Search our collection of 8.430 Books

Author
Title

Search our 3.810 News Items

Book of the Day
STERN Fritz
Droom en Waan - Het drama van de Duitse geschiedenis 1850-1993
Pb 376 pp. Bibliografische noten. Met index/register. De historicus Stern toont het drama van de Duitse geschiedenis in zijn volle omvang. Zijn verklaringen snijden hout. "Het Duits nationalisme, aangewakkerd door Napoleons triomfen, keerde zich tegen de politieke idealen en verworvenheden van de Franse Revolutie." (p. 16) De auteur belicht met terechte bewondering de figuur van Willy Brandt, die in 1969 de eerste naoorlogse socialistische bondskanselier werd en daarmee de oorlog én het Hitlertijdperk echt beëindigde. Zijn Ostpolitik leidde mee tot de val van de Berlijnse muur. Stern belicht ook de figuur van Fritz Haber (1868-1934), ontdekker van het proces om stikstof te binden uit de lucht, geperfectioneerd door Bayer. De volgende woorden zijn van Haber: "Het succes van de docent kan men afmeten aan het vermogen tot onafhankelijk denken dat hij in de student tot ontwikkeling brengt." (p. 99) Stern over WO I: "Het jaloerse Engeland wilde zijn onschuldige rivaal (D.) met alle geweld wurgen." en "de kinderen van de armen moesten het ontgelden, terwijl de welgestelden zich wel wisten te redden." (p. 220)
STERN Fritz on wikipedia
€20.0

BUY

New Arrivals
MEYNEN Alain, VAN GEYT Louis
van Praag 1948 tot Vilvoorde 1954. Politieke biografische gesprekken met Louis Van Geyt
Pb, in-8, 197 pp., foto's, register.
Louis Van Geyt (Antwerpen, 24 september 1927 – 15 april 2016) was een Belgisch politicus voor de KPB.
MEYNEN Alain, VAN GEYT Louis on wikipedia
€15.0

BUY

PIKETTY Thomas
Capital et Idéologie
Broché, grand in-8, 1198 pp. + tables, graphiques.

In De Standaard der Letteren van 11 oktober 2019 schreef Jan-Frederik Abbeloos: 'Piketty’s nieuwe worp is dubbel zo dik als Kapitaal in de 21ste eeuw maar jammer genoeg slechts half zo krachtig.'
Het eerste deel van de premisse is al onwaar: 'Kapitaal ...' telde 976 bladzijden en dit boek telt er 1208.
Met de volgende zin bewijst Abbeloos bovendien dat hij er niet veel van begrepen heeft: '(...) de gemiddelde lezer vraagt zich af wat hij aanmoet met een paginalange reconstructie van het aandeel van de Franse clerus en adel in de nationale rijkdom van 1780.'
Abbeloos kan (of wil) blijkbaar niet inzien dat de Franse Revolutie de accumulatie van vermogen in de handen van weinigen niet heeft teniet gedaan, maar verplaatst heeft van de adel en de clerus naar de hogere burgerij. De uitverkoop van de 'nationale goederen' (immobiliën) heeft de ongelijkheid versterkt gedurende de gehele 19de eeuw. De periode is dus van cruciaal belang om het betoog van Piketty te begrijpen.
In een reactie schreef Abbeloos ons:
'Geachte heer Tessens,
Ik beschik thuis over de Engelse vertaling van Kapitaal. Die telt als ik me goed herinner zo’n 650 pagina’s (ik heb het boek nu niet bij mij). Vandaar de vergelijking.
De uiteenzetting met betrekking tot de Franse revolutie was me niet ontgaan. Ik gebruik het louter ter illustratie van de erg brede opzet van Piketty. U vindt de specifieke passage van cruciaal belang om zijn betoog te begrijpen. Ik betwist dat omdat de these die het moet ondersteunen nogal voor de hand liggend is. Maar het is natuurlijk uw volste recht om te vinden dat ik er niet veel van begrepen heb.
Mijn respect voor Piketty is groot. Ik had bij mijn weten een van de eerste interviews met hem in het Nederlandstalige gebied. Dat neemt niet weg dat ik zijn nieuwste boek te wijdlopig vind, zeker het ‘eerste deel’.
Jan-Frederik'
Wij reageerden als volgt:
'Geachte Heer Abbeloos,
Ten eerste: het is weinig zinvol de Engelse vertaling van het eerste boek te vergelijken met de Franse versie van het nieuwe boek; en wil dat nu net het kernpunt zijn van uw betoog: het boek is te volumineus. De manklopende vergelijking moet uw al te gemakkelijke conclusie ondersteunen: dubbel zo dik, half zo krachtig. Het bekt misschien goed maar journalistiek is het onzin.
Ten tweede: In mijn bericht schreef ik: ‘De periode rond 1780 is dus van cruciaal belang om het betoog van Piketty te begrijpen.’
U maakt daarvan: ‘U vindt de specifieke passage van cruciaal belang om zijn betoog te begrijpen.’
Dat zijn twee wezenlijk verschillende invalshoeken.
Als u mijn – toch korte – mail al zo fout leest ...
Nog een zin uit uw betoog: ‘Vijf jaar geleden bestormde de Franse econoom Thomas Piketty de intellectuele scène met de Engelse vertaling van Le capital au XXI siècle (...)’. Eigenaardige stelling. Alsof de ‘intellectuele scène’ niet door het Franstalige origineel werd ‘bestormd’.
Maar misschien verwijst u wel naar de ronduit schandalige houding die de ‘Financial Times’ bij monde van Chris Giles aannam tegenover Piketty. Er zaten zogezegd fouten in de dataset. De FT haalde daarna bakzeil en het boek werd op 14 november 2014 door diezelfde krant tot ‘Boek van het jaar’ uitgeroepen.
Tot slot betwist ik ten gronde uw stellingname die als volgt luidt: ‘Maar net zoals partijen kiezers moeten overtuigen, moeten schrijvers dat met hun lezers doen.’ Het is een gevaarlijk pad als schrijvers moeten overtuigen. Voor iedereen is het veiliger als schrijvers – en daartoe reken ik ook journalisten – vooral hun lezers informeren. Mits weglating van de grote irrelevante foto van Ségolène Royal had u met uw ‘bespreking’ de lezers twee keer beter kunnen informeren, me dunkt. Nu is het bij een magere proeve tot overtuiging gebleven. Jammer.
Met vriendelijke groeten,
Lucas Tessens'

Over de verkoop van de nationale goederen:'Dans les faits, les rachats de droits seigneuriaux ou de biens nationaux furent le fait de la petite minorité roturière ou noble disposant des liquidités nécessaires, et la masse des paysans en était exclue.' (131)
P. wijst erop dat gedurende de Franse Revolutie en daarna geen enkele vorm van progressiviteit in de Franse belastingen werd gerealiseerd, noch inzake inkomens noch inzake successierechten. Dat verklaart de geweldige accumulatie van vermogens gedurende de XIXe eeuw. (141-142) Noteer dat tussen 1831 en 1912 de Belgische wet op de grondbelasting slechts vijf keer werd aangepast. Het combinatie van lage grondlasten met het cijnskiesstelsel was voor de grootgrondbezitters de garantie op blijvende macht, zowel economisch als politiek. (zie ook onze artikels)
PIKETTY Thomas on wikipedia
€30.0

BUY

MOULAERT Jan
De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914
Pb, in-8, 208 pp., illustraties, bibliografische noten, index.
MOULAERT Jan on wikipedia
€12.5

BUY

BOON Louis Paul
De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
4de druk. Pb, in-8, 224 pp., cover door Helmut Salden en W.L. Bouthoorn. Grote ABC 100. Noot Lucas Tessens: Boek werd verboden. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979). De 1ste druk verscheen in 1958, de 2de druk in 1965, de 3de in 1968, deze 4de in 1972.

BOON Louis Paul on wikipedia
€10.0

BUY

BOGAERTS Pierre, DUPON Frédéric, LANGE Bart (+), LANNAY Cathy, MEERTS Jan, PUTCUYPS Cédric, QUINTELIER Bart, ROOSENDAAL Frank, VAN DOOSSELAERE Guy, VERSTRAETE Jan, VERSTRAETE Stefanie
200 jaar Orde van Advocaten te Antwerpen. 1812-2012
Luxe-editie. Hardcover, 4to, 327 pp., illustraties, foto's, facsimile van documenten, lijsten van advocaten, samenstelling van de Raad 1812-2012.
BOGAERTS Pierre, DUPON Frédéric, LANGE Bart (+), LANNAY Cathy, MEERTS Jan, PUTCUYPS Cédric, QUINTELIER Bart, ROOSENDAAL Frank, VAN DOOSSELAERE Guy, VERSTRAETE Jan, VERSTRAETE Stefanie on wikipedia
€50.0

BUY

REYN Edmond
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties.
Gesigneerd door de auteur. Hardcover, gebonden in groen linnen met goudopdruk, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 384 pp., rijkelijk geïllustreerd met kaarten, plans, oude foto's, luchtfotografie, met bibliografie en bronnenopgave. De samensteller en auteur ingenieur Edmond Reyn (°Kallo, 1932) heeft wortels in de poldergemeenten Kallo en Doel. Als tienjarige liep hij mee met zijn grootvader, dijkgraaf van Doelpolder, om schotbalken te steken bij hoge waterstanden en springtij. In 1953 was hij ooggetuige van de dijkenschade en vulde zandzakken aan de betonsluis van den "bazeput". Tijdens zijn drukke beroepsloopbaan als chemisch ingenieur en internationaal petrochemiemanager, bleef hij actief geïnteresseerd in de perikelen van de linkeroeverpolders. Ontelbare keren is hij teruggegaan naar de steeds maar verder verdwijnende polders op zoek naar informatie en herinneringen, en nog altijd volgt hij met argusogen de onstilbare honger van de Antwerpse polderbezetters.
REYN Edmond on wikipedia
€45.0

BUY

REYN Edmond
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties.
Gesigneerd door de auteur. Hardcover, gebonden in groen linnen met goudopdruk, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 384 pp., rijkelijk geïllustreerd met kaarten, plans, oude foto's, luchtfotografie, met bibliografie en bronnenopgave. De samensteller en auteur ingenieur Edmond Reyn (°Kallo, 1932) heeft wortels in de poldergemeenten Kallo en Doel. Als tienjarige liep hij mee met zijn grootvader, dijkgraaf van Doelpolder, om schotbalken te steken bij hoge waterstanden en springtij. In 1953 was hij ooggetuige van de dijkenschade en vulde zandzakken aan de betonsluis van den "bazeput". Tijdens zijn drukke beroepsloopbaan als chemisch ingenieur en internationaal petrochemiemanager, bleef hij actief geïnteresseerd in de perikelen van de linkeroeverpolders. Ontelbare keren is hij teruggegaan naar de steeds maar verder verdwijnende polders op zoek naar informatie en herinneringen, en nog altijd volgt hij met argusogen de onstilbare honger van de Antwerpse polderbezetters.
REYN Edmond on wikipedia
€45.0

BUY

GORIS Jan-M., PERSOONS Ernest, VAN DER HAEGEN Herman
Een kaartboek van de Sint-Michielsabdij Antwerpen 1640-1793
Gebonden linnen met zilveropdruk, geïllustreerde stofwikkel. 299 pp. Volledig geïllustreerd, kaarten in kleur, gravures in kleur en ZW. Noot LT: De SMA is vandaag nog slechts een herinnering. Dit werk vergde enorm veel research omdat men niet kon terugvallen op een bestaand en geïntegreerd archief. De SMA begon in 1640 als eerste norbertijnenabdij haar onroerend goed in kaart te brengen. Het werk van het Rijksarchief verdient alle lof! De historische bijdragen belichten het belang van de abdijen inzake grondeigendom. Onmisbaar voor het begrijpen van de geschiedenis van Antwerpen.
GORIS Jan-M., PERSOONS Ernest, VAN DER HAEGEN Herman on wikipedia
€50.0

BUY

HUET Leen, GRIETEN Jan
Nicolaas Rockox 1560-1640 Burgemeester van de Gouden Eeuw
Hardcover, in-8, 409 pp., illustraties in ZW en kleur, register, bibliografische noten, stamboom. Nogal wat aandacht gaat naar de schat van Mespelare, gouden munten aldaar gevonden door Karel Van Houw.
HUET Leen, GRIETEN Jan on wikipedia
€20.0

BUY

APOLLINAIRE Guillaume
Le flâneur des deux rives suivi de Contemporains pittoresques
Poche, 117 pp. Chroniques.
Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky1, dit Guillaume Apollinaire, est un poète et écrivain français, critique et théoricien d'art qui serait né sujet polonais de l'Empire russe, le 25 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre.
APOLLINAIRE Guillaume on wikipedia
€10.0

BUY

MARTENS Ludo
Kabila et la révolution congolaise - Panafricanisme ou néocolonialisme? [old book number 20020070]
Préface de Abdoulaye Yerodia. Paperback 719 pp. Cartes, index. 1420 gram. En 1979, Ludo Martens (1946-2011) invite Kabila à Bruxelles. Depuis, son engagement pour le Congo n’a pas fléchi. Son livre transporte le lecteur dans ce pays complexe, où de nombreuses familles survivent avec 10 dollars par mois et où le peuple a enterré trois millions et demi de victimes en trois années de guerre et d'occupation étrangères. L'auteur rapporte ses entretiens avec des dizaines de militants de base œuvrant pour un changement radical. Les nombreuses anecdotes brossent le quotidien d'un pays ravagé et d'une population clochardisée par Mobutu, mais éveillée et disponible. Elles initient le lecteur aux zaïroiseries d'un Sakombi Inongo qui veut établir au Congo “la domination divine” et du maçon Mizele, roi autoproclamé, qui veut rétablir l'ancien royaume Kongo. Si le sujet du livre est grave, son contenu est varié et prend parfois l'aspect d'un journal de bord. Plusieurs chapitres sont basés sur les 120 conférences données par l'auteur à Kinshasa, Lubumbashi et Kikwit et les 70 interventions faites à la radio et à la télévision. L'ouvrage contient plus de 1.500 références. Des citations pertinentes dévoilent la main des Etats-Unis dans le drame effroyable que vit le Congo depuis août 1998 ainsi que le rôle joué dans la stratégie américaine par Kagame et Museveni et par les différentes fractions “rebelles”.
MARTENS Ludo on wikipedia
€35.0

BUY

DE SCHUYTER Jan, NAND (pentekeningen)
Merksem onder vuur
Gebrocheerd, in-12, 128 pp., tekeningen.
Dagboek start op 3/9/1944 en loopt tot 11/10/1944. Noteer dat Merksem door de Duitsers bezet bleef tot begin oktober 1944; de bruggen over het Albertkanaal waren opgeblazen. Vanuit Merksem werd op de stad geschoten.
De Schuyter werkte als journalist voor het dagblad Het Handelsblad.
DE SCHUYTER Jan, NAND (pentekeningen) on wikipedia
€20.0

BUY

PIKETTY Thomas
Aux urnes citoyens ! Chroniques 2012-2016
PIKETTY Thomas on wikipedia
€12.5

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Crisis: Hoe lossen we het op ?
3de druk. Pb, in-8, 248 pp., bibliografie, index.

Van Rossem citeert reeds Piketty en dat op een moment dat niemand Thomas kende.
VAN ROSSEM Jean-Pierre on wikipedia
€20.0

BUY

DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis
Elio di Rupo, leven en visie. Gesprekken met Francis Van de Woestyne
Pb, in-8, 208 pp., foto's.
DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis on wikipedia
€10.0

BUY

DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi
De Tijgerkat (vertaling van Il Gattopardo - 1958)
Hardcover, geen stofwikkel, in-8, 227 pp. Uit het Italiaans vertaald door Dr J.C. Romein-Hütschler. Lampedusa (Palermo, 23 december 1896 - Rome, 23 juli 1957) schreef deze roman in 1955-1956; verscheen postuum in 1958 en werd in 1959 bekroond met de Premio Strega; beschrijft het leven van de Siciliaanse edelman Don Fabrizio Corbera, prins van Salina, en diens familie, tijdens de gebeurtenissen rond 1863 van het Risorgimento en daarna. In 1963 verfilmd door Luchino Visconti.
De roman kende een daverend succes en kende tussen oktober 1959 en mei 1961 niet minder dan zes drukken.
DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi on wikipedia
€10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Gangreen, de cyclus: Black Venus (1967), De Goede Moordenaar (1972), Het Teken van de Hond (1975), Het Zevende Zegel (1977)
Pb, in-8, 1064 pp., dundruk. Met nawoord van Harold Polis
GEERAERTS Jef on wikipedia
€12.5

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
Pb, 671 pp., met foto's, tabellen, uitgebreide bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Het interessante boek van Van Rossem is o.m. een striemende aanklacht tegen onzorgvuldig werk van historici en andere auteurs. Vooral de bestseller van David Van Reybrouck, Congo (2010), moet het ontgelden: 'weinig geslaagde proeve tot bellettrie, die zijn aanbidders graag voor geschiedenis verzwendelen' (398), 'pretentieuze tekst' (399), 'onkritisch' (402), 'de zeer belangrijke rol die uranium, kobalt, tin en koper in het koloniale verhaal hebben gespeeld, komt bij Van Reybrouck hoegenaamd niet uit de verf' (402), 'in het werk van Van Reybrouck zoekt men vruchteloos naar al die internationale complicaties' (404), 'een boek voor kinderen' (404). Het oordeel van VR is zwaar maar wel onderbouwd. Van Rossem biedt inderdaad een krachtige analyse en verklaringen, met uranium en de Koude Oorlog als leidraad. Bij Van Reybrouck gaat het meer om een chronologisch gerangschikte compilatie en kundige rewriting van gekende teksten, zoals beschikbaar op het internet.
VAN ROSSEM Jean-Pierre on wikipedia
€75.0

BUY

HOUELLEBECQ Michel
Platform midden in de wereld (vertaling van Au milieu du monde. Plateforme)
Pocket, 309 pp. Roman.
HOUELLEBECQ Michel on wikipedia
€7.5

BUY

BEEVOR Antony
Crete: The Battle and the Resistance
with a new Introduction. Pb., in-8, 405 pp., photos, bibl., index.Book was first published in 1991.
BEEVOR Antony on wikipedia
€15.0

BUY

FERRANDEZ Jacques, CAMUS Albert
L'Etranger (d'après l'oeuvre d'Albert Camus)
Edition spéciale. Strip, 4to, 134 pp., bandes déssinés
FERRANDEZ Jacques, CAMUS Albert on wikipedia
€25.0

BUY

GEERAERTS Jef
Het Sigmaplan - Misdaadroman
2de druk. Pb, in-8, 341 pp.
GEERAERTS Jef on wikipedia
€10.0

BUY

BOURQUIN M.
Les Visées de l'Allemagne sur le Congo Belge. Les Cahiers Belges no 18
Softcover, 8vo, 47 pp.
BOURQUIN M. on wikipedia
€20.0

BUY

PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin
De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.
2de druk. Hardcover, pocket, 80 pp.
De samenvatters zijn financieel journalisten van De Telegraaf.

Noot LT: Kapitaalverdeling en vermogensongelijkheid uitgelegd in een notedop.
Uiteraard blijft het originele werk van Piketty een must read.
Maar alle beetjes helpen om de bewustwording over deze materie te doen groeien.
Het staat als een paal boven water dat de ecologische discussie uiteindelijk een enorme factuur zal presenteren aan de staten en dan wordt het belangrijk om weten wie die factuur gaat betalen. Zullen de 'superrich' de dans ontspringen? En welke rol zullen de politici hierin spelen?
In ieder geval is het nu al duidelijk dat een dividenduitkering die geen rekening houdt met de ecologische kost, de kosten van de klimaatopwarming doorschuift naar de collectiviteit. Het adagium 'privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten' geldt ook hier.
PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin on wikipedia
€10.0

BUY

VENNER J.G.C. Dr
Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
Gebrocheerd, in-8°, xxviii + 288 pp., kaartjes, en stadsplannen, bibliografie, statistische bijlagen, index. Doctoraatsthesis, Maaslandse Monografie n° 48.
Graanprijzen (zie p. 88), accijnzen (82), schema van het bestuur in de 16de eeuw (33). De auteur werkt met Lorenz-curven om de verdeling van de belastingdruk te analyseren.
VENNER J.G.C. Dr on wikipedia
€14.5

BUY

JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr
Drie Eeuwen Belgische Belastingen - Van contributies controleurs en belastingconsulenten.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 30x21cm, 432 pp, 350 illustraties, bibliografie, summary in English. Noot LT: nooit werd het verhaal van de belastingen zo boeiend in woord en beeld gebracht. Maar de gewone burger is weinig geïnteresseerd in de achtergronden van de vestiging en de inning van belastingen. Nochtans zijn zij cruciaal in het staatsbestuur. De laatste jaren speelt de ongelijke verdeling van de belastingdruk en de belastingontwijking een grotere rol in het debat. De politiek kan niet aan geloofwaardigheid winnen als belastingen onrechtvaardig zijn en het blijven.

Pro memorie: Onmiddellijk na de bezetting van de Oostenrijkse Nederlanden door de Franse revolutionairen worden in 1794 de fiscale vrijdommen afgeschaft: "AVERTISSEMENT; Le Magistrat de Bruxelles avertit le public, qu'il a donné les ordres le plus positifs à la Trésorerie de cette ville (Bruxelles, LT), de ne plus permettre qu'aucun habitant puisse jouir de l'exemption d'aucun impôt, sous quelque prétexte que se puisse être. s. J.F. DE MENDIVIL." (zie p. 153)
JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr on wikipedia
€65.0

BUY

BARBUSSE Henri
Le feu. Journal d'une escouade - Roman
Poche, 460 pp. Préface d'Olivier Cosson
Adrien Gustave Henri Barbusse, dit Henri Barbusse, né à Asnières le 17 mai 1873 et mort à Moscou le 30 août 1935, est un écrivain français.
La postérité se souviendra surtout du roman qu'il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt 1916, récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l'arrière autant que l'enthousiasme de ses camarades de combat. Il parut sous forme de feuilleton dans le quotidien 'L'Oeuvre' à partir du 3 août 1916, puis intégralement à la fin de novembre 1916 aux éditions Flammarion. En novembre 1917, Barbusse est cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC).
BARBUSSE Henri on wikipedia
€10.0

BUY

COENEN Martin, SMEETS Jaak
Moorden in België
Softcover, pb, 8vo, 152 pp. Martin laat de betrokken partijen aan het woord: de moordenaar, de advocaat, de psychiater, de criminoloog, de aalmoezenier, de verwanten van de slachtoffers.
Een beklemmend dossier.
COENEN Martin, SMEETS Jaak on wikipedia
€20.0

BUY

QUENEAU Raymond
Zazie dans le métro
Poche, 189 pp.
QUENEAU Raymond on wikipedia
€10.0

BUY

AVOM
Stadsarcheologie Mechelen. Tentoonstellingcatalogus. 1995
A4, polycopie, 93 pp., ill.
AVOM on wikipedia
€12.5

BUY

WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.)
België in de politieke karikatuur 1830-1980
Softcover, square in-8, 124 pp., talrijke illustraties in ZW, 495 items in het catalogusgedeelte. Tentoonstelling georganiseerd door de ASLK ter gelegenheid van Europalia 80 - België 150, 26 september tot 31 oktober 1980 Noot Lucas Tessens: Bijzonder geslaagd overzicht van de maatschappelijke en politieke geschiedenis van België. Item 204 vermeldt de 'Pyramide à renverser' (zonder afbeelding, jammer want het doet vermoeden dat de keuze van de afbeeldingen gecensureerd werd of dat de samenstellers aan autocensuur deden), een krachtige socialistische verkiezingsaffiche, gericht tegen het kapitalisme, het militarisme, het klerikalisme en de monarchie. Item 205 (met afbeelding, karikatuur van Emile Jomaux) is daarvan een afkooksel en is van katholieke signatuur; deze karikatuur klaagt de pyramidale structuur van de Belgische socialistische partij aan, die uiteindelijk de Franse republiek (Marianne) steunt. De items 207-264 hebben betrekking op koning Leopold II (Congo, Cléo de Merode, de Vaughan, druk op het kabinet) en stammen uit de verzameling Georges Renoy, Enghien. Wie vandaag de karikaturen terug bekijkt, moet wel tot de vaststelling komen dat de pers vroeger - en vooral in de periode voor WO I - veel kritischer en bijtender was dan heden. Vandaag rest dan de vraag: de pers als waakhond of als schoothond?
WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.) on wikipedia
€15.0

BUY

NN
Les Grands Dossiers de l'Illustration. La France au-dela des mers. Histoire d'un siècle 1843-1944
Hardcover, relié, folio, 191 pp., illustré
NN on wikipedia
€25.0

BUY

ALMOND Gabriel A., COLEMAN James S. (editors)
The Politics of the Developing Areas
Hardcover, in-8, xii + 591 pp., tables, maps, index.
ALMOND Gabriel A., COLEMAN James S. (editors) on wikipedia
€20.0

BUY

VERSCHAVE François-Xavier
Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?
Broché, grand in-8, 597 pp., illustrations, cartes de l'Afrique, notes bibliographiques, bibliographie, index.
François-Xavier Verschave, né le 28 octobre 1945 à Lille (France) et mort le 29 juin 2005 à Villeurbanne (France), était un économiste de formation, connu principalement par ses prises de position concernant les relations franco-africaines, dénonçant la politique africaine de la France, symbolisée par le concept de Françafrique, titre d'un de ses livres. Il fut président de l'association Survie de 1995 à 2005.
VERSCHAVE François-Xavier on wikipedia
€20.0

BUY

VERHOEVEN Joseph Ch. M.
Jacques de Dixmude l'Africain. Contribution à l'histoire de la Société antiesclavagiste belge 1888-1894.
Broché, in-8, 160 pp. + carte dépliante.
La Société anti-esclavagiste belge fut une association créée en 1888, notamment par Hippolyte d'Ursel, sous l'influence des idées du cardinal Charles Martial Lavigerie. Elle assurera le financement et l'organisation dans les années 1890 de quatre expéditions militaires pour combattre les esclavagistes Arabo-Swahilis qui sévissaient dans l'est du territoire de l'État indépendant du Congo (actuelle République démocratique du Congo).

Les quatre expéditions organisées furent :

• l'expédition Hinck, Kerckhoven et Ectors sur le Congo et le Lomami (1890 à 1892), arrivée par l'ouest et aux succès limités. Elle rebroussa chemin quand la guerre fit rage ;
• Jacques, Storms, Docquier, Renier et Vrithoff (1891-1892), par l'est, qui vit notamment la fondation d'Albertville (actuelle Kalemie) et divers succès contre Rumaliza ;
• Long, Duvivier et Demol (1892-1893), arrivée par l'est en secours à Jacques et Docquier, et qui libéra Albertville ;
• Descamps, Miot et Chargois (1893-1896), par le Zambèze, coopéra avec Jacques, Dhanis et de Wouters. Descamps réduisit notamment les dernières poches d'esclavagistes Arabo-Swahilis après la guerre que l'EIC remporta sur eux.
VERHOEVEN Joseph Ch. M. on wikipedia
€25.0

BUY

ZISCHKA Anton
Ölkrieg. Wandlung der Weltmacht Öl.
Hardcover, leinen, gebunden, 8vo, 297 pp., ill. Mit Statistiken.
ZISCHKA Anton on wikipedia
€20.0

BUY

JACK Elspeth
Africa - An early story (1972)
Stapled, carton cover, large in-8, 86 pp., ill., interesting maps.
The original was published in 1968.
Reprinted in 1970, 1971, 1972.
JACK Elspeth on wikipedia
€25.0

BUY

FRANCK Louis
Congo Land en Volk
Softcover 344 pp. met vele z/w illustraties & kaarten in en buiten tekst. Obr. Klein-8°. * Num. b/w ills & maps in and out of the text on plts. Noot LT: Franck dringt aan op meer interesse voor Congo vanwege Belgische handelaars en nijveraars.
FRANCK Louis on wikipedia
€25.0

BUY

ICKERT Klaus, SCHICK Ursula, [ECO Umberto]
Het Geheim van de Roos ontraadseld. Over De naam van de roos van Umberto Eco
Paperback, in-8, 195 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
ICKERT Klaus, SCHICK Ursula, [ECO Umberto] on wikipedia
€10.0

BUY

BERGEN Doris L.
Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk. (vertaling van Twisted Cross - 1996)
Vertaald uit het Engels door L. Vroemen en H. van Riel.
Paperback, grote in-8, 320 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Bergen doceert geschiedenis aan de univ. van Vermont.
Goed gedocumenteerde studie.
Het racisme en de jodenhaat van de nazis was evenzeer aanwezig in de Duitse protestantse kerk.
De naadloze verbinding tussen geloof en racisme is onthullend.
Opvallend - tenslotte - hoe een godsdienst (die ook een ideologie is) en een overheersende socio-politieke ideologie niet in confrontatie gaan, zelfs wanneer de dieperliggende waarden diametraal tegenover elkaar staan. Overigens was het niet-aanvalspakt dat nazi-Duitsland met de Sovjetunie afsloot ook zo'n (tijdelijk) compromis, ditmaal gericht op tactische overwegingen.
Kan met de houding van de Duitse christenen een overlevingsstrategie noemen?
BERGEN Doris L. on wikipedia
€10.0

BUY

VEBLEN Thorstein
De theorie van de nietsdoende klasse (vert. van The theory of the leisure class. An economic study of institutions - 1899)
1ste druk in vertaling. Paperback, in-8, 349 pp.
Uit het Amerikaans vertaald door Tromp en Inberg.
Inleiding door C. Wright Mills.
Nawoord door Th. W. Adorno onder de titel 'Veblens aanval op de cultuur'.
Blijvend actueel.
Zeldzaam !
Thorstein Veblen (1857-1929).
'De economische belangen van de nietsdoende klasse liggen in de financiële beroepen. (...) Toegang tot de nietsdoende klasse verkrijgt men via de financiële beroepen.' (194)
Veblen heeft het over een 'roofzuchtig denkpatroon'. '(...) de financiële beroepen vormen een goede leerschool voor al die praktijken die te rangschikken zijn onder de noemer van oplichterij, en niet zozeer voor de meer archaïsche methode van gewelddadige bezitsverovering.' (194)
We komen hier dicht bij de notie van de 'homo lupus' en even verder verbindt Veblen zijn gedachtengang aan de notie 'eigendom', de spil van de macht van de nietsdoende klasse.
Prestige hangt vooral daarmee samen.
Ook de advocatuur vindt bij V. geen genade en hij neemt geen blad voor de mond: 'succes in dit beroep geldt dan ook als teken van groot talent in barbaarse sluwheid'. (196)

VEBLEN Thorstein on wikipedia
€75.0

BUY

HUGO Victor
Notre-Dame de Paris 1482. Tome I+II (=complèt)
Hardcover, broché, 8vo, 380 + 384 pp.
Victor Hugo
HUGO Victor on wikipedia
€10.0

BUY

POL (?)
Postkaart Belgisch Congo: Bangala-typen - Carte Postale Congo Belge: types Bangala
Postkaart geschreven op 3 september 1920 en afgestempeld in Elisabethville (poststempel gedeeltelijk onleesbaar) en in Gent op 6 oktober 1920.Geadresseerde: Melle Leonie De Roo, Beekstraat nr 16, Gentbrugge bij Gent, België.
Tekst:
'3-9-20
Leonieke
zie hier deze vier moorkens die ik u beloofd heb
gij ziet dat ik mijne belofte volbracht heb
Veel kussen van uwe Pol
vanuit Katanga
Elisabethville'


Postkaart met opdruk van postzegel à 10 centimen.

De postkaart deed er ongeveer een maand over om de bestemmeling te bereiken.
De tekst toont aan dat er bij de Belgische bevolking nood was aan een visuele kennismaking met de bevolking van de kolonie.

Voor meer informatie over de post in L'Etat Indépendant du Congo en Belgisch-Congo kunt u terecht op volgende goed geïnformeerde website Congoposte.be van Charles Stockmans


POL (?) on wikipedia
€10.0

BUY

KAPOOR Pramod
Gandhi, een geïllustreerde biografie
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, grote in-8, 328 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie, index/register.
Voor de slachtpartij in Amritsar (13/4/1919) verwijzen wij naar pagina's 119-120.
De troepen stonden onder de leiding van de volslagen dolgedraaide generaal Reginald Dyer.
Die had op 12 april een samenscholingsverbod afgekondigd. In zijn verklaring voor de commissie-Hunter verdedigde hij zijn actie en betoonde geen spijt.
De slachtpartij vormde het cement tussen hindoes en moslims om de Britse kolonisator de deur te wijzen. Het zou nooit meer rustig worden in de Parel van de Kroon.
India werd op 15 augustus 1947 onafhankelijk.
KAPOOR Pramod on wikipedia
€20.0

BUY

VAN DER MERSCH François-Michel
La Révolution belgique. Chronique d'une famille entre France et Flandres.
Broché, jq. ill., 542 pp. Illustrations, cartes, photos en couleurs et NB. Notes bibliographiques. Note LT: une partie de la documentation pour cette étude fut fournie par Walter Ganshof van der Meersch. Epuisé chez l'éditeur.

FMVDM fut journaliste à la RTBF.
VAN DER MERSCH François-Michel on wikipedia
€25.0

BUY

LUWEL M.
Belgisch Congo in oude prentkaarten - Le Congo Belge en cartes postales anciennes
Hardcover, gekartonneerd, goudopdruk op cover en rug, gebrocheerd, 158 pp, zw foto's. Textes en F/N. Teksten in N/F. Een mooi initiatief.
LUWEL M. on wikipedia
€30.0

BUY

NN
Derrière l'épaisse fumée des gros cigares ... [contre Churchill]
Brochure propagande nazi, anti-Anglaise, format poche, 20 pp., 8 dessins dépliants en NB. La brochure attaque la société des classes en Grande Bretagne.
Très rare.
Année approx. 1943

'... la propagande britanique a clamé à travers le monde que la population allemande n'attendait que l'occasion de se libérer du 'joug de la dictature nationale-socialiste'. - Mais le peuple allemand voit en réalité dans Adolphe Hitler celui qui l'a libéré de l'état d'injustice et d'esclavage dans lequel l'avait placé le Dictat de Versailles.'


NN on wikipedia
€25.0

BUY

HELMREICH Jonathan E.
Gathering Rare Ores. The Diplomacy of Uranium Acquisition, 1943-1954
Hardcover, dj, in-8, 303 pp., map of Katanga, bibliographical notes, bibliography, index.
This is a comprehensive study of one of the most startling examples of dollar diplomacy-the effort of the United States and the United Kingdom to monopolize the free world s supply of uranium and thorium during and immediately following World War II. ISBN: 9780691047386.
HELMREICH Jonathan E. on wikipedia
€27.0

BUY

Ligue Coloniale Belge - Secrétariat du Katanga
Guide sommaire du Belge au Katanga
Softcover, in-8, 92 pp., photos.
Il s'agit d'un spécimen (de 1911) d'une publication trimestrielle.
Ligue Coloniale Belge - Secrétariat du Katanga on wikipedia
€15.0

BUY

HENRIQUET Maurice, rédacteur de L'Echo de la Bourse
La campine industrielle
2ième édition (de 1923?). Broché, petit in-8, 342 pp. Table des matières :
1) Le nouveau bassin houiller - 2) Les six premiers charbonnages; Winterslag, Beeringen, Limbourg-Meuse, André-Dumont, Les liégeois en Campines, Helchteren-Zolder, Les nouvelles concessions - Recherche et sondages. - 3) Les usines de Zinc; La Compagnie des métaux d'Overpelt-Lommel, Usine de Rothem, Vieille-Montagne à Baelen. - 4) Le radium, le cuivre et les métaux du Congo; Hoboken, Reppel, Oolen, triples victoire de l'union Minière du Haut-Katanga - 5) Industrie du verre; fabrication mécanique du verre (procédé Libbery-Owens); bouteillerie de Lommel; bouteillerie de Moll. - 6) Produit chimique; société des produits chimiques de Tessenderloo, usine de cuivre et de sulfate de cuivre de la Métallo-Chimique à Beersse. - 7) Trois fabriquant de ciment; Les cimenteries et briqueteries réunies de Bonne-Espérance, Raevels et Loën, North's Portland à Beersse. - 8) Les fabrique de poudres et de dynamite. - 9) Deux centres industriels; Turnhout et Moll. - 10) Problème de la main d'oeuvre: les cités ouvrières - 11) problème agricole: Le défrichement des Bruyères - 12) Les voies de communications. - 13) Conclusion.

Note: nous pouvons aussi vous livrer une version digitale de ce livre; nous contacter s.v.p.


qqs autres livres sur la Campine, enkele andere boeken over de Kempen
HENRIQUET Maurice, rédacteur de L'Echo de la Bourse on wikipedia
€25.0

BUY

BUELENS Frans
Congo 1885-1960 - Een financieel-economische geschiedenis
Pb, 671 pp., 17x24cm. Kaartjes. Bibliografie en registers. isbn: 9789064454387. De klemtoon van deze omvattende economisch-financiële geschiedenis van koloniaal Congo ligt op de toen in Congo gevestigde Belgische bedrijven. Het is een netwerkanalyse van in elkaar hakende bedrijven, met als stuwende factor de grote Belgische financiële groepen, holdings en trusts. Namen als klokken: Union Minière (UMHK), Kilo-Moto, Société Générale, Cotonco, Société d’Anvers... De ontrafeling van deze netwerkstructuren mondt uit in een globale berekening van de winstvoet van de Belgisch-Congolese bedrijven, zowel gemeten met boekhoudkundige data als met behulp van beursdata. Het resultaat is verbluffend. Deze bedrijven haalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld moet gerekend worden. De rendementen op de beurs bleven niet achter. Het koloniale imperium maakte België tot één van de machtigste grondstoffenleveranciers van de wereld. Daarmee vult het boek een belangrijke lacune van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Congo. Het werk van Pierre Joye en Rosine Lewin, Les trust au Congo (1961) en dat van Jean Stengers krijgt hiermee een uitdieping. De auteur analyseert ook de globale institutionele omkadering van de kolonisatie. Tegelijk zoomt hij in op de belangrijke koloniale figuren met politieke en economische topverantwoordelijkheden. Hij schildert hoe nauw deze hoofdrolspelers met elkaar verbonden waren: Allard, Nagelmackers, Jadot, de Goffinets, Empain, Lippens, Van Thillo... Het is een high society waarin zonder schroom verkondigd werd dat de koloniale exploitatie moest dienen voor de eer en glorie van het 'moederland'.

Buelens bouwt verder op het standaardwerk van Gaston Vandewalle (1966), De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958

BUELENS Frans on wikipedia
€20.0

BUY

DE CLEENE N. Prof Dr
Inleiding tot de volkenkunde van Belgisch-Kongo en Rwanda-Burundi
Softcover, in-8, 164 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, uitgebreide bibliografie, index/register.
'Het is trouwens gemakkelijk te begrijpen dat bij volken die onder de invloed staan van het geloof aan geesten en occulte krachten, het rechtelijke leven hierdoor grotelijks beïnvloed wordt.' (111)
Algemener zou men kunnen zeggen dat het geloof het recht bepaalt. Dat is niet enkel bij primitieve volkeren het geval. Of houdt het geloof het volk primitief?
Dat is natuurlijk een gedachtegang die men in 1956 niet tot in zijn uiterste logica kon doorzetten.
DE CLEENE N. Prof Dr on wikipedia
€20.0

BUY

DE CLERCQ E.P.L. C.I.C.M.
De Bakongo in hun taal. Spreekwoorden en fabels.
Softcover, gebrocheerd, in-8, 296 pp.
Hoofdstukken:
God
De mens
De heksen
De fetisjen
Het huwelijk
De kinderen
Het dorp.
Een boek vol wijsheden uit het dagelijkse leven.
Uit het Voorwoord: 'Als wij, blanken, de spreekwoorden en de fabels weten te gebruiken, gaan de harten open en wij krijgen hun vertrouwen.' (5)
DE CLERCQ E.P.L. C.I.C.M. on wikipedia
€25.0

BUY

McCULLOUGH
Truman
Hardcover, illustrated dj, thick in-8, 1117 pp., illustrations, photos, bibliographical notes, bibliography, index.
Impressive !

'Stimson told Truman he was deeply concerned by reports of the devastation brought on Japan bij the B-29 fire raids. (...) since in Japan, unlike Germany, industries were not concentrated but scattered among and closely connected with the houses of employees.' (392)

see also
McCULLOUGH on wikipedia
€20.0

BUY

COUVREUR Daniel, DE KUYSSCHE Alain
Tintin au Congo de Papa
Hardcover, in-8 carré, 64 pp., illustrations de Hergé, bibliographie.
Intéressant.
COUVREUR Daniel, DE KUYSSCHE Alain on wikipedia
€20.0

BUY

EINSTEIN Carl
La Sculpture Africaine (trad. de Afrikanische Plastik - 1921)
1st en français (1922). Hardcover, petit 4to, 32 pp. + 50 planches (toutes présentes, complet), bibliographie. Etude rare!

Carl Einstein, ou Karl Einstein, est un historien de l'art et un écrivain allemand, né le 26 avril 1885 dans une famille juive à Neuwied (Rhénanie-Palatinat) et mort le 5 juillet 1940 (à 55 ans) à la frontière franco-espagnole. Il appartient au courant de l'expressionnisme, et fut, par ailleurs, un collaborateur de Jean Renoir.
Son ouvrage La Sculpture nègre, paru en 1915, fit de lui le véritable découvreur de l'art africain en Europe et lui valut une invitation à enseigner au Bauhaus, invitation qu'il déclina.
(src: wiki, note ajoutée, 20190327)

EINSTEIN Carl on wikipedia
€49.0

BUY

PETERS Jean-Marie
Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
Pb, in-8, 219 pp., ill., bibliografie.
Beelden kunnen 'gelezen' worden. Peters leert ons kijken en begrijpen hoe een beeld in elkaar zit. Dit is geen controverse tussen woord en beeld maar een nieuwe visie op ons denken.
Peters (°1920) doceerde aan de KU Leuven en de Univ. Amsterdam.
PETERS Jean-Marie on wikipedia
€15.0

BUY

CARTON DE WIART Henry - Georges EEKHOUD - Marius RENARD - Auguste VERMEYLEN - F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE - Lucien SOLVAY - Charles DEFRECHEUX - Charles VAN DEN BORREN - Charles GHEUDE - Louis PIERARD - Sander PIERRON - Emile DE WILDEMAN - Victor DEVOGEL - Arthur DE RUDDER ( textes), Anto CARTE - Edmond VAN OFFEL - A. MASSONET - Fernand KHNOPFF e.a. ( illustrateurs-artistes ) .
La pensée en l'âme belges. 1919-1920
Broché, la couverture bosselée (embossed cover) d'A. Carlens est d'une grande qualité, 4to, 214 pp., illustrations en NB et couleurs.


Créé le 25 mars 1906, le Musée du Livre est une association constituée de représentants de diverses corporations du Livre en Belgique. Elle a pour objet l’étude de tous les éléments du livre: caractères, encres, compositions, papier, reliure..., et la diffusion de celle-ci. Cette diffusion s’organisait d’une part par des expositions, des conférences, un salon et une foire du livre, et la publication du "Musée du livre" présentées sous formes de planches formant un portefeuille de fac-similés.
CARTON DE WIART Henry - Georges EEKHOUD - Marius RENARD - Auguste VERMEYLEN - F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE - Lucien SOLVAY - Charles DEFRECHEUX - Charles VAN DEN BORREN - Charles GHEUDE - Louis PIERARD - Sander PIERRON - Emile DE WILDEMAN - Victor DEVOGEL - Arthur DE RUDDER ( textes), Anto CARTE - Edmond VAN OFFEL - A. MASSONET - Fernand KHNOPFF e.a. ( illustrateurs-artistes ) . on wikipedia
€95.0

BUY

BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface)
Arabesque$. Enquête sur les rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes.
Pb, in-8, 278 pp., câbles Wikileaks en annexes. Insiste sur le rôle de la 'National Endowment for Democracy' = NED.
De la page 117:
'Le monde arabe est une poudrière.
Taux de chômage élevé,
proportion importante de jeunes dans la population,
démocratie inexistante,
mal de vivre,
richesses mal réparties,
droits fondamentaux bafoués,
absence de liberté d'expression,
hogra (mépris et abus de pouvoir envers les citoyens),
corruption à tous les niveaux,
marginalisation des femmes,
dirigeants vieux et indéboulonnables,
favoritisme,
exode des cerveaux,
etc.'


Note LT: Dans des interviews Bensaada critique vivement Kamel Daoud , son ancien collègue au Quotidien d'Oran. Il le considère comme étant un 'auteur néocolonisé'. Une relation difficile qui explique un peu ce qui se passe en Algérie.
BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface) on wikipedia
€20.0

BUY

KLEE Ernst
Das Personenlexikon zum Dritten Reich : Wer war was vor und nach 1945?
Pb, in-8, 733 pp.
Das Lexikon mit seinen 4.300 Artikeln über die wichtigsten Personen aus Justiz, Kirchen, Wohlfahrtseinrichtungen, Kultur, Publizistik, Wissenschaft, Medien, Polizei, Wehrmacht sowie über tragende Personen aus NSDAP, SA und SS.
Ein Standardwerk !
KLEE Ernst on wikipedia
€30.0

BUY

BUNDESMINISTERIUM FÜR HEIMATVERTRIEBENE, FLÜCHTLINGE UND KRIEGSGESCHÄDIGTE
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei (2 Bände)
Hardcover, in-8, 357 + xvi + 829, index.
BUNDESMINISTERIUM FÜR HEIMATVERTRIEBENE, FLÜCHTLINGE UND KRIEGSGESCHÄDIGTE on wikipedia
€50.0

BUY

BRANDES Detlef
Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum 'Transfer' der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen
Hardcover, Sw, in-8, 502 pp., Photos, Bibl.
BRANDES Detlef on wikipedia
€20.0

BUY

HARRIES Lyndon P.
Islam in East Africa
Green (the color of islam) percaline hardcover, gilt lettering to the spine, pocket format, 92 pp. + 4 pp. bibliography and index.
English text.
The author (1909-1980) believes/assumes it is not impossible to convert muslims to christianity. He explicitly makes a difference between the acceptance of the materialistic way of life of Europeans and the belief in the message of Jesus Christ.
short biography
We present page 90 to your consideration:

HARRIES Lyndon P. on wikipedia
€25.0

BUY

AVANTI, Anseele E. (naschrift)
Een Terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentsche Arbeidersbeweging gedurende de XIXe eeuw.
Gebonden, rode percaline rug, gemarmerde platten, grote in-8, 783 pp., rijkelijk geïllustreerd in ZW (belangrijke iconografie waar de socialistische beweging zo sterk in was). Op de frontispiece: 'Kennis zal u redden'.
De inhoud:
I. Van de Fransche omwenteling tot de stichting der Broederlijke Weversmaatschappij (1789-1857)
II. Van de stichting der Broederlijke Weversmaatschappij tot de stichting Vooruit (1857-1881)
III. Van de stichting Vooruit tot op heden (1881-1907).
Aanhangsel.

Daarmee is meteen aangeduid dat de socialisten geen rekening houden met het ontstaan van België maar dat zij andere 'golven' zien. En die moesten leiden naar het algemeen stemrecht.
Dit is een waar document en beschrijft heel duidelijk hoe de socialistische beweging evolueerde van vertwijfeling naar een staat in de staat, een eigen economie binnen het allesomvattende kapitalisme.
In het Naschrift van Anseele weergalmen zijn retoriek en zijn slogans: het socialisme zal u alles schenken. Dat Anseele het naschrift leverde, was meteen een imprimatur van de socialistische paus.

Wij vonden de tabel op pagina 690 interessant. Die geeft de evolutie van de ontvangsten van de diverse vestigingen en hun localisering te Gent.

AVANTI, Anseele E. (naschrift) on wikipedia
€75.0

BUY

NN
National Parks in the Belgian Congo
Softcover, 8vo, 40 pp., BW photos and unfolding map, dated september 1938.

NN on wikipedia
€10.0

BUY

MATENA Dick, ELSSCHOT Willem
Kaas, een beeldroman
Pb, kleine 4to, 283 pp., beeldverhaal van deze bekende roman (1936) van WE.
MATENA Dick, ELSSCHOT Willem on wikipedia
€30.0

BUY

CHEVERRY Pierre, CLERGEOT Pierre, MENET Daniel (photos)
Paysages ruraux, un perpétuel devenir : 1800-2000 Histoire de l'aménagement foncier
Hardcover, 4to, 126 pp., illustrations, cartes, bibliographie.
CHEVERRY Pierre, CLERGEOT Pierre, MENET Daniel (photos) on wikipedia
€55.0

BUY

HOEDT Eddy
Het jaar van de Draak. Congo 1964.
Hardcover, 4to, pp., rijkelijk geïllustreerd met unieke foto's en kaartjes, infogrammen, tabellen, namenlijsten.
Dit is het resultaat van vier jaar opzoekingswerk door Hoedt (°Izegem, 1947) die zelf paracommando was, maar - voor alle duidelijkheid - niet zelf deelnam aan de operaties in Congo.
Het boek bespreekt de gebeurtenissen in Oost-Congo (alweer daar !) na 5 augustus 1964 toen de zgn. Simba's in opstand kwamen. De Belgisch-Amerikaanse militaire interventie krijgt de codenaam 'Rode Draak' mee. De parallelle operatie van kolonel Vandewalle - met huurlingen - heet 'Ommegang'.
Targets zijn Stanleystad/Stanleyville en Paulis.
Het hier verzamelde fotomateriaal is uniek. De benadering is typisch militair-technisch.
HOEDT Eddy on wikipedia
€40.0

BUY

KRIEGEL Annie
Ce que j'ai cru comprendre
coll. Notre époque, Broché, in-8, 842 pp.
Annie Kriegel, née Annie Becker le 9 septembre 1926 à Paris (11e arrondissement) et morte le 26 août 1995 à Paris, est une historienne française.
Militante du PCF durant sa jeunesse, Annie Kriegel change progressivement d’orientation politique après les évènements de 1956. Devenue ensuite éditorialiste au Figaro, elle porte un regard de plus en plus critique sur le passé du communisme français.
KRIEGEL Annie on wikipedia
€12.5

BUY

WINOCK Michel
Histoire politique de la revue Esprit, 1930-1950
Coll. L'univers historique, Broché, 447 pp.
Michel Winock, né le 19 mars 1937 dans le 14e arrondissement de Paris, est un historien français spécialiste de l’histoire de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et politiques. Ses travaux l'ont conduit en particulier à traiter les thèmes du socialisme, de l'antisémitisme, du nationalisme et des mouvements d'extrême droite en France. Il est professeur des universités en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, où il a enseigné, entre autres, l'histoire des idées politiques.
WINOCK Michel on wikipedia
€10.0

BUYMaurice Roelants
Wie kinderen heeft bezit een kans, dat hij zich zelf niet beschouwt als doel en uitkomst van alle leven.
Maurice Roelants
Om onrecht en haat volledig uit te roeien bestaat er maar één middel: de mens uitroeien.
Wie in een leugen leeft, die wil diegene die hem de waarheid brengt niet onder ogen komen
News Items & Facts
LT
Terzake (VRT) over De Lijn laat steken vallen
ID: 201911122359
In een reportage wordt het Nederlandse model verheerlijkt maar wordt er met geen woord gesproken over de abonnementstarieven.
LT
brandstichting in asielcentrum Bilzen getuigt van lafheid en bekrompenheid
ID: 201911122351
In de rand hiervan:
De burgemeesters zijn wat blij dat ze geen advies moeten verlenen over de vestiging van een asielcentrum op het grondgebied van hun gemeente. Want de eerste die een positief advies zou geven, kan politiek zijn biezen pakken.
De non-communicatie over de spreiding van asielzoekers is politiek gewild en georganiseerd.
nws
Dominique Leroy aan de slag als adviseur bij consultant Bain & Company
ID: 201911112241
nws
aardbeving van 5.4 richt schade aan in Le Teil (Ardèche)
ID: 201911111151
LT
gelijktijdige crisissen
ID: 201911081903
Niemand zal ontkennen dat we door gelijktijdige crisissen gaan: een ecologische crisis, een sociale crisis, een politieke crisis, een institutionele crisis.
De problemen manifesteren zich met name in volgende sferen: zorgsector, onderwijs, pensioenen, transport, vakbonden, platteland, religie, regering, justitie.
Politieke partijen bieden geen adequate antwoorden op de uitdagingen omdat zij per definitie vertrekken van een particulier belang, niet het algemeen belang.
De inhoud van het aangebodene moet mobiliseren, de horigheid aan een partij kan dat niet meer.
De welvaart moet ten dienste staan van het welzijn van allen.
nws
Mathias De Clercq pleit als eerste Open VLD’er openlijk voor een federale paars-groene coalitie.
ID: 201911071242
Is de brave jongen dan niet op de hoogte van het 'geheime' akkoord tussen NVA, CD&V en Open-VLD dat de drie partijen aan elkaar bindt? En wist Dirk Verhofstadt dat ook niet?
LT
6 november 2019: boekhandelaar Luc Vanhaverbeke (Damme) overleden. R.I.P.
ID: 201911061589
nws
14 Franse journalisten vragen opheldering affaire Robert Boulin
ID: 201911041343
nws
Jean-Luc Mélenchon op France Inter: De hereniging van Duitsland was in feite aan annexatie.
ID: 201911040968
LT
De ontspoorde Belgische begroting verschaft een alibi om verder te privatiseren. Tot de Staat leeggeplunderd is.
ID: 201911020043
Neem nu het voorbeeld van De Lijn. Na privatisering gaan de bussen plotsklaps op tijd rijden want daar gaat het neoliberale toverstokje voor zorgen.
De gedachte is pervers maar wie kan mij overtuigen dat ze onrealistisch is?

zie ons analysemodel, Katanga-model
LLB
NMBS: 81% van de reizigers wenst dat er nog een loket is in de stations
ID: 201911010149
Het lijkt een banaal bericht.
Toch is het impliciet een afwijzing van een blind en anoniem bedrijfsmodel dat er enkel op gericht is om dienstverlening te vervangen door machine-gestuurde transacties.
Zo'n bedrijfsmodel dient enkel de dividenden van de aandeelhouders, niet de rechtmatige belangen van de reizigers of de NMBS-werknemers.
nws
USA erkent Armeense genocide. Turkije razend.
ID: 201910311208
Midden-Oosten: een interview van Thinkerview met Alain Juillet (DGSE) om te herbekijken
ID: 201910310309
Een interessante kijk op de rol van Syrië, Israël, Libanon, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije, ...

nws
Aramco wellicht voor het einde van het jaar naar beurs
ID: 201910300051
Willen de Saoedische prinsen en prinsessen nog snel cashen vooraleer hun rijk ten einde komt?
De grote vraag is tegen welke koers men de aandelen in de markt kan zetten.
LT
ontwikkelingen in Noord-Syrië stellen NATO-lidmaatschap van Turkije in vraag
ID: 201910251418
Macron gaat een stap verder en stelt de gehele NATO in vraag.
Want - zo stelt hij - wat als een NATO-lid (i.c. Turkije) op eigen houtje een andere staat (i.c. Syrië) binnenvalt en die laatste slaat terug? Geldt artikel 5 van het alliantieverdrag dan?
nws
staking bij General Motors (USA): lonen al 10 jaar bevroren ondanks ruime winsten
ID: 201910250111
LT
ook het protest in Libanon is gericht tegen een corrupte topklasse
ID: 201910250107
LT
Chili: ook daar is ongelijkheid de oorzaak van rellen
ID: 201910241232
LT
Brussels Airlines: 'snoeien om te groeien' is het nieuwe neoliberale bedrog
ID: 201910241136
Heel raar dat Brussels Airlines cyclisch winst en verlies maakte over de laatste 8 jaar om op nul te eindigen. Dat ruikt naar wegfactureren van winsten.
CD&V blijft aandringen op de schandelijke Arco-deal
ID: 201910241134
ZUCMAN Gabriel, SAEZ Emmanuel
boek over groeiende ongelijkheid in de VS: The triumph of injustice
ID: 201910231247

Door politieke keuzes worden de superrijken steeds minder belast.


De Lijn: de georganiseerde chaos leidt naar privatisering
ID: 201910231232
of zoals Jo Van der Herten (ACV) het uitdrukt: 'dat de politiek De Lijn verwaarloost, om dan te zeggen: zie je wel, het werkt niet, dus we privatiseren'.
De perfide neoliberale taktiek ten top. Het maakt misselijk.
Tijdens het debat in het Vlaams Parlement schermt Marino Keulen met het zogenaamd lichtende voorbeeld van Nederland, waar al wel geprivatiseerd is.
Maar een abonnement kost in Nederland 10 maal meer dan in Vlaanderen !!!
Hoera de privatisering ??? Ik denk het niet.
LT
Klimaat: je kan heel veel leren maar om een klimaatramp te voorkomen moeten we vooral veel afleren
ID: 201910211354
nws
Grondwettelijk Hof vernietigt taks op effectenrekeningen wegens discriminerend
ID: 201910181419
Dat het gehele belastingsysteem discriminatie in de hand werkt en de grote vermogens bevoordeelt, dat wil men niet gezegd hebben.


Ziehier de tekst van het arrest:

LT
Voor barones Mia Doornaert zijn de klimaatbetogers van Extinction Rebellion egotrippers
ID: 201910171101
Doornaert schrijft in De Standaard van vandaag: 'Een goede eeuw eerder, toen in 1789 de Franse revolutie begon, hanteerde de filosoof Jean-Jacques Rousseau het begrip dat 'het doel de middelen heiligt' op zijn manier: 'Laat liever de principes sneuvelen dan de Revolutie.'
De barones is bij dezer gebuisd voor geschiedenis. Rousseau stierf in 1778.
Maar ja, de adel heeft de Franse Revolutie nooit verteerd.

De Standaard publiceerde op ons verzoek een rechtzetting in de krant van 18/10.
LT
2019: Spanje houdt op democratie te zijn
ID: 201910161302
LT
Marcia De Wachter (CD&V) maakt rake politieke analyse en spaart eigen partij en ook Jan Jambon niet - De Afspraak - VRT
ID: 201910112115
zij hekelt o.a. het ruwe taalgebruik en het ontbreken van een visie
nws
Het beest is los: Turkije bombardeert Koerden in Syrië
ID: 201910091601
LT
Filosofe Alicja Gescinska maakt geen goede beurt in 'De Afspraak' (Canvas)
ID: 201910090305
Ze kon niet uitgelegd krijgen waarom ze wel een goede politica zou zijn geweest in het EP.
De Open-VLD scoort klaarblijkelijk niet goed, ook niet met haar filosofen.
nws
bommelding in Vlaams Parlement onderbreekt bespreking begrotingcijfers in de commissie
ID: 201910081508
de vaudeville is nooit ver weg in dit land
LT
Het faillissement van Thomas Cook Belgium begint te stinken: via een statutenwijziging poogden de bestuurders zich nog snel te vrijwaren
ID: 201910081501
Benieuwd of de curator het parket inschakelt bij de vaststelling van in het oog springende onregelmatigheden.
nws
Delmotte (PS) en Bourgeois (NVA), aangesteld als preformateurs, moeten het België van de Coburgs redden
ID: 201910081034
Ondertussen is er nog een probleem. De beide jongens moesten te voet door het park lopen, want de zwarte Mercedes met nummerplaat A6 is zoek.
Het is ook maar voetvolk, hé.
Verder vernemen wij uit goede bron dat Opgrimbie in gereedheid wordt gebracht om het Hof op te vangen mochten alle plannen om het Koninkrijk te redden, mislukken.
nws
Erdogan mag op Koerden-jacht in Syrië, maar dan is Turkije's economie kapot
ID: 201910080939


En toen volgde deze tweet van Trump:"As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!"

Heu ..... ? Is er een dokter in de zaal?
nws
Waalse regering zet Moreau (Nethys, VOO, ...) schaakmat en vernietigt verkoop van 'biens publics'
ID: 201910071302
LT
gedrag Jan Jambon in Vlaams Parlement zorgt voor slechte start
ID: 201910051321
LT
Regeerakkoord: VRT aan de leiband van ... Christian Van Thillo
ID: 201910031250
LT
Afschaffing woonbonus is forse belastingverhoging voor komende generaties. Wat men ook beweert ...
ID: 201910031247
LT
Het geval Wouter Beke: Zelfbediening inherent aan particratie.
ID: 201910031221
Bij kleine partijen valt het meer op.
samenstelling Vlaamse regering
ID: 201910021844
NVA
Jan Jambon: minister-president, Cultuur, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, ICT.
Matthias Diependaele: Financiën, Begroting, Wonen, Onroerend Erfgoed.
Zuhal Demir: Omgeving, Energie, Toerisme, Justitie.
Ben Weyts: viceminister-president, Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport, Vlaamse Rand.
CD&V
Hilde Crevits: viceminister-president, Economie, Werk, Innovatie, Landbouw.
Benjamin Dalle: Brussel, Media, Jeugd.
Wouter Beke: Armoedebestrijding, Welzijn.
Open-VLD
Lydia Peeters: Mobiliteit en Openbare Werken.
Bart Somers: viceminister-president, Samenleven, Binnenlands Bestuur.
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024
ID: 201910011402
KPN
KPN to withdraw the intended appointment of Mrs. Dominique Leroy as CEO of KPN
ID: 201909301237
30 September 2019 - The company

Royal KPN N.V. (“KPN”) regrets to announce that Mrs. Dominique Leroy is no longer a candidate in the process to become the Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management of KPN.


The duration of the procedures which concern Mrs. Leroy by the authorities in Belgium is unclear and unpredictable. The Supervisory Board of KPN considers these uncertainties around timing not in the interest of KPN and its stakeholders. For this reason, the Supervisory Board has taken the decision to withdraw the intended appointment of Mrs. Leroy in the position of CEO of KPN.

Chairman of KPN’s Supervisory Board Mr. Duco Sickinghe: “This was a difficult decision for the Supervisory Board given the track record of Mrs. Dominique Leroy as a very accomplished executive. However, the uncertainty around timing results in a situation, which the Supervisory Board considers not in the interest of KPN. We wish her all the best.”

As a consequence, the Extraordinary General Meeting of Shareholders - scheduled for Monday 28 October 2019 - will not take place.

As announced on 5 September 2019, Mr. Joost Farwerck will temporarily assume the position of Chairman of the Board of Management and Executive Committee.

The Supervisory Board is fully focused on the situation and expects to be able to make a further announcement at short notice.
vrt - de 7de dag
Maarten Boudry is nog eens van gedacht veranderd: Greta Thunberg is nu 'een zestienjarige'
ID: 201909291100
Boudry meent ook dat het klimaatprobleem geen moreel probleem is.
Of het een moreel probleem kan worden, daar spreekt hij zich niet over uit.

Wij stellen vragen bij de mediapolitiek van de VRT-redacties, die Boudry in één week tijd drie keer opvoeren.
LT
Frank Meysman omzeilt handig de vraag over bonussen bij Thomas Cook
ID: 201909281355
Wij citeren uit De Standaard:
De top van het bedrijf keerde zichzelf mooie bonussen uit, terwijl het schip op een rots afstevende?
‘Dat is niet waar. Er zijn vorig jaar geen bonussen betaald door die slechte zomer. De bonus­politiek voordien was dat een derde van de bonus in aandelen werd uitgekeerd, die zijn niks meer waard. Je hoort me niet zeggen dat ze te weinig betaald werden, maar of we hen nu de helft uitbetaalden of het dubbele, in het geheel maakt het geen moer uit. De strop was nog altijd de schuldenlast. We hebben de afgelopen jaren geregeld onze leningen heronderhandeld. Dat kostte telkens 20 miljoen pond. Ook een pak geld, hé?

Ons commentaar:
1) Meysman spreekt alleen over het laatste jaar;
2) 3/3de - 1/3de = 2/3de van de bonussen dus in cash;
3) Hoge of lage bonussen: het maakt niet uit (!).
Met andere woorden: als de pot groot genoeg is valt het graaien minder op.
1/3de van de bonussen werden in aandelen uitbetaald; maar wat als die vroeg genoeg (met voorkennis?) werden verkocht?
LT
Bart Brinckman sabelt in hoofdartikel DS Maarten Boudry neer: Boudry is product van vriendjespolitiek en PR voor UGent.
ID: 201909281146
nws
Brusselse parket heeft het corruptieonderzoek tegen Reynders zonder gevolg geklasseerd.
ID: 201909281141
Na enkele dagen weet justitie al dat er geen bewijzen zijn.
Da's snel.
LT
Onderhandelingen vorming Vlaamse regering duren nog voort
ID: 201909272350
Het sluitstuk bestaat wellicht in een confidentieel aanhangsel: de schriftelijke belofte van CD&V en Open VLD dat ze niet in een federale regering zullen stappen zonder de NVA.
Maarten Boudry (DS, 20190927) is van gedacht veranderd: Greta Thunberg is nu voor hem geen kind meer maar een 'razend intelligente en welbespraakte jonge vrouw'
ID: 201909271308
Dat het over de boodschap over het klimaat moet gaan en niet over de boodschapper, dat dringt niet door tot Boudry.
nws
Jacques Chirac overleden. R.I.P.
ID: 201909261243
Thomas Cook gaat ten onder in monsterfaillissement
ID: 201909251619
De CEO's bleven zichzelf hoge bonussen (men spreekt van 47 miljoen £) uitkeren en dat niettegenstaande de hoge verliescijfers en de groeiende schuld (1,7 miljard £).
Nu mag de belastingbetaler opdraaien voor de repatriëring van 150.000 Britten.
De faillissementswet in de UK voorziet in de recuperatie van bepaalde bonussen maar het moet bewezen worden dat die onterecht werden uitgekeerd. Bovendien kan de curator slechts optreden m.b.t. de zogenaamde 'verdachte periode'.
De bonussen die daarvoor werden uitgekeerd blijven buiten schot.
De vraag moet dan gesteld worden of de externe financiering niet de bedoeling had het graaien van het management te rekken.
Ondertussen hebben de ontslagen werknemers enkel het perspectief van onzekerheid en acute insolventie.
LT
Als de PS geen confederalisme wil dan zal ze moeten praten - Als de NVA wel confederalisme wil dan zal ze moeten zwijgen
ID: 201909241214
Nietsdoen leidt automatisch naar een 'de facto' blokkering van het Belgische model.
Het scenario ligt voor de hand maar het is taboe het script te onthullen.
LT
UGent-leerstoel Etienne Vermeersch botst op kritiek van Fons Dewulf - Boudry hekelt optreden Thunberg
ID: 201909231142
In De Standaard verwijt Dewulf aan Vermeersch dat hij de controverse zocht.
De arme kerel heeft bijscholing nodig. Vermeersch liet vaak een ander geluid horen dan wat de orkestleiders wilden horen. Dat is niet hetzelfde als de controverse zoeken. Dat is het algemene brave discours kritisch bijsturen.
Heeft Dewulf misschien naast de leerstoel gegrepen? Die ging naar Maarten Boudry. Zowel Dewulf als Boudry bewijzen (laatstgenoemde in De Afspraak in een reactie op het optreden van Greta Thunberg in de VN) overigens dat er voorlopig geen waardig opvolger voorhanden is voor Etienne Vermeersch.
Boudry hekelde de toon van de uitspraken van Thunberg en noemde haar optreden daarom contra-productief. Dat is een veelgebruikte tactiek om de boodschap onder te sneeuwen. Bovendien is Thunberg nog maar een kind, zo stelde hij samen met rector Van Goethem vast. Ook al een goedkoop argument om niet naar de boodschap te moeten luisteren.

En de boodschap is deze:
"My message is that we'll be watching you.

"This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!

"For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.

"You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe.

"The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees [Celsius], and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control.

"Fifty percent may be acceptable to you. But those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist.

"So a 50% risk is simply not acceptable to us — we who have to live with the consequences.

"To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees global temperature rise – the best odds given by the [Intergovernmental Panel on Climate Change] – the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on Jan. 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons.

"How dare you pretend that this can be solved with just 'business as usual' and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8 1/2 years.

"There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable. And you are still not mature enough to tell it like it is.

"You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say: We will never forgive you.

"We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.

"Thank you."
nws
Valt Dominique Leroy straks tussen twee stoelen? Ook bij KPN stelt men zich nu vragen
ID: 201909221521
SCHULMAN Michel
Nieuwe numerieke catalogus van het werk van Degas op het web
ID: 201909191427
Après une dizaine d'années de recherches internationales, après une période de gestation, notre travail franchit aujourd'hui une nouvelle étape. En effet, nous publions ici le fruit de nos travaux, notamment grâce à un moteur de recherches conçu, créé et accessible à tous.

Le corpus total d'environ 1 900 peintures et pastels de Degas peut ainsi s'afficher par thèmes, supports, techniques, dates, dimensions, signatures et cachets. Ce sont les paramètres que nous avons retenus. Par croisements, de nombreuses recherches affinées sont d'ores et déjà disponibles.

Atouts majeurs de ce catalogue critique numérique :
- un travail jamais entrepris auparavant;
- une publication de la liste des 3 000 expositions (lieux, dates et titres) auxquelles Degas a participé de 1865 à nos jours en complément des 1 900 oeuvres référencées;
- une bibliographie qui compte environ 2 000 références, élément majeur du catalogue numérique;
- un outil gratuit et accessible à tous;
- une mise à jour et actualisation régulière du catalogue numérique.

Ce catalogue numérique n'enlève rien au prestige d'une version papier mais la rapidité et la sophistication de cet outil numérique permet d'apporter un regard nouveau et original sur la vie et l'oeuvre d'Edgar Degas.


link naar de catalogus
Isabelle Vanhoutte in DS
prijzenpolitiek Novartis inzake medicijn Zolgensma is pervers
ID: 201909191245
LT
verkoop Waalse kabelmaatschappij VOO vertoont gelijkenissen met intrede van US West in kapitaal Telenet in de jaren 90 vorige eeuw
ID: 201909191241
Tshisekedi gaat straks, door Belgisch Hof gezalfd, terug naar Congo
ID: 201909181634
Ook voor Kabila is dit een consecratie: stabiliteit in de corruptie zou je kunnen zeggen.
België als doorgeefluik en glijmiddel voor Europese aanvaarding.
FET
De Tijd meldt onderzoek Staatsveiligheid naar mogelijke witwas door Didier Reynders - Ook Congo wordt genoemd
ID: 201909141157
Proximus: Stefaan De Clerck aan de zijde van de grootverdieners. Met het geld van de belastingbetaler is dat makkelijk.
ID: 201909131259
En de CD&V maar zoeken naar de redenen voor het electoraal verlies.
nws
nieuw boek van Thomas Piketty: Capital et Idéologie
ID: 201909131249
DRB
De adder onder het tennisgras: volgens Ludwig Verduyn komt Kim Clijsters terug om de verliezen van haar tennisacademie weg te werken
ID: 201909131218
democratie in UK ?
ID: 201909100118
Wat voor een democratie is dat als de regering het parlement voor een paar weken op non-actief kan zetten ?
voor Dominique Leroy geldt het gezond verstand niet
ID: 201909100115
nws
journalist Marc Van Impe (1950-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201908311585
Hermelijn Engelen (16) in De Standaard
Wakker liggen
ID: 201908200901
Vraag: Wat houdt je 's nachts wakker?
Antwoord: Waarom nog studeren en moeite doen om je eigen leven uit te bouwen, als de wereld toch op instorten staat?

Noot LT: Je zou deze vraag van Hermelijn kunnen weglachen als puberaal. Toch doen we dat beter niet want het is een dramatisch antwoord.
Aan de andere kant van de levenslijn vragen ouderen zich af of zij nog net op tijd zullen ontsnappen aan de verschrikkingen van de apocalyps.
nws
12 augustus 2019: Startnota Bart De Wever
ID: 201908121321
Onze score voor deze nota: middelmatig, dus 6/10. In de nota zelf vindt u wat 'middelmatigheid' betekent.

LT
'Do something !' wordt de roep van de volgende tien jaar
ID: 201908071046
Na de zoveelste dodelijke aanslagen in de VS hebben de burgers slechts één boodschap voor de politici: 'Do something'. Het verraadt de dieperliggende onvrede met politici die bij rampen ingestudeerde en rituele frasen debiteren.
Toni Morrison (1931-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201908061035
oxygen
twee meisjes onthoofd in Marokko: daders ter dood veroordeeld
ID: 201907191366
3 Men Sentenced To Death For Beheading Two Female Hikers
Maren Ueland and Louisa Vesterager Jespersen were found dead at a campsite in Morocco's Atlas Mountains last year; footage of their murder later spread online.

BY SHARON LYNN PRUITT
Maren Ueland and Louisa Vesterager
Maren Ueland and Louisa Vesterager Photo: Facebook
Three men accused of beheading two female backpackers in Morocco last year have been sentenced to death for their crimes.

A Moroccan court convicted Jounes Ouzayed, Rashid Afatti, and Abdessaman Al Joud on terror charges on Wednesday, The Associated Press reports. The three men were accused of killing Maren Ueland, a 28-year-old Norwegian student, and Louisa Vesterager Jespersen, a 24-year-old Danish student, in December and filming it for social media.

A fourth defendant who allegedly fled the scene of the murder, Kahiali Abderahman, was sentenced to life in prison, while 19 other accomplices were sentenced to spending anywhere between five and 30 years in jail.

The two women, who reportedly attended the same university, traveled to Morocco for a month-long trip on Dec. 9 and were camping in the Atlas Mountains, a popular tourist destination, when they were killed. French hikers discovered their bodies on Dec. 17 near their campsite, according to the BBC.

Al Joud, 25, and Ouzayed, 27, are believed to have been the ones to behead the two students, Fox News reports. Afatti, 33, is alleged to have filmed the killings. All three are alleged to have pledged their support to ISIS in footage filmed before the murders. The footage was then shared online with other supporters of the Islamic State.

However, authorities have described Al Joud, Ouzayed, and Afatti as "lone wolves" who did not have contact with or help from ISIS leaders, according to Newsweek.

Al Joud, believed to be the leader of the group, admitted in court earlier this year to beheading one of the women, according to the New York Post. Ouziyad also admitted to murder, while Afatti confessed to being the cameraman, the outlet reports.

The three men's deaths would mark the first executions in Morocco since 1993, when a country-wide moratorium on capital punishment was enacted, according to the BBC.

Khalid El Fataoui, the lawyer representing Vesterager Jespersen’s family, said that he was “100% satisfied” with the conclusion of the case, Fox News reports. Vesterager Jespersen’s mother pushed for the death penalty in a letter read to the court earlier this year, Fataoui said, explaining, “We obtained what she asked for.”
a friend
stupidity by numbers
ID: 201907130050
Thinkerview
Alstom : la France vendue à la découpe ? Frédéric Pierucci
ID: 201907081186


Hallucinant!
nws
fusie Renault - Fiat/Chrysler in de maak
ID: 201905301133
In zo'n 50-50-constructie verwatert het belang van de Franse staat van 15 naar 7,5 procent. Naar verluidt werd Nissan (voor 43 procent in handen van Renault) laat op de hoogte gebracht van de besprekingen en dat zorgt voor verdere frustraties.
De fusie is bedoeld om een zogenaamd 'kritische massa' te bereiken op mondiaal niveau en de Chinezen te counteren. De grote zorg van de Franse vakbonden is het behoud van werkgelegenheid.
De Europese constructeurs zijn bezorgd over hun marktaandeel in het groeiende segment van de elektrische wagens. China produceert 60 procent van de elektrische batterijen; Zuid-Korea levert 25 procent van de mondiale productie. Nog belangrijker is de houdgreep die China heeft op de grondstoffenmarkt en met name op de zeldzame metalen.
De elektrificatie van de energiemarkt brengt heel het economische bouwwerk in beweging.
Wat de werkgelegenheid betreft: de productie van elektrische wagens vergt veel minder arbeidskrachten omdat de robotisering veel intenser kan worden doorgevoerd.

Michel Onfray
Net verschenen bij Robert Laffont: 'Théorie de la dictature'
ID: 201905300259
Il est admis que 1984 et La Ferme des animaux d'Orwell permettent de penser les dictatures du XXe siècle. Je pose l'hypothèse qu'ils permettent également de concevoir les dictatures de toujours.
Comment instaurer aujourd'hui une dictature d'un type nouveau ?
J'ai pour ce faire dégagé sept pistes : détruire la liberté ; appauvrir la langue ; abolir la vérité ; supprimer l'histoire ; nier la nature ; propager la haine ; aspirer à l'Empire. Chacun de ces temps est composé de moments particuliers.
Pour détruire la liberté, il faut : assurer une surveillance perpétuelle ; ruiner la vie personnelle ; supprimer la solitude ; se réjouir des fêtes obligatoires ; uniformiser l'opinion ; dénoncer le crime par la pensée.
Pour appauvrir la langue, il faut : pratiquer une langue nouvelle ; utiliser le double langage ; détruire des mots ; oraliser la langue ; parler une langue unique ; supprimer les classiques.
Pour abolir la vérité, il faut : enseigner l'idéologie ; instrumentaliser la presse ; propager de fausses nouvelles ; produire le réel.
Pour supprimer l'histoire, il faut : effacer le passé ; réécrire l'histoire ; inventer la mémoire ; détruire les livres ; industrialiser la littérature.
Pour nier la nature, il faut : détruire la pulsion de vie ; organiser la frustration sexuelle ; hygiéniser la vie ; procréer médicalement.
Pour propager la haine, il faut : se créer un ennemi ; fomenter des guerres ; psychiatriser la pensée critique ; achever le dernier homme.
Pour aspirer à l'Empire, il faut : formater les enfants ; administrer l'opposition ; gouverner avec les élites ; asservir grâce au progrès ; dissimuler le pouvoir.
Qui dira que nous n'y sommes pas ?
LT
Belgische verkiezingen: niets aan de hand: alle kopstukken behouden hun zetel
ID: 201905271250
Aanvulling dd. 20190529 na analyse van de uitslagen en de ingenomen egelstellingen door de diverse partijen:
Wij verwachten ons aan volgend SCENARIO:
1. Vorming van de onderscheiden deelregeringen;
2. Vruchteloze pogingen om een federaal informateur het veld in te sturen;
3. De onderhandelingen over de vorming van een federale regering komen bijgevolg niet van de grond; men slaagt er zelfs niet in sneuvelteksten te concipiëren;
4. Vaststelling van een 'non possumus' om een federale regering te vormen;
5. Blokkering en implosie van de regering in lopende zaken;
6. Vestiging van een 'de facto' confederalisme met grote onduidelijkheid over het defensiebeleid, het Europees en het buitenlands beleid;
7. Toenemende druk van de EU en NATO om tot een regeling te komen;
8. Aanduiding van een federaal zakenkabinet.
24 mei 2019: spijkerbom ontploft in winkelstraat Lyon: tiental gewonden
ID: 201905241758
24 May 2019: Theresa May neemt ontslag
ID: 201905241111
De Britten zijn nu op zoek naar June.
RT
dokwerkers contra wapentransporten
ID: 201905212030
We hebben meer nieuws zoals dit nodig alstublieft. Italiaanse dokwerkers weigerden lading te laden op een Saoedisch Arabisch schip met wapens, uit protest tegen de genocide van Saudi-Arabië in #Yemen . Deze dappere mensen van Italië hebben meer menselijkheid dan alle westerse regeringen samen.
Moïse Katumbi terug in Lubumbashi
ID: 201905211305
Niki Lauda (70) overleden. R.I.P.
ID: 201905211252
LT
Superrich Christian Leysen stapt voor Open VLD in nationale politiek. En meteen lijsttrekker, jawel ...
ID: 201905210159
Het is ons een raadsel wat Christian Leysen in de politiek komt doen. Waar staat deze man voor? In wat men een 'interview' noemt, komt enkel wat neo-liberaal gewauwel naar boven. Of zou het hier over aanvullend campagnegeld gaan ?

Patrick Verelst
Post Meaning
ID: 201905191500
Zoals velen van ons voelt Patrick Verelst zich 'knock out' door de evoluties in de wereld. Het is een besef dat recent is komen boven drijven en hemzelf heeft verbaasd. Ook de kunst heeft na het expressionisme, het conceptualisme en de monochromie een onrustig einde bereikt. Er valt eigenlijk niets mee toe te voegen en we dreigen in het repetitieve en het banale te vervallen. De dialoog, de beweging en de tegenbeweging zijn weggevallen. Wereld en maatschappij zijn op een punt aanbeland waar we moeten kiezen voor nieuwe betekenissen: 'Post Meaning'.
De tentoongestelde werken graven naar die keuze die tegelijk noodzakelijk en onvermijdelijk is. Het zijn geen beleefde uitnodigingen en ook geen aanklachten. Verelst stelt vast dat de vraag naar nieuwe betekenissen - nieuwe zingeving zeg maar - dringender is dan ooit. Die vraag hebben ook Adam en Eva zich gesteld na hun verdrijving uit het Aards Paradijs. In Eden was creativiteit immers onnodig: alles was er perfect en de mens was bijgevolg onverantwoordelijk voor zijn eigen lotsbestemming. In een onvolmaakte wereld weegt de noodzaak om de volgende dag te halen op ieders schouders. Bij de enen leidt dat tot wanhoop met al zijn uitwassen, anderen brengt het tot creativiteit die nooit stopt. Patrick Verelst biedt ons zijn 'statement' aan in een heel brede context die we zonder aarzelen mondiaal noemen. Dat je daarvoor naar het landelijke Limburgse Heks moet reizen is niet zonder belang want het antwoord op onze vragen ligt in de natuur en onze nederige aanwezigheid daarin.


14 mei 1931: Bij een staking in het Zweedse Ådalen sterven vijf arbeiders, wanneer soldaten het vuur openen tijdens een vreedzame vakbondsdemonstratie.
ID: 201905140965
In 1969 maakte Bo Widerberg er een mooie film over.


Wie zei ook weer dat je het leger moest inzetten tegen de gele hesjes?
CEPA
Antwerpse Havengemeenschap wil drugstrafiek aanpakken - Wij wensen hen alle succes toe want onze stad gaat kapot aan drugs
ID: 201905100142
STATISTA, Niall McCarthy
The Real Reason Europe Needs The EU: PEACE
ID: 201905081735
In the UK, many Remain voters have made the point that lasting peace in Europe needs to be considered one of the primary achievements of the European Union. How valid is that claim? In order to find out, we analyzed Peter Brecke's Conflict Catalog which documents violent deaths in 3,708 conflicts going all the way back to 1400. The result is the following infographic which estimates the number of violent deaths in wars in Europe between 1800 and 2016.

Back in the 1800s, continental Europe was ravaged by conflict after conflict. Between 1803 and 1815 alone, well over six million people lost their lives in the Napoleonic wars while the Hungarian Revolt and Franco Prussian war saw the deaths of hundreds of thousands more. The first half of the 20th century was of course the bloodiest period in the continent's history and according to Project InPosterum (rather than Peter Brecke's global analysis of World War II deaths), 32,156,000 people died in WWII in Europe.

Soon after the conflict ended, the Greek Civil War erupted in 1946, costing another 158,000 lives. Things suddenly started to improve when the European Economic Community was founded in 1957. For example, Europe only experienced 18,409 violent war deaths between 1961 and 1992. The European Union was established in 1993 and conflicts continued to be rare events. Violent deaths still occurred during the breakup of Yugoslavia, the Russo-Georgian War, the conflict in Donbass and elsewhere.

However, those deaths certainly were not on a scale matching the extensive bloodshed of the 1800s and first half of the 20th century. That certainly backs up the argument that the European Union has played a major role in uniting and keeping the continent peaceful since its inception.


Infographic: The Real Reason Europe Needs The EU | Statista
Japan in de jaren 30 - een herinnering
ID: 201905060341
2 mei: Leonardo da Vinci 500 jaar geleden overleden
ID: 201905029999'Le proporzione del corpo umano secondo Vitruvio' ou 'l'Uomo Vitruviano' (ca. 1490)


gva & wiki
Mediahuis (Standaard, etc.) wil Ierse krantengroep Independent News & Media (INM) kopen voor 145.600.000 Euro
ID: 201905020845
The company was formed as Independent Newspapers Limited in 1904 by William Martin Murphy, as the publisher of the Irish Independent.

In 1973 (Sir) Tony O'Reilly acquired 100% of the "A" shares of the company from the Murphy and Chance families, and was later forced to bid for the "B" (non-voting) shares. The company was subsequently floated on the Irish Stock Exchange and London Stock Exchange. The group expanded overseas, acquiring interests in the UK, Australia, New Zealand, and South Africa.

In 1999, the company name was changed to Independent News and Media plc.

O'Reilly was CEO until early 2009, one of his sons, formerly COO, Gavin O'Reilly, became CEO in early 2009, and two others were non-executive directors for many years. O'Reilly himself resigned as CEO on 19 April 2012 and was replaced by Vincent Crowley. O'Reilly had come under pressure in recent months from two of INM's largest shareholders, billionaire Denis O'Brien and financier Dermot Desmond.

As of May 2012, Irish entrepreneur Denis O'Brien holds a 29.9% stake in the company,[8] making him the largest shareholder. This compares to O'Reilly's family stake of around 13% (June 2012).[9] 5% of the holding company is held by Clear Channel Communications, transferred in return for control of a South African outdoor advertising firm.

On 26 April 2013, INM announced it had concluded a deal with its bankers to exchange part of its debt for up to 20 per cent of equity. The deal was subject to the sale of its South African newspapers, a reduction in staff levels of 10%, a capital raising, and the restructuring of the company's pension plan.

In 2019, it was reported that INM was up for sale. According to reports, suitors include Schibsted, Sanoma Media and a private equity firm.

In April of 2019 it was reported that INM had accepted an ownership bid of €145.6 million from Belgian media group Mediahuis. The offer is subject to acceptance by shareholders, competition authority approval and government approval.

more info on the site of INM
Statista
The Most Indebted Countries in the World
ID: 201904300036
Infographic: The Most Indebted Countries in the World | Statista
STANARD Matthew
The Leopard, the Lion, and the Cock. Colonial Memories and Monuments in Belgium
ID: 201904241447
Thought-provoking reflection on culture, colonialism, and the remainders of empire in Belgium after 1960
The degree to which the late colonial era affected Europe has been long underappreciated, and only recently have European countries started to acknowledge not having come to terms with decolonisation. In Belgium, the past two decades have witnessed a growing awareness of the controversial episodes in the country’s colonial past. This volume examines the long-term effects and legacies of the colonial era on Belgium after 1960, the year the Congo gained its independence, and calls into question memories of the colonial past by focusing on the meaning and place of colonial monuments in public space.

The book foregrounds the enduring presence of “empire” in everyday Belgian life in the form of permanent colonial markers in bronze and stone, lieux de mémoire of the country’s history of overseas expansion. By means of photographs and explanations of major pro-colonial memorials, as well as several obscure ones, the book reveals the surprising degree to which Belgium became infused with a colonialist spirit during the colonial era.

Another key component of the analysis is an account of the varied ways in which both Dutch- and French-speaking Belgians approached the colonial past after 1960, treating memorials variously as objects of veneration, with indifference, or as symbols to be attacked or torn down. The book provides a thought-provoking reflection on culture, colonialism, and the remainders of empire in Belgium after 1960.

Free digital appendix: detailed list of monuments in Belgium linked to the country’s colonial past (zie Excel-file in File 1)
de traan van India is nu een tranendal
ID: 201904222258
15 april 2019: Notre-Dame de Paris brandt
ID: 201904151850
13 april: 100 jaar geleden schoten Britse troepen 379 manifestanten dood in de zogenaamde 'Amritsar massacre'; er waren ook 1.200 gewonden
ID: 201904136544
perscommuniqué Transparencia
Openbaarheid van bestuur: Stad Namen en transparantie in het beleid - La Ville de Namur perd son action judiciaire contre Transparencia
ID: 201904132307
La justice a débouté la Ville de Namur et son bourgmestre Maxime Prévot dans l'action judiciaire en référé qu'ils ont intentée en vue de faire censurer la publication des documents préparatoires du Conseil communal diffusés par Transparencia.

Comme l'a plaidé Maître Dermagne, l'avocat de Transparencia, la Présidente du Tribunal de première instance de Namur a considéré que la Ville ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Pour la justice, Daniel Durvaux, Porte-Parole de Transparencia Namur, n'a commis aucune voie de fait.

Concernant les quatre documents potentiellement litigieux, le tribunal estime qu'il appartenait à la Ville de Namur de transmettre la liste de ceux-ci à Transparencia, ce que l'association de lutte pour la transparence lui demandait depuis le début. En refusant d'agir ainsi, la juge considère que l'urgence n'existait au moment de la citation QUE par le fait du comportement la Ville elle-même et ne peut dès lors être admise.

Pour les centaines d'autres documents relatifs au conseil communal du 21/03/2019, le jugement est clair, c'est à la ville de démontrer et de justifier qu'un document ne peut pas être publié. Transparencia avait donc bel et bien le droit de publier ces documents au regard de l'article 32 de la Constitution.

La Ville de Namur est condamnée à payer l'ensemble des frais de procédure.

Si Transparencia se réjouit de cette décision judiciaire qui va dans le sens de la transparence et d'un meilleur fonctionnement démocratique à Namur, nous déplorons que de l'argent public ait été inutilement gaspillé par la Ville afin de tenter d'intimider et de faire censurer une action citoyenne légitime.

Fort de ce jugement, Transparencia continuera à publier les documents relatifs aux prochains conseils communaux tant que les autorités namuroises ne feront pas en sorte que ceux-ci soient rendus disponibles sur le site de la Ville comme l'on fait, ou se sont engagées à le faire, d'autres villes et communes (Bruxelles, Ganshoren, Mons, Liège, etc).

POURQUOI L'ACCES A CES DOCUMENTS EST UN ENJEU DEMOCRATIQUE ?

La demande de Transparencia est simple : rendre publics les documents préparatoires des conseils communaux (hors partie huis clos) au moment où ils sont mis à disposition des conseillers (+/-7 jours avant le conseil communal).

Ces documents donnent aux citoyens l'accès aux informations complètes sur les sujets qui seront débattus durant les conseils communaux. Ils permettent aussi d'interpeller les élus AVANT que les décisions ne soient votées.

C'est donc un enjeu démocratique permettant aux citoyens une réelle participation dans la vie locale.

RETROACTES DES FAITS AMENANT AU JUGEMENT EN FAVEUR DE TRANSPARENCIA

18 novembre 2018 : Transparencia demande à la Ville de Namur de publier les documents préparatoires des conseils communaux.

21 février 2019 : Après plusieurs rappels, la Ville refuse sous prétexte que cela demanderait 9 jours d'équivalent temps-plein.

21 février 2019 : Lors du conseil communal, le PTB dépose un amendement pour inscrire au Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) la diffusion des documents, annexes et projets de délibérations des conseils communaux. L'amendement est soutenu par le PS mais rejeté par DéFI, Ecolo, cdH et MR. La directrice générale intervient pour dire que cette diffusion est impossible et le débat est clôturé par la majorité.

17 mars 2019 : Transparencia publie les documents préparatoires du conseil communal du 21 mars 2019 et démontre que cela ne constitue pas une charge de travail conséquente.

20 mars 2019 : La Ville demande la suppression des documents publiés sous prétexte de données personnelles et confidentielles. Transparencia suspend temporairement la publication et demande à la Ville de préciser les documents dont la publication poserait, selon elle, problème.

31 mars 2019 : Devant le refus de la ville de préciser les documents potentiellement litigieux et le maintien de sa demande de retrait de TOUS les documents, Transparencia indique que l'association les remettra en ligne le 6 avril 2019.

5 avril 2019 : La Ville introduit une procédure judiciaire en référé.

Libé
referendum tegen privatisering van winstgevend 'Aéroports de Paris' in de maak
ID: 201904111315
De vrienden van Macron bijten op hun nagels nu ze de buit in het gedrang zien.
11 april: in 1822 richtten de Turken een bloedbad aan op het eiland Chios
ID: 201904111115
zie onze nota 182204110966
Deze massamoord deed de publieke opinie in West-Europa kantelen in het voordeel van de Griekse onafhankelijkheidsstrijd. Het Ottomaanse rijk werd erdoor verzwakt.
OESO
OESO-rapport: middenklasse wordt overal uitgeperst
ID: 201904111003
Under Pressure: The Squeezed Middle Class
Les gouvernements doivent prendre des mesures pour aider la classe moyenne en difficulté