

CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS R., HERMAN D. (1980) - Antwerpen 1830-1980

CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS R., HERMAN D. (1980) - Antwerpen 1830 - 1980

CASTEL Hendrik, SEGHERS Willem (plans en pentekeningen) (1914?) - Chronijke van Antwerpen 1830-1914 in woord en beeld. [van de titelpagina: Chronyke van Antwerpen. Al de bijzonderste gebeurtenissen onzer stad sinds 1830 tot 1914, breedvoerig en naar officieele documenten in woord en beeld]

CLIJMANS Frederik (s.d.) - Hollandsche toeristen op hun wandel in het achttiend'eeuwsche Antwerpen

COLL (1981) - 100 jaar water voor Antwerpen (1881-1981)

COLL (2003) - Cultureel jaarboek 2002 Antwerpen - De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus.

COLL (1960) - Antwerpen 1860-1960 - Delen I en II

CONRAD, WELCKER (1900) - Verbetering van de Schelde beneden Antwerpen. Amélioration de l'Escaut en aval d'Anvers. 2de advies van de Heeren Conrad, oud-hoofdinspecteur van den Nederlandschen Waterstaat en Welcker, Hoofdingenieur van den Nederlandschen Waterstaat.

COOPMAN Capt. J. (1928) - The Port of Antwerp and its activity

CORNETTE A.H. (1933) - Iconographie d'Anvers - Iconographie van Antwerpen. 174 oude stadsgezichten en plattegronden. Historisch toegelicht.

CRAEYBECKX Lode (woord vooraf) (1952) - Antwerpen Bouwt

DAELMAN Eline (redactie) (2014) - Open Monumentendag 14 september 2014: Erfgoed Vroeger, nu en in de toekomst

DE BELDER A., HUYBRECHS F. (1974) - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen

DE BELDER A., HUYBRECHS F. (1974) - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen

DE BELDER A., VAN ROEY J., BAUDOUIN F. (1970) - Antwerpen in Beeld.

DE BONDT Ferdinand, CREVE Jan, MARTENS Bart (2000) - Doel moet blijven

DE BRABANDER Guido (1988) - Na-kaarten over Antwerpen

DE BRUYN Joeri, VAN ACKER Maarten, PLISSART Marie-Françoise (fotografie) (2009) - Groene singel - Geschiedenis van de Antwerpse ringruimte: Plannen, verhalen, dromen 1906-2009.

DE CLERCQ Carlo Dr E.H. (1934) - Gedenkboek s.s. Michiel & Pieter. Antwerpen 1884-1934.

DE GROOTE Henry L.V. (1975) - De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende eeuw.

DE LAET H. (1899) - Historiek der eigennamen gegeven aan straten of pleinen der stad Antwerpen

DE LATTIN Amand (1948) - Fortuin van Antwerpen

DE LATTIN Amand (1948) - Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen. Derde vermeerderde druk.

DE LATTIN Amand (1979) - Beroemde medeburgers. Het Antwerps beeldenpatrimonium

DE LATTIN Amand (1951) - De Antwerpenaar als taalvirtuoos. Antwerpse spreuken en gezegden.

DE LATTIN Amand (1951) - De Antwerpenaar als taalvirtuoos. Antwerpse spreuken en gezegden.

DE LATTIN Amand (1976) - Contacten met vroeger Antwerpen. Gebeurtenissen, geplogenheden, markante figuren

DE LATTIN Amand (1942) - Sinjorenstad. Antwerpen rond de jaren '80 tot 1900

DE MEULENAERE Herman (1972) - Van zondagschool-patronagie tot jeugdhuis. Historiek van een eeuw jeugdzorg op de Sint Willibrordusparochie te Antwerpen.

DE NAVE Francine (samenstelling), VOET L., VAN ROEY J., ANDRIESSEN J., BRIELS J.G.C.A., BOEYNAEMS P., STOLS E., BAUDOUIN F., DE SCHEPPER H. (1986) - Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585)

DE NAVE Francine, DENIJS L., e.a. (1985) - Antwerpen & de scheiding der Nederlanden 1585-1985. Tentoonstellingen, voordrachten, historische en folkloristische manifestaties

DE NAVE Francine, VAN ROEY J., VAN BRABANT J., VAN HERCK J., e.a. (1984) - Sint Laurentiusparochie Antwerpen 1659-1984.

DE RIDDER Eugeen (1927) - De omgeving van Antwerpen. 20 plans.

DE ROEY Johan (1994) - Antwerpen 1993-1994. Het feest & de feiten. Een antidefaitistisch Manifest.

DE VRIJ T., DEHOUCK H., PROOST J., DE MAEYER E. (1954) - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige flitsen.

DEPOORTERE Rolande (1991) - Le rachat du péage de l'Escaut

DERMUL Am., BOUCHERY H.F. (1938) - Bibliographie betreffende de Antwerpsche drukkers

DIERICKX H. Dr (1961) - Geschiedenis van Mortsel

DIERICKX H. Dr. Edit. (1982) - Geschiedenis van Hoboken

DIERICKX Hendrik Dr (1954) - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van plattelandsgemeente tot industrieel centrum (1100 - 1950)

DONNET Fernand (1887) - Notice historique sur la Chapelle du T.S. Sacrement en l'Église cathédrale d'Anvers, Société de Saint-Augustin. Première édition. Avec le supplément.

ELAUT Alex (1984) - Van zomerverblijf tot huis in de rij

FLEISCHMAN Théo (1973) - L'Expédition anglaise sur le continent en 1809. Conquête de l'île de Walcheren et menace sur Anvers.

FLORANGE Ch. (1932) - Le siège d'Anvers 1832

FVDV (1929) - Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk 1529-1929

GEMEENTEBESTUUR VAN ANTWERPEN (1923) - Het Oude Antwerpen. Stadsbeeld en stadsleven.

GENARD P. (1881) - Le projet de démolition de la cathédrale d'Anvers en 1798

GENARD P. (archiviste de la Ville d'Anvers) (1888) - Anvers à travers les Ages (Tome I + II = complet!)

GIELENS A. (s.d.) - Het Beclach van Antwerpen (1585)

GIJSEN Marnix (1971) - Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen.

HIMLER Albert (1973) - Beknopte kunsthistorische nota over het accumulatiegebouw Het Zuiderpershuis (1882-83) te Antwerpen met aantekeningen nopens het Noorderpershuis (1878-79) en een historische schets van het algemeen tijdsbeeld.

HUET Leen, GRIETEN Jan (2010) - Nicolaas Rockox 1560-1640 Burgemeester van de Gouden Eeuw

JUSTE Théodore (1876) - La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers 1576

KINSBERGEN A. (1980) - Van Markgraafschap tot Provincie. Wel en wee van ons gewest voor en sinds de onafhankelijkheid.

LAUWERS Frans (1992) - De Antwerpenaar en zijn Statiekwartier

LEYSEN Christian (2003) - Antwerpen, onvoltooide stad

LEYSEN Christian (s.d.) - Stadsplan van Antwerpen in 2012. getekend door Eric Joris.

LOMBAERDE Piet (1983) - De militaire werken van Louis-Charles Boistard en Simon Bernard te Antwerpen tijdens het Eerste Keizerrijk, in: Belgisch Tijdschrift voor militaire geschiedenis, XXV-4, december 1983, pp. 285-328

LOYEN Reginald Dr (2008) - Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.

LOYEN Reginald Dr (2008) - Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.

LUYTEN Frans (1934) - Nog een dag te Antwerpen, VTB-wandelboekjes

LUYTEN Frans (1934) - Nog een dag te Antwerpen, VTB-wandelboekjes

MAES Hugo e.a. (1986) - Cornelis Floris. Jaarboek 1986. (Liefkenshoekfort)

MARTIN Dirk, SAERENS Lieven (2010) - Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945

MERMANS Charles (2003) - De Yachtclub. Kroniek van 150 jaar RYCB in Antwerpen

MICHIELS Freddy (2008) - Het Groot Sinjorenboek Deel II. Antwerpse uitdrukkingen en gezegden

MICHIELSEN, LEO J. & VAN SOOM, LOUIS (1983) - Zo was Merksem

MIGOM Serge (2011) - Een harnas van baksteen en beton. De Antwerpse fortengordels.

NAUWELAERTS Dr. M.A. (1948) - Godsdienstige feesten en volksgebruiken te Putte in de 17e eeuw. De Brabantse Folklore. Deel XX 1940-1948

NICOLAÏ Karel (1994?) - De Vestingswerken Brialmont te Berchem

NIEUWDORP Hans (1993) - Antwerpse retabels. 15de-16de eeuw

NN (1982) - De Strangers. Al ons liekens.

NN (1944) - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore. Zevende Jaargang. 3e en 4e aflevering.

NN (1936) - Verslag over het zestig jarig bestaan van den schoolpenning voor katholiek vlaamsch onderwijs voorgedragen te Antwerpen in feestzitting van zondag 17 mei 1936.

NN (s.d.) - Plan 2012. Stadsplan van Antwerpen in 2012 getekend door Eric Joris. Een initiatief van Christian Leysen

NN (1997) - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis.

NN (1945) - Anvers-Mondain. 1944-1945. (liste d'adresses mondaines)

NN (1936) - Nieuw havenplan van Antwerpen met de kaart van het AlbertKanaal en de waterwegen van Brussel en Leuven 1936

NN (1911) - Bladzijde uit de politieke geschiedenis van Berchem (September 1907-December 1910)

NN (1911) - De WARE Politieke Geschiedenis van Berchem sedert 1907. Antwoord op Eene bladzijde uit de politieke geschiedenis van Berchem. Uitgaaf van de Meetingpartij van Berchem.

NN (1925) - Kataloog der Scheldetentoonstelling. Antwerpen (Stadsfeestzaal) 1925. (Met Plan en Gravuren)

NN (1973) - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.

NN (1973) - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.

NN (1979) - Antwerpen. De Stad / La Ville / Die Stadt / The City.

NN (1985) - 100 jaar Instituut Onze-Lieve-Vrouwe te Antwerpen

NN (1939) - Aartsbisschoppelijk Sint-Jan Berchmanscollege 1889 - 1939.

NN (1988) - Het Onze-Lieve-Vrouwehuis. Vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen.

NN (1910) - Antverpia

NN (s.d.) - Antwerpen - St. Laureyskerk. 12 zichtkaarten phototon.

NN (1930) - Officieel dagblad-programma van de Wereldtentoonstelling voor Colonien, Scheepvaart en Vlaamsche Kunst. Antwerpen 1930. Nrs. 96 - 145

NN (2008) - Muurvast. Een verrassende ontdekkingstocht langsheen huizenhoge striptekeningen in de Antwerpse binnenstad.

NN (1966) - L'Aménagement du territoire. Colloque du 4/10/1966. Port d'Anvers

NN (1896) - Antwerpens Goede Engel Mejuffrouw Constance Teichmann. Bestuurster sedert 1846 van het Kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar Vijftigjarig Jubelfeest gevierd den 16den Mei 1896.

NN (1843) - CHRONYCKE VAN ANTWERPEN SEDERT HET JAER 1500 TOT 1575; GEVOLGD VAN EENE BESCHRYVING VAN DE HISTORIE EN HET LANDT VAN BRABANT, SEDERT HET JAER 51 VOOR J.-C., TOT 1565 NA J.-C., VOLGENS EEN ONUITGEGEVEN HANDSCHRIFT VAN DE XVIe EEUW MET FAC SIMILE VAN HET HS

NN (2006) - Atlas der Buurtwegen: Detail plan Berchem. Scan op CD-ROM (jpeg)

NN (2008) - Antwerpen = Amerika = Red Star Line (22/3/2008 - 28/12/2008)

NN [ANVERS] (1833) - Précis Historique du Siège de la Citadelle d'Anvers (1832), par L'Armée Française sous le Commandement du Maréchal Gérard.

NN. (1974) - 100 jaar Zuid

NOPPEN Constant (1930) - Anvers. Reine de l'Escaut. Tome I

NOPPEN Constant (1930) - Anvers Reine de l'Escaut. III Tomes.

OEDENKOVEN G., e.a. (1952) - Compte Rendu de la Séance Académique du 14 février 1953, commémorant le Centenaire du Cercle Royal Artistique, Littéraire et Scientifique d'Anvers, 1852-1952,

OTTOMER Tanguy (2016) - 't Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen

PEETERS Ferdinand S.J. (1930) - L'Eglise Saint-Augustin à Anvers.

PEETERS K.C. Dr (redactie), CRAEYBECKX Lode Burgemeester (Voorwoord bij Deel I), STUBBE A. (voorwoord bij Deel IV), STAD ANTWERPEN (1960-1973) - Antwerpen 1860-1960 (= Delen I en II), Antwerpen 1961-1965 (= Deel III), Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)

POFFE Edward (1897) - Antwerpen in de XVIIIe eeuw, na den inval der Franschen, met 600 ongekende handschriften

POLAK-SUETENS Jeanne (1983) - Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen 1520-1881

POSSEMIERS J. (1991) - De voorstad groeit. Antwerpen, Zurenborg, 1900. Een bouwmaatschappij creëert haar wereld.

PRIMS Floris (1948) - Antwerpiensia 1947

PRIMS Floris (1952) - Sint Carolus Gesticht 1852 - 1952

PRIMS Floris (1949) - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XX ste eeuw

PRIMS Floris Kan. Dr (1942) - De kolonellen van de

PRIMS Floris, VAN ROEY Dr J. (1977-1985) - Geschiedenis van Antwerpen. (8 delen in 9 volumes = compleet !). Nieuwe uitgave van de oorspronkelijke tekst van 1927-1948, geïllustreerd met talrijke reproducties van dokumenten door de zorgen van Dr J. Van Roey, Stadsarchivaris.

PRIMS, FLORIS (voorwoord door burgemeester L. Cornette) (1975) - Geschiedenis van Merksem

PROOST Jos (1960) - Het Domein Boeckenberg. Voorheen en thans.

REBMANN Petra (1997) - Het Rivierenhof. Vijf eeuwen parkgeschiedenis

Regie der Gebouwen (1977) - Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Het museumgebouw. Historische terugblik en overzicht van de restauratiewerken 1976-1977, uitgevoerd door de Regie der Gebouwen.

REYN Edmond (2007) - Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties.

SABBE Etienne (1951) - Anvers. Métropole de l'Occident (1492-1566)

schobbens joseph (1930?) - Environs d'Anvers. 65 promenades pédestres avec 14 cartes

SCHOBBENS Joseph [Jozef] (1926) - Un labyrinthe souterrain gigantesque ou le réseau général d'égouts de l'agglomération anversoise

SCHOKKAERT Luc (1989) - De Nationalestraat. Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken. 1857-1988.

SCHOONHOVEN Etienne (1963) - Le rachat du péage de l'Escaut

Service Economique du Port, COLFS Peter (1938) - Anvers, port mondial, avant-port Rhénan, Métropole de l'Occident

SIRJACOBS Raymond (2001) - Sint-Pauluskerk Antwerpen. De Schatkamer.

STAD ANTWERPEN (1978) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 24 , 1978, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1979) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 25, 1979, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1980) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 26 , 1980, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1983) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 29, 1983, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1985) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 31, 1985, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1986) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 32, 1986, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1987) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 33, 1987, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

Stad Antwerpen (1974) - Waarheen met de antwerpse binnenstad. Wij vragen uw mening

Stad Antwerpen (1970) - Sociaal Antwerpen. Overzicht van de naoorlogse sociale activiteiten, van de voor de nabije toekomst geplande werken, en catalogus van de tentoonstelling in de Stedelijke Feestzaal 23 mei tot 7 juni 1970.

STAD ANTWERPEN (1910) - De haven van Antwerpen

STAES J. (1893) - De Sansculotten te Antwerpen 1792-1802

STAPPAERTS Dirk (1981) - Borgerhout en zijn Gemeentehuis

STEVERLYNCK Sam, VERMEULEN Pieter, ANTHONIS Eric (2011) - The Making of the MAS 1995-2010(Nederlandstalige uitgave) [Museum aan de Stroom]

STOCKMANS J.-B. (archivaris der gemeente Borgerhout), HENDRICKX Jaak (kerkmeester) (1893) - Antwerpen's Sint-Willibrordskerk sedert hare stichting tot heden

STUBBE A. (voorwoord), STAD ANTWERPEN (1973) - Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)

THYS Augustin (1894) - De geestelijkheid van Antwerpen in 1798-1799. Naar oorspronkelijke oorkonden

TIMMERMAN Georges (1994) - De uitverkoop van Antwerpen

URBAIN F. (1931) - Anvers Rive Gauche (Les problèmes de l'Escaut)

UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a. (1993) - Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad.

VAN ASBROECK J., DELEN A.J.J., VAN GEETRUYEN J., COLFS Peter (illustraties) (1952) - Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen

VAN BEVER G. Colonel (1896-1898) - Projet de deuxième agrandissement général d'Anvers [avec 1 plan]. + (1898) Annexe n° 1 au Projet de Deuxième Agrandissement Général d'Anvers, (avec 3 plans).

VAN BEYLEN Jules (1999) - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland. Met bouwbeschrijving voor een model van een knots

VAN BOUWEL Lydia, OPDENACKER Matthieu (1977) - Beknopte geschiedenis van 'De Lei' [Antwerpen, Markgravelei]

VAN CAUWENBERG, VAN HEE (1984) - Neem nou Antwerpen.

VAN CAUWENBERG, VAN HEE (1984) - Neem nou Antwerpen.

VAN CAUWENBERGH George en Dis (1961) - Antwerpen, de haven

VAN DAMME Jan (1994) - De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen

VAN DE VELDE Carl (1997) - Negentiende-eeuwse portretten uit het kunstverbond van Antwerpen. 1 oktober - 30 december 1997. Provinciaal Centrum Arenberg.

VAN DE VOORDE, H. [old book number 19660137] (1966) - De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van de openbare weldadigheid 1796-1925

VAN DEN BRANDEN F. Jos. [adjunct-archivaris der Stad Antwerpen] (1883) - Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool.

VAN DEN BROECK Luc (red.) (2006) - 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het geschiedenisboek. Verhaal van een Vlaamse school in Antwerpen.

VAN DER STOCK Jan (leiding), DE NAVE Francine (1993) - Antwerpen, verhaal van een metropool. 16de - 17de eeuw. Antwerpen, Hessenhuis 25 juni - 10 oktober 1993

VAN DER STRAELEN Jan Frans (voortzetting door Jan Baptist) (1936) - De Kronijk van Antwerpen, zevende deel: 1799-1802, bezorgd door J. Rylant

VAN GOETHEM Geert (1994) - Wording en strijd van het socialistisch vakverbond van Antwerpen.

VAN GOETHEM Herman & MARINUS Marie Juliette Dr (2002) - Antwerpen en de jezuieten 1562-2002

VAN HOVE Eric (1984) - Jubileumboek 1884-1984 S.S. Michiel-Pieter Antwerpen

VAN LAAR A. (s.d.) - Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende 1860-1925.

VAN LAAR A. (s.d.) - Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende 1860-1925.

VAN OTTERDIJK Flor (tekst), VERVOORT Robert (onderschriften bij de foto's), DELWAIDE Leo (voorwoord), VAN MULLEM Godfried (fotografie) (2000) - Den dokwerker. De harde jaren.

VAN RIJSWIJCK Willem, e.a. (1923) - De Juweelenstoet - Le Cortège des Bijoux - The Jewels Pageant - 1923

VAN ROMPUY Guido Dr (redactie) (1993) - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, Gewezen Directrice van de Handelshogeschool

VAN SOOM Louis (1989) - Merksem in 1000 zichten & gezichten.

VAN UFFELEN A.A., CLAES F. (fotografie) (1954) - Antwerpen (fotoboek)

VANFRAECHEM Stephan, BAETE Bob (2004) - 100 jaar Havenarbeidersbond Antwerpen. Van dokwerker tot havenarbeider.

VERBOVEN, G. (leraar Atheneum) (1949) - Historische schets van het Koninklijk Atheneum voor Jongens te Antwerpen.

VERSTEYLEN Karel, VONCK Lodewijk (1928) - De straten van Berchem

VISSCHERS P. (priester) (1851) - Naemrol van de eerw. Heeren Pastoors, Onderpastoors, Biechtvaders, enz. van St.-Andries Parochie te Antwerpen, sedert 1529 tot den huidigen dag met historische Aanteekeningen

VOET L. Dr, VAN BEYLEN J. (1976) - Leven langs de Schelde, Antwerpen in de 16e en 17e eeuw

VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul (2014) - 750 Jaar Havenkranen in Antwerpen

WILLEMS Jan Frans, SMOLDEREN J.G., VANDER STRAELEN J.B., LENAERS F. (1828) - Historisch Onderzoek Naer de Oorsprong En Den Waren Naem Der Openbare Plaetsen En Andere Oudheden Van de Stad Antwerpen

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome (1970) - Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederlanden.