Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

VAN MECHELEN Renée
De meerderheid, een minderheid. De vrouwenbeweging in Vlaanderen: feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf
Pb, in-8, 154 pp. Op 11 november 1995 rijdt Renée Van Mechelen (1946-2007) samen met drie jonge vrouwen naar Diepenbeek, waar de 24ste vrouwendag plaatsvindt. Ik zou hun moeder kunnen zijn, beseft ze plots. Zij was er 23 jaar geleden al bij, toen de eerste vrouwendag werd georganiseerd. De anderen gaan voor het eerst. Deze jonge feministisch gezinde vrouwen, kennen ze de voorgeschiedenis wel? En zij die het vanzelfsprekend vinden dat er van overheidswege een gelijke-kansenbeleid gevoerd wordt, kennen zij de recente geschiedenis van de vrouwenbeweging in ons land? De vaststelling van deze lacune dreef de auteur tot het schrijven van dit boek. Ook wil ze dooddoeners ontkrachten als 'de vrouwenbeweging is ingedommeld'. Ze wil jonge vrouwen én mannen warm maken voor het feminisme, en de groepen en vrouwen voor het voetlicht brengen die indertijd de kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Op een persoonlijke manier loodst Van Mechelen de lezer door een kwarteeuw feministische geschiedenis. Ze brengt een subjectief verhaal over Dolle Mina's en het Vrouwenoverlegkomitee, over vrouwenhuizen en vluchthuizen, over abortus- en Stem Vrouw-campagnes, over een vrouwenjaar en vrouwendagen. Over wat wèl en wat nog helemaal niet gerealiseerd is om meer dan de helft van de bevolking uit de buitenbaan te halen.
zie ook: Uit eigen beweging
€ 10.0

BUY

VAN MECHELEN Renée
Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980
Softcover, gebrocheerd, 4to, 182 pp., bibliografie, geïllustreerd. Noot: de eerste vrouwendag ging in Brussel door op 11/11/1972 en luidde - na de beweging rond de eeuwwisseling - de tweede feministische golf in. De economische crisis smoorde echter het feminisme en bracht een zekere stuurloosheid teweeg. Men kan niet ontkennen dat het feminisme doorkruist werd door de holebi-beweging en dat er zelfs verwarring ontstond rond de werkelijke doelstellingen.

Noteer dat Marie Popelin (1846-1913), de eerste vrouw die het diploma van doctor in de rechten behaalde (1888), geen advocaat mocht worden. De motivering van de balie van Brussel, van de PG, van het hof van beroep én van het hof van cassatie was - voor wie ze vandaag herleest - stuitend en op geen enkele wettelijke grond gebaseerd. Het zal tot 1922 duren vooraleer vrouwen tot de balie worden toegelaten. (zie p. 19-20) Het is slechts een voorbeeld.
Deze naar vormgeving bescheiden publicatie is inhoudelijk des te belangrijker omdat het RECENTE geschiedenis brengt, iets wat jongeren te weinig beseffen. Cartoons en karikaturen zijn relevant en cruciaal geweest in het formuleren van eisen, het aanklagen van mistoestanden, het kernachtig formuleren van oplossingen. Renée Van Mechelen heeft dat goed begrepen en haar werk besteedt er volop aandacht aan.
De opsomming van de behandelde themata geeft aan hoe tentaculair een en ander wel is; wij voegen er enkele thema's aan toe: handelingsbekwaamheid, huwelijksvermogenrecht, stemrecht, verkiesbaarheid, gelijk loon voor gelijk werk, nachtarbeid, moeder aan de haard, abortus (baas in eigen buik), perceptie van verkrachting en juridische behandeling, erfrecht, gehoorzaamheid aan de echtgenoot, contraceptie, de pil, het spiraaltje, condooms, de vrouwen van FN Herstal in staking (1966), gemengd lager en middelbaar onderwijs, de mini-rok en de bruuske overgang naar de maxi-rok (waarvoor geen economisch sluitende verklaring te vinden is), mode en emancipatie, make up, plasrecht voor vrouwen, vrouwen en roken, gelijke promotiekansen in het bedrijfsleven, Miss-verkiezingen, poll in politieke partijen en verkiesbare plaatsen, vrouwen in raden van beheer, kinderkribben, de vrouw in de kerk, celibaat, priesterschap, de vrouw als lustobject in de reclame, klasseverschillen inzake (buitenlandse) abortus, vrouwencentrum, vrouwenhuis, vluchthuizen, gezinsgeweld en vrouwenmishandeling, vrouwenwerkloosheid gezien als profitariaat, doktersvrouwen die stempelen, huwelijk en samenwonen, rolpatronen, ouderlijk gezag, dalend kindertal en demografie gekoppeld aan vergrijzing, sex en orgasme, vrouwelijke leerkrachten en huwelijk/echtscheiding, jobadvertenties en seksisme, thuiswerkende vrouw, ... Het zijn even zovele clusters die in elkaar haken.

Het feminisme herwint in de huidige periode (sinds het begin van de 21ste eeuw) aan belang wegens de confrontatie met de islam en de geproclameerde - maar niet gerealiseerde - gelijkheid tussen man en vrouw. In feite gaat het om een heel brede emancipatie, een bevrijdende beweging die ALLE vrouwen en mannen aanbelangt, en die moeilijk te verzoenen is met te eng bemeten partijpolitieke programma's (het korset voor ideeën). Hoe dan ook blijft het, ook vandaag nog, een uiterst belangrijk debat. Het fungeert immers als een barometer voor de graad van onafhankelijkheid, kritische zin en respect voor de vrouw.

Renée Van Mechelen (1946-2007) was een links-radicale feministe en drijvende kracht achter de vrouwenbeweging. Zij was slechts 61 toen ze een hartstilstand kreeg ... of hoe gedrevenheid zijn tol eist.

tijdlijn vrouwenrechten
€ 20.0

BUY