GEBRUERS P.F.(pastoor van 't Gasthuis te Turnhout)
Eenige aanteekeningen over den Besloten Tijd en den Boerenkrijg in de Kempen, Eerste Boekdeel
Softcover, gebrocheerd, 8vo, 334 pp. Zeldzaam!
€ 40.0

BUY

SNIEDERS August
Oranje in de Kempen (1873)
Softcover, gebrocheerd, 8vo, 188 pp. August Snieders, °8 mei 1825 te Bladel, Noord-Brabant +19 november 1904 te Borgerhout (Antwerpen).
€ 10.0

BUY

Bank der Kempen
Bank der Kempen
Aandeel/action. Merk op dat het aandeel in het Frans is opgesteld
€ 50.0

BUY

NN.
Onderwijsgroei in de Kempen.
Pedagogische dagen Turnhout 1949. Brochure, geniet, 12 pp.
€ 10.0

BUY

VLAAMS ECONOMISCH VERBOND
De Turnhoutse Kempen. Haar economische en sociale betekenis.
Gebrocheerd, 164 pp. Foto's en kaartjes in ZW. Socio-economische studie van het VEV (°1928) met veel cijfermateriaal en vermelding van de belangrijke industriesectoren, met benaming en historiek. Interessant. Op p. 63 een tabel met de oppervlakte van de gronden binnen het arrondissement Turnhout (met uitzondering van het kanton Hoogstraten) 'welke als landbouwgronden zouden kunnen benut worden, mits natuurlijk de nodige bewerkingen' [ontginning, ontwatering/drooglegging]; de indeling van deze oppervlakten gebeurt naar eigenaar: A. gronden behorende aan kleine grondbezitters (1410 ha), B. gronden behorende aan grote grondbezitters [grootgrondbezitters] (6.075 ha) C: gronden behorende aan openbare besturen (1.500 ha). Let wel: deze cijfers reflecteren geenszins het grondbezit in het arrondissement, enkel de eigendom van voor ontginning in aanmerking komende gronden. Op p. 62 lezen we: 'Stippen we aan, dat het vooral de eigendommen van de groot-grondbezitters [grootgrondbezitters, LT] zijn welke nog voor ontginning vatbaar zijn met betrekkelijk geringe onkosten: meer dan 6.000 ha. Hieronder zijn bijzonder te vermelden de eigendommen Emsens te Arendonk, de Broqueville te Mol, de Merode te Tongerlo en het staatsdomein te Ravels, terwijl de gronden van het koninklijk domein onder Retie en Geel verkaveld zijn en de Maatschappij voor Kleine Landeigendom - een der grote aankopers - een groot deel ervan aan de landbouw zal ter beschikking stellen. Het ware te wensen, dat de grootgrondbezitters hun sociale verplichtingen zouden begrijpen en de goede gronden, welke nu nog bebost zijn, aan de landbouwers zouden ter beschikking stellen om hen de gelegenheid tot het verwerven van een broodwinning te bezorgen en de landopbrengst te verhogen. Duizend jonge boerenzonen zouden er een kostwinning vinden, terwijl ze nu het leger der werkzoekenden moeten gaan vergroten.'
€ 15.0

BUY

VAN DER LINDEN L., LAURENT Ch. ir, STENUIT D. ir, PIOT R. ir
Verslag over het Onderzoek betreffende de Aardbeienteelt in de Noorderkempen.
Gesigneerd ex. door LAURENT. Softcover, 66 pp., foto's in ZW. Tabellen over: beteelde oppervlakte, import, export. Rassen. Kaartje van de Noorderkempen. Ziektes en behandeling. Gebreken van de bodem. Verrijking van de bodem.
€ 20.0

BUY

DRIES Henri
Landhuizen in de Kempen
1st [Dutch] ca 1960, 120 pp., Hardcover with ill. dj., 22x17cm. Photos in BW of villas in the north of the province of Antwerp. With ground plan of each villa.
€ 10.0

BUY

KLEP P.M.M. Drs
Groeidynamiek en Stagnatie in een Agrarisch Grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850.
Hardcover, gebonden, linnen, 211 pp. Verschenen als deel 26 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
€ 20.0

BUY

HECTORS Guido
Een historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeenschap. Kalmthout op het einde van het Ancien Régime (1678-1828).
Gebrocheerd, in-8, 282 pp., vele tabellen en grafieken, bibliografie
€ 20.0

BUY

DIRX H. & DE KOK H.
Aan de rand van het land. 150 jaar Kempen in woord en beeld.
Catalogus van de tentoonstelling ingericht door het Turnhoutse stadsbestuur n.a.v. 150 jaar België. Paperback, 4to, 74 pp. Illustraties en foto's in ZW. 245 items in het catalogusgedeelte.
€ 15.0

BUY

DE CEUSTER Gust
Sint-Jozef-Olen. Mijn dorp in de Kempen.
Paperback, 116 pp. Foto's in ZW. De auteur verhaalt, voortgaand op zijn eigen ervaring en geheugen, de geschiedenis van dit jonge dorp, gegroeid rond de radiumfabriek van Leemans. De Ceuster (°1916-?) Zeldzaam!
€ 15.0

BUY

NN, Dienst voor de Scheepvaart
Het ontstaan van de Kempense kanalen en het Albertkanaal
Geniet, in-8, 10 pp. + foto's en kaartjes in ZW. Interessant werkje dat de historiek en de doeleinden belicht.
€ 10.0

BUY

SCHELLEKENS Jozef (eindredactie)
Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap
Hardcover, stofwikkel, gebonden, 4to, 175 pp. Rijkelijk geïllustreerd met foto's en kaartjes in kleur. Met bibliografische verwijzingen. Noot Lucas Tessens: Prachtig interdisciplinair werk. Onze aandacht werd getrokken door de puike bijdrage van geograaf Roger Knaepen en zijn beschrijving van de pioniershoeven op de Heikant en in de Uilenbergheide te Herenthout (Centrale Kempen). "Blijkbaar volgde in Herenthout op de 'Waldhufen'-fase met omheinde opstrekkende percelen een fase van collectief open akkerstelsel." (p. 47) Hij brengt die omschakeling in verband met een verandering in de territoriale administratie. Hij vergelijkt verder de toestand in 1770-1777 met die in 1875: de heide maakt plaats voor bossen en akkers. Het kaartje op p. 50 brengt de ontginningsgraad (sterk/matig/zwak) rond Antwerpen gedurende de 19de eeuw in beeld.
€ 50.0

BUY

GORIS Jan, STEVENS Fred, VERAGHERT Karel, GIELIS Marcel
VOOR OUTER EN HEERD, De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen 1798
Pb, 4to, 243 pp., illustraties in ZW en kleur, facsimile van documenten, bibliografische noten. Noot LT: dit werk is gebaseerd op diepgravend archiefonderzoek en verzamelt professoren van de universiteiten van Leuven en Tilburg; Goris is stadsarchivaris te Herentals. We leren o.a. dat de Boerenkrijg geen voet aan de grond kreeg te Antwerpen, dat enerzijds ten dele republikeins gezind was én waar het repressie-apparaat het grootst was. Bijzonder interessant is de relatie tussen de republiek en de Kerk in de Zuidelijke Nederlanden (p. 59 e.v.), de nieuwe fiscaliteit (p. 83) als één van de oorzaken van de opstand, de confiscatie en verkoop van de kerkelijke goederen (roerend en onroerend), de tweespalt in de bevolking inzake de beëdigde en de onbeëdigde priesters.
€ 22.0

BUY

COLL
De zee in de Kempen - Veertig jaar Provinciaal Domein Zilvermeer
Hardcover 174 pp. First Edition. Photos, maps and illustrations. Noot LT: het domein opende de deuren op 9/5/1959.
€ 10.0

BUY

GORIS J.-M. (edit.)
De Boerenkrijg (1798) in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant
Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen nr 11. Paperback 266 pp.
€ 12.0

BUY

HENDERICKX Staf
De Kopervreters. De geschiedenis van de zinkarbeiders in de Noorderkempen.
Pb, 189 pp. Illustraties in ZW. De auteur (°1949) is werkzaam als huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. Hij legt in dit werk een parallel tussen de kopervreters van de Union Minière in Congo en de lood-, cadmium- en arsenicumvergiftiging in de Noorderkempen, maar ook Mol, Olen, Veille Montagne, Schulte & Co (°1888) en uiteraard Hoboken worden vernoemd. Een bijzonder en niet vrijblijvend boek dat een verbinding maakt tussen kolonialisme en binnenlandse industriële en 'gezondheids'-politiek!
€ 10.0

BUY

SOUVEREYNS Geert
Solidair in gezondheid. 100 jaar christelijk mutualisme in de Kempen
Pb met flappen, 4to, 367 pp., rijkelijk geïllustreerd met oude foto's, affiches, bibliografische noten, bibliografie. Noot Lucas Tessens: Bijzonder interessant is de episode over het conflict tussen de Turnhoutse ziekenkassen en de apothekers aldaar (p. 139); apotheker Alfons Notenbaert (1883-1925) richtte in 1916 de Apotheek der Kempen op en garandeerde gedurende 20 jaar de afgifte van medicijnen aan 0,76 frank; hij zette daarmee de 4 andere apothekers van Turnhout buiten spel; noteer dat Notenbaert voordien in dienst was bij de fabriek Union van Leemans en in Fabrieks-Olen woonde, naast Desideer Tessens (1884-1935), de eerste ingenieur van de fabriek; na de oorlog werd Notenbaert beticht van activisme maar werd in 1919 vrijgesproken; hij tekende toen opnieuw een contract van 20 jaar met de ziekenkassen. Overigens vonden wij in het Stadsarchief van Turnhout volgend stuk: Notenbaert A.L., Markt nr. 20, plaatsen twee uithangborden aan voorgevel huis met opschriften 1. Laboratorium voor scheikundig, bacterologisch en microscopisch onderzoek en 2. Apotheek der Kempen , 26/8/1916. Hieruit blijkt de brede interesse en het entrepreneurschap van Notenbaert, die ook doctor in de scheikunde was.


aanverwante studies
€ 50.0

BUY

PAEPEN Nico
De Aard van de Zes Dorpen 1332-1822. Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 2), in: Taxandria, 2005, LXXVII, pp. 123-230
Het gaat over volgende zes gemeenten: Vosselaar, Wechelderzande, Beerse, Gierle, Lille en Vlimmeren. De zgn. woeste gronden werden in grote mate verkocht - zeg maar geprivatiseerd - in de eerste helft van de 19de eeuw. (zie tabel p. 223) In enkele gevallen worden namen van kopers genoemd, bvb. de familie de Pret, de Parijzenaar Talon, de Merode, Sonniez (of Saunier, of Sonnier), Vanderherten. De bijdrage van Paepen is gebaseerd op baanbrekend archiefonderzoek. Hij gebruikt ook enkele licentiaatsthesissen: Moeskop, Willems, Somers, Van Looveren. Een schema sluit dit knappe artikel af: Wildert > Vroente > Gemeynte > onverdeelde gemeente-eigendom > verdeelde gemeente-eigendom > privatisering door verkoop. Men ontvangt het gehele nummer (274 pp.)
€ 20.0

BUY

Electrabel
Memorandum 1993, Memorandum 1996, Telefoongids Distributiezone Antwerpen-Kempen (intern)
Naamlijsten, telefoonnummers, functies. 4 boeken, ingeringd (spiraalbinding)
€ 10.0

BUY

DE CEUSTER Gust
Sint-Jozef-Olen. Mijn dorp in de Kempen.
Paperback, 116 pp. Foto's in ZW. De auteur verhaalt, voortgaand op zijn eigen ervaring en geheugen, de geschiedenis van dit jonge dorp, gegroeid rond de radiumfabriek van Leemans. Zeldzaam!
€ 20.0

BUY

BASTIAENS Jan, e.a.
De Kempense Heuvelrug. Een cuesta tussen Kleine Nete en Aa
Brochure
€ 2.5

BUY

GORIS Jan M., VAN DER HAEGEN Herman, LEENDERS Karel A.H.W., VERA Hein, DE KOK Harry, e.a.
De gemene gronden in de Kempen. Hoe de Kempische gemeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en verloren. Van de wolvenput naar de ellendige berk; het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000. Rechten op woeste gronden in de meierij van Den Bosch. De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren. Een casusonderzoek van een Kempense gemene heide. Post factum - Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde - Jaarboek 1, 2009
Pb, in-8, 306 pp, illustraties, bibliografische noten. De gemene gronden in de Kempen was het thema van de studiedag van 7 juni 2008. Dit jaarboek bevat de referaten.
€ 10.0

BUY

VLAAMS ECONOMISCH VERBOND
De Turnhoutse Kempen. Haar economische en sociale betekenis.
Gebrocheerd, 164 pp. Foto's en kaartjes in ZW. Socio-economische studie van het VEV (°1928) met veel cijfermateriaal en vermelding van de belangrijke industriesectoren, met benaming en historiek. Interessant. Op p. 63 een tabel met de oppervlakte van de gronden binnen het arrondissement Turnhout (met uitzondering van het kanton Hoogstraten) 'welke als landbouwgronden zouden kunnen benut worden, mits natuurlijk de nodige bewerkingen' [ontginning, ontwatering/drooglegging]; de indeling van deze oppervlakten gebeurt naar eigenaar: A. gronden behorende aan kleine grondbezitters (1410 ha), B. gronden behorende aan grote grondbezitters [grootgrondbezitters] (6.075 ha) C: gronden behorende aan openbare besturen (1.500 ha). Let wel: deze cijfers reflecteren geenszins het grondbezit in het arrondissement, enkel de eigendom van voor ontginning in aanmerking komende gronden. Op p. 62 lezen we: 'Stippen we aan, dat het vooral de eigendommen van de groot-grondbezitters [grootgrondbezitters, LT] zijn welke nog voor ontginning vatbaar zijn met betrekkelijk geringe onkosten: meer dan 6.000 ha. Hieronder zijn bijzonder te vermelden de eigendommen Emsens te Arendonk, de Broqueville te Mol, de Merode te Tongerlo en het staatsdomein te Ravels, terwijl de gronden van het koninklijk domein onder Retie en Geel verkaveld zijn en de Maatschappij voor Kleine Landeigendom - een der grote aankopers - een groot deel ervan aan de landbouw zal ter beschikking stellen. Het ware te wensen, dat de grootgrondbezitters hun sociale verplichtingen zouden begrijpen en de goede gronden, welke nu nog bebost zijn, aan de landbouwers zouden ter beschikking stellen om hen de gelegenheid tot het verwerven van een broodwinning te bezorgen en de landopbrengst te verhogen. Duizend jonge boerenzonen zouden er een kostwinning vinden, terwijl ze nu het leger der werkzoekenden moeten gaan vergroten.'
€ 15.0

BUY

VLIEBERGH E. Prof Dr
De Kempen in de 19e en in 't begin der 20e eeuw

Softcover, 190 pp. + 2 pp. aankondigingen. Uitgave van het Davidsfonds nr. 156.  Noot LT: het betreft hier de licht herwerkte uitgave van het werk uit 1906 (Koninklijke Academie). Met o.m. aandacht voor het grootgrondbezit in de Kempen (provincies Antwerpen en Limburg). De auteur bespreekt de situatie in de Kempen vanuit zijn directe observatie en degelijke bronnenstudie, o.m. van gemeentelijke archieven. Belangrijk qua taalgebruik in het agrarische ruilverkeer (verkooptermen, landmaten, e.d.). Vliebergh (24/1/1872-6/1/1925)


 

€ 25.0

BUY

De Bruyn J., Van Acker M.
Turnhout 1212–2012. 800 jaar stad maken in de Kempen
Hardcover, kleine 4to, 256 pp., illustraties, plans, foto's
Elke stad is op een eigen manier gegroeid in het verleden. En in Turnhout is ook goed de stedelijke renaissance te merken. Overal worden plannen gemaakt en projecten uit de grond gestampt. De samenhang en evolutie wordt duidelijk als je het hele verhaal samenbrengt. De natuurlijke omstandigheden, en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn sterk verweven met aspecten van menselijk leven. In een tiental stadsomgevingen die aan verandering onderhevig zijn door strategische stadsprojecten wordt onderzocht hoe hier de belangrijke beslissingen in het 800 jaar stad zijn nog altijd doorwerken in de projecten van morgen. De Grote Markt, de omgeving van het Kasteel, het graven van het kanaal en het leggen van de spoorweg, de aanleg van de ring en de snelweg … allemaal grote beslissingen op dat moment, met grote gevolgen nu.
Kunstfoto’s van Filip Dujardin en etsen van Sofie van der Linden.
€ 15.0

BUY

DE BEUKELAER F.X. (gemeente- en provincieraadslid te Antwerpen)
Ontginning der heiden in de Kempen
Softcover, geniet, 60 pp. + 2 uitslaande kaartjes (grondsoorten in Vlaanderen, ligging van stadsgronden aan het kanaal/vaart Antwerpen-Turnhout genoemd Scherpenbergheide, Lochtse Heide en Fransch heiveld). Behandelt de afvoer van straatvuil en mest uit de Stad Antwerpen (ca. 62.000 ton in 1898), overigens een winstgevende activiteit. De afvoer gebeurde met 18 mestschuiten. Ook de proefvelden te Rijkevorsel en te Brecht komen aan bod. Verder besproken items: stadsreiniging, graspachters, Decauville-smalspoor (draagbaar veldspoor), mestindelving, proeven met mestverbranding (waartegen de auteur zich verzet), bemesting in het Land van Waas, opbrengst van houtverkoop aanzienlijk, etc. De Beukelaer (1838-1917).

€ 15.0

BUY

ERNALSTEEN J.
1830 in de Kempen
Gebrocheerd, in-8, 154 pp. ZW-illustraties. Over de Kempische leden van het Nationaal Congres wordt in hoofdstuk VIII een biografische noot geleverd: De Nef, Le Bon, Ooms, Peeters, Geudens.
€ 20.0

BUY

VAN ZEIR R.
Practische Gids voor Tabaksteelt in de Kempen en andere streken
Softcover, geniet, in-12, 47 pp. Van Zeir was schoolhoofd te Vorst (Kempen).
€ 10.0

BUY