DAMOISEAUX Maurice (Advokaat, Gouverneur van Henegouwen), DE SCHUYTER J., JANSSENS F.J.
Practische gids van het beheer der kerkfabrieken (derde druk)
Softcover, gebrocheerd, 461 pp., met index. Behandelt uitvoerig het fameuze organieke decreet van 1809, uitloper van het Concordaat (dd. 15/7/1801, afgekondigd bij de wet van 18 germinal an X = 8/4/1802), en latere wijzigingen (vooral de wet van 4/3/1870 op de boekhouding). De auteurs wijzen erop dat de kerkfabrieken wezenlijk en vóór alles instellingen zijn die door het Kerkrecht beheerst worden en dat de ontwerpers van het Dekreet van 1809 deze instellingen geenszins hebben willen onttrekken aan de overheid en het bestuur van het kerkelijk gezag en inzonderheid van de bisschoppen. Toch liggen de kerkfabrieken op de grens tussen burgerlijk en kerkelijk bestuur, het gebied tussen Kerk en Staat, wat het thema interessant maar tegelijk ook complex maakt. Vermelden we nog dat de KF de burgerlijke rechtspersoonlijkheid genieten. Referentiewerk. Datering: sine dato maar we vermoeden 1938.

€ 50.0

BUY

DELBEKE Geert
Het geld van de kerk
Pb 290 pp. Bibliografie. Noot LT: GD is theoloog.

€ 15.0

BUY

VAN DEUREN Karel
Een kerk in een voorstad. O.L.Vrouw Middelares en H. Lodewijk te Antwerpen - Berchem (1936-1986)
Pb, in-8, 48 pp., illustraties, plans. De kerk staat in de Strijdhoflaan.

€ 13.0

BUY

WYNANTS Paul, KREMER Christian (préface)
Les Pouvoirs Publics et les Fabriques d'Eglise en Belgique. Aperçu historique.
dans: Cahier n° 16 du Chirel BW. Citation de la page 45: Mgr de Montpellier, l'évêque de Liège, à Mgr Sterckx, primat de Belgique, en 1861: "(...) Je pense que le vrai moyen d'agir efficacement sur l'esprit du roi, c'est de lui faire peur. En faissant entendre au roi qu'il va se désaffectionner le clergé et les catholiques, on l'influencera au point de faire abandonner le projet de détruire le décret de 1809 ou de réduire à l'insignifiantes modifications la réforme projetée." Note LT: la religion et la PEUR main dans la main, c'est pas nouveau !

Docteur en Philosophie et Lettres de l’UCL, Paul Wynants enseigne l’histoire contemporaine à l’Université de Namur depuis 1979. Membre fondateur et administrateur du CHIREL BW, administrateur du Centre de recherche et

d’information socio-politiques (CRISP), il est membre des Conseils scientifiques des Archives Générales du Royaume, des Archives de l’Évêché de Liège, du CarCob (Centre d’archives communistes en Belgique) et du Centre d’archives du Cdh.
Table des matières:
1. Les fabriques d’Ancien Régime : origines et suppression
2. La création de nouvelles fabriques d’église
3. Le décret impérial du 30 décembre 1809
4. Au temps du Royaume des Pays-Bas
5. Les débuts de la Belgique indépendante (1830-1847)
6. Première offensive libérale (1847-1870)
7. La loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes
8. « L’État laïque éphémère » (1878-1884)
9. Une longue période de stabilité (1884-2001)
10. La régionalisation du 1er janvier 2002 et ses suites
Conclusion
Ouvrage important!

€ 20.0

BUY

Edited: 201505270052
Frank Judo, Kurt Martens (eds)
Handboek Erediensten - Bestuur en organisatie
Het werk bevat bijdragen van : Frédéric Amez, Patrick De Pooter, Thibault Denotte, Frank Judo, Dirk Lambrecht, Kurt Martens, Adriaan Overbeeke
Reeks Bibliotheek Staats- en Bestuursrecht
Uitgever : Larcier
Ondanks hun wat gedateerde naam spelen de "kerkfabrieken", of moderner: kerkbesturen een niet te verwaarlozen rol in onze samenleving. Zij vervullen hun taak als ondersteuner van religieuze gemeenschappen, en komen zo in contact met vele andere maatschappelijke actoren, zowel particulieren als overheden. De eigen aard van de kerkbesturen zorgt soms voor verwarring, niet alleen bij derden, maar ook bij de verantwoordelijken voor de kerkbesturen zelf. Het bestaan van een versnipperde en soms oudere regelgeving draagt hier zeker toe bij.


Het "Handboek Erediensten" heeft dan ook de ambitie klaarheid te scheppen in de wereld van de kerkbesturen. Daarbij wil het zich even ver houden van academisme als van simplisme. Het is een handboek, dat er in de eerste plaats op gericht is praktisch nuttig te zijn voor wie te maken heeft met een kerkbestuur, hetzij van binnenuit, hetzij van buitenaf. Tegelijk wil het echter meer zijn dan een louter vademecum, en plaatst het de kerkbesturen en de rechtsregels die erop betrekking hebben in een ruimere context, wat duidelijk praktisch nut heeft voor het oplossen van complexere vraagstukken.

Daartoe wordt in een eerste hoofdstuk herinnerd aan de algemene beginselen inzake religierecht, zoals godsdienstvrijheid en wederzijdse onafhankelijkheid van kerkelijke en burgerlijke instanties.

Een tweede hoofdstuk maakt duidelijk hoe het eredienstenrecht kan worden ingepast in de federale staatsordening, met alle praktische gevolgen van dien om te beoordelen welke overheid bevoegd is voor welke materie.

Een derde hoofdstuk bespreekt het praktisch functioneren van de katholieke kerkbesturen, de kerkfabrieken in de klassieke zin van het woord. Het gaat in op concrete vragen inzake samenstelling, organisatie en algemene werking van de kerkfabrieken, met bijzondere aandacht voor heikele vraagstukken als budgetten, jaarrekeningen, meerjarenplannen en overheidsopdrachten. Ook wordt dieper ingegaan op de relatie van de kerkfabrieken met andere instanties, en met name met het gemeentebestuur.

Door de staatshervorming is er een zekere afstand gegroeid tussen het eredienstenrecht in de verschillende gewesten. Een vierde hoofdstuk gaat dan ook nader in op de specifieke regelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In een vijfde hoofdstuk ten slotte wordt nagegaan in welke mate niet-katholieke erediensten recht hebben op een eigen benadering, dan wel genoopt zijn zich aan te passen aan het traditionele model, dat voornamelijk geïnspireerd is door de katholieke eredienst. Ook hier ligt de nadruk op de praktische gevolgen van een en ander voor de werking van de betrokken kerkbesturen.

Het "Handboek erediensten" is een onmisbaar hulpmiddel voor wie als vrijwilliger of professioneel te maken heeft met de dagelijkse werking van kerkbesturen. Zijn praktijkgerichte opbouw en wetenschappelijke fundering maken het tot een trefzeker instrument voor een modern bestuur van deze traditionele instelling.

Prijs: 109 EUR

Inhoudstafel: zie File1
201505270052
Edited: 201515151515
VAN DOOREN Bart
verschenen bij Uitgeverij Vanden Broele: Kerkfabrieken in Vlaanderen. Een erfenis van Napoleon voor de toekomst
Kerkfabrieken in Vlaanderen
Editor: Van Dooren B.
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10: /
ISBN-13: 978 90 4961 240 5
Aantal bladzijden: 199
Verschijningsjaar: 2015
Prijsomschrijving Stukprijs Bestel aantal:
PROMOTIEPRIJS (incl. btw en verzendkosten)
25 EUR
Beschrijving
De kerkfabrieken, en de besturen van de eredienst in het algemeen, vormen een buitenbeentje in het Vlaamse bestuurlijke landschap. Een buitenbeentje dat sinds zijn ontstaan onder Napoleon al heel wat watertjes heeft doorzwommen.

De laatste in de rij van omwentelingen en (r)evoluties? De regionalisering van de bevoegdheden in 2002, en de daaropvolgende inwerkingtreding van het eredienstendecreet en van het nieuwe boekhoudreglement. Ondertussen zijn we een eerste meerjarenplan verder. Hoog tijd dus om met een arendsoog én met gevoel voor nuance het veranderlijke landschap van de Vlaamse kerkfabrieken te onderzoeken.

En dat is precies wat de auteurs van “Kerkfabrieken in Vlaanderen” doen. Deze unieke uitgave over de minst bekende onder de Vlaamse lokale besturen biedt een diepgaand overzicht van de evolutie van de kerkfabriek als instelling. Alle aspecten die van ver of nabij op de kerkfabrieken slaan, komen hierbij aan bod: van erfgoedzorg tot de dynamiek met de lokale en supralokale besturen, van de valorisatie van vrijwilligers tot de samenwerking met alle ondersteunende actoren in het veld.

Ook de diversiteit aan erkende erediensten passeert de revue, net zoals de eigenheid van het Vlaamse plaatje in vergelijking met de systemen in de andere gewesten en in het buitenland.

“Kerkfabrieken in Vlaanderen” bundelt een waaier aan bijdragen van gerenommeerde auteurs uit heel diverse vakgebieden. De unieke caleidoscopische uitgave die hierdoor ontstaat, garandeert niet alleen een boeiend en gevarieerd beeld op verleden en op heden, maar vooral … een onderbouwde blik op de toekomst van de kerkfabrieken in Vlaanderen.


Kerkfabrieken in Vlaanderen: de trailer bij het boek

Naar aanleiding van de lancering van het boek "Kerkfabrieken in Vlaanderen" zetten we het rijke verleden en de veelbelovende toekomst van deze bijzondere besturen extra in de verf ... In beeld én geluid! Klik op het beeld hieronder om de video af te spelen, of neem een kijkje op YouTube.


Inhoudstafel
1. De kerkfabrieken in Vlaanderen: momentopnames van het tijdelijke
Bart Van Dooren (Agentschap Binnenlands Bestuur)

2. De kerkfabriek als instelling in België: een levensloop
Caroline Sägesser (ULB)

3. De kerkfabrieken in het kader van de gewestelijke bevoegdheden: een versplinterd levensbeschouwelijk landschap en toenemende verschillen tussen de deelgebieden
Jean-François Husson (ORACLE-CRAIG, FOPES-UCL en ISHS-ULg)

4. Kerkfabrieken als juridisch instrument voor het materiële bestaan van geloofsgemeenschappen, een Vlaamse eigenaardigheid? Een kijkje over de grens, met bijzondere aandacht voor het onroerend (erf-)goed
Adriaan Overbeeke (Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Antwerpen)

5. De organisatie van kerkbesturen: de kerkfabriek en het centrale kerkbestuur in perspectief
Frank Judo (advocaat Liedekerke - Wolters - Waelbroeck - Kirkpatrick)

6. Het meerjarenplan 2008-2013 na uitvoering: zes jaarrekeningen op een rijtje
Anne-Leen Erauw (Belfius), Bart Van Dooren (Agentschap Binnenlands Bestuur) en Timothy Zutterman (Uitgeverij Vanden Broele)

7. De kerkfabriek: een openbaar bestuur zoals (g)een ander
Geert Mertens (Agentschap Binnenlands Bestuur)

8. Religieus erfgoed in Vlaanderen: de kerk in het midden
Jan Jaspers (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur)

9. De kerk in al haar facetten: bindmiddel dat het religieuze overstijgt
Jan Jaspers (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur)

10. Beschermd kerkelijk erfgoed in Vlaanderen
Hans Feys (adviseur cultuurgoederen, departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Vlaamse overheid), Madeleine Manderyck (erfgoedconsulent agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid) en Claartje Verloove (erfgoedonderzoeker agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid)

11. Religieuze functie van de kerk: toekomstperspectieven
Mgr. Herman Cosijns (secretaris van de Vlaamse Bisschoppenconferentie)
201515151515