PEETERS K. C. Dr, LEEMANS Oscar
De Schelde en Antwerpen. Politieke en Economische Betekenis.
Softcover, gebrocheerd, 66 pp. Bevat volgende (uitslaande) kaarten: 1) Schelde-Rijnverbinding: de verschillende voorgestelde tracés; 2) idem met verbinding van het Maasbekken; 3) overzicht van de geplande afsluitingen van de zeegaten en stormvloedkeringen; 4) Sluizencomplex van Terneuzen: detailplan; 5) Stop van Ternaaien (Lanaye): rechttrekking van de Maas en koppeling met Albertkanaal; 6) Vervoer over de binnenwateren in de EGKS (kolen en staal); 7) Kanaal van Antwerpen naar het Hollands Diep nij Moerdijk: tracé, dijken, sluizen, grondduikers, bruggen (schaal 1:250.000). Bevat een tabel voor de periode 1871-1953 inzake de aan- en afvoer in de Antwerpse haven. Bespreekt tevens het Verdrag omtrent de waterwegen van 3/4/1925, door de Nederlandse Kamers op 24/3/1927 weggestemd.Noot LT: beknopt maar zeer degelijk werk dat de (historische) betrekkingen tussen Nederland en België raak beschrijft. Peeters was Stadssecretaris van Antwerpen, Oscar Leemans was Directeur-Generaal van het Havenbedrijf.

€ 25.0

Bestel